Pressmeddelande -

Aktionsplan för mer ekologisk mat ska tas fram

Regeringen har gett Ekologiskt Forum med sin bas i Kungliga Skogs- och lantbruksakademin (KSLA) i uppdrag att ta fram en aktionsplan för hur regeringens nya mål för ekologisk produktion och konsumtion ska kunna uppnås. Enligt målen ska 20 procent av jordbruksmarken vid utgången av 2010 ha ekologiskt certifierad odling och inriktningen är att den offentliga konsumtionen ska öka till 25 procent. Ytterligare en åtgärd som regeringen beslutat om för att nå målen är att ge Kocklandslaget i uppdrag att arbeta vidare med den meny med måltider för storkök grundad på ekologiska råvaror som landslaget tidigare tagit fram. Menyerna ska kunna klara samma kostnadskrav som konventionella menyer. Kocklandslaget får 650 000 kronor av regeringen för att ta fram ett utbildningsmaterial och genomföra en utbildningssatsning i regi av Svenska Kockars förening. - Tanken är att vi ska visa skolor, landsting och kommuner hur de kan klara att laga mer ekologiskt med samma ekonomiska kalkyl, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist. Utbildningskampanjen riktar sig till elever vid kockskolor runtom i landet, privata restauranger och till storkökspersonal som arbetar i skolor, förskolor, sjukhus och äldreomsorg. För att ta fram aktionsplanen för ekologisk produktion och konsumtion får KSLA 1,5 miljoner av regeringen. Aktionsplanen ska tas fram i bred samverkan mellan berörda myndigheter, organisationer och andra aktörer eftersom ett viktigt syfte med aktionsplanen är att koordinera och samordna de olika aktörerna i landet för att få en fortsatt positiv utveckling av den ekologiska produktionen. - Ett syfte är att hitta de hinder och flaskhalsar som i dag finns på marknaden för ekologisk mat, säger Ann-Christin Nykvist. I arbetet med en aktionsplan kan mer precisa delmål för ekologisk produktion tas fram t.ex. för enskilda djurslag. Slutligen kan aktionsplanen vara ett underlag för att förbättra och effektivisera användningen av de resurser som avsätts för att främja ekologisk produktion och konsumtion. Aktionsplanen skall presenteras senast den 1 juni 2007. Fakta: Mål för ekologisk produktion och konsumtion I regeringens skrivelse Ekologisk produktion och konsumtion - Mål och inriktning till 2010 (2005/06:88) som lämnades till riksdagen den 21 mars i år slås nya mål för ekologisk produktion och konsumtion fast: - Andelen certifierad ekologisk jordbruksmark ska stiga till 20 procent 2010. Idag är den cirka 7 procent vilket betyder att om målet nås så har den ekologiskt certifierade marken nästan tredubblats på fem år. - Konsumtionen av certifierade ekologiska livsmedel i offentlig sektor bör öka. Inriktningen ska vara att 25 procent av den offentliga konsumtionen av livsmedel ska vara ekologisk 2010. Det finns inga tillförlitliga uppgifter på hur stor konsumtionen av ekologiskt i offentlig sektor är idag. En enkät från 2004, gjord av den ideella föreningen Ekocentrum, visar att den ligger på cirka 2,5 procent av den totala konsumtionen. Men andelen varierade mycket, vissa kommuner är uppe i 15-20 procent. - Den certifierade produktionen av griskött och matfågel ska öka kraftigt. Idag är denna produktion mycket liten. Andelen gris i ekologisk produktion är cirka 0,8 procent och andelen ekologiska slaktkycklingar ännu mindre, 0,1 procent. - För nöt- och lammköttsproduktion ser det bättre ut. Andelen ekologiskt lamm är beräknad till t.ex. 40 procent men bara 9 procent nådde konsumenten med en ekologisk märkning. För nötköttsdjur nådde endast 5,5 procent butikerna märkta som ekologiska samtidigt som den totala andelen som faktiskt produceras ekologiskt beräknas till det dubbla. Här finns det stora möjligheten att öka den certifierade andelen. - Den ekologiska mjölkproduktionen, som idag ligger på ca 6-7 procent, ska öka markant. Nästan alla ekologiska mjölkkor är certifierade. Kontakt: Anders Grönvall Pressekreterare hos Ann-Christin Nykvist 08-405 11 88 070-615 11 88 registrator@agriculture.ministry.se Andreas Mattisson Departementssekreterare 08-405 11 89 Marita Axelsson Departementssekreterare 08-405 10 44

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag