Pressmeddelande -

Kinnevik: Årsstämma 2006

Investment AB Kinnevik (publ) tillkännagav idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag presenterade vid stämman. Årsstämman beslutade om omval av Pehr G Gyllenhammar, Cristina Stenbeck, Edvard von Horn, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger och Stig Nordin samt nyval av Vigo Carlund till styrelse­ledamöter i bolaget. Vigo Carlund kommer att delta i styrelsearbetet från den 1 augusti 2006 då han frånträder som VD och koncernchef för bolaget. Vidare utsåg stämman Pehr G Gyllenhammar till styrelsens ordförande samt Cristina Stenbeck till styrelsens vice ordförande. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en kontantutdelning om 1,60 kronor per aktie lämnas till aktieägarna för 2005. Avstämningsdag för kontantutdelningen är tisdagen den 16 maj 2006 och utbetalning beräknas ske av VPC fredagen den 19 maj 2006. Vid årsstämman beslutades även om att: bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av sammanlagt så många B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget under tiden intill nästa årsstämma. Återköp av aktier skall ske på Stockholmsbörsen. godkänna följande ordning för beredning av frågor om styrelseval. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse inför årsstämma 2007 skall utföras av en valberedning. Valberedningen skall bestå av lägst tre ledamöter representerande bolagets aktieägare och kommer att bildas under september 2006 efter samråd med de vid den tidpunkten största aktieägarna. Cristina Stenbeck skall vara ledamot av valberedningen samt vara sammankallande. Valbered­ningens sammansättning kommer att kommuniceras i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2006. anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslag som trädde i kraft den 1 januari 2006. Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs en revisionskommitté och en ersättnings­kommitté. Erik Mitteregger utsågs till ordförande i revisionskommittén och Edvard von Horn, Wilhelm Klingspor och Stig Nordin till ledamöter i revisionskommittén. Wilhelm Klingspor utsågs till ordförande i ersättningskommittén och Pehr G Gyllenhammar, Cristina Stenbeck och Erik Mitteregger till ledamöter i ersättningskommittén. För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta: Vigo Carlund, VD och koncernchef +46 (0)8 562 000 00 Henrik Persson, Investor Relations +46 (0)8 562 000 87 +46 (0)707 62 00 87 Pressmeddelande (PDF) Investment AB Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Moderbolaget förvaltar en värdepappersportfölj bestående av långsiktiga investeringar i ett antal noterade bolag såsom Tele2, Modern Times Group MTG, Millicom International Cellular, Metro International, Transcom WorldWide och Invik. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser. Koncernens dotterbolag är främst verksamma inom tillverkning av kartong och papper inom Korsnäs samt jordbruksverksamhet inom Mellersta Sveriges Lantbruk. Investment AB Kinnevik är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och ingår i Attract 40 segmentet. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

Ämnen

  • Ekonomi, finans