Pressmeddelande -

Delårsrapport januari – mars 2006*

• Nettoomsättningen uppgick till 2.797 (2.482) Mkr en ökning med 13 procent. • Rörelseresultatet exklusive effekten av IAS 39 uppgick till 114 (119) Mkr. Resultatet har belastats med 15 Mkr avseende omstrukturerings- och omställningskostnader. • Rörelseresultatet efter justering för IAS 39 uppgick till 126 (136) Mkr. • Resultat efter skatt uppgick till 66 Mkr. • Resultat per aktie 1,54 kr. • Strategisk chokladfettsinvestering beslutad om 150 Mkr. ”Den nya koncernen uppvisar god tillväxt och förbättrade marginaler men vi belastas alltjämt av omställningskostnader”, säger Jerker Hartwall i en kommentar till rapporten. * jämförelsetalen inom parentes avser 2005 pro forma. Jerker Hartwall Verkställande direktör För ytterligare information: tel. 0454-826 03 Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer

Ämnen

  • Ekonomi, finans