Pressmeddelande -

Sjukfrånvaron i landstinget minskar

Efter flera år av med hög sjukfrånvaro i Landstinget Blekinge är nu sjukfrånvaron tydligt på väg ner. Det visar personalstatistiken i landstingets årsredovisning 2005. Antalet sjukfrånvarodagar per medarbetare var under fjolåret 28,3, jämfört med 31,2 år 2004. Minskningen med 2,9 sjukskrivningsdagar per medarbetare är en rejäl förbättring jämfört med åren 2002-2004, då antalet sjukskrivningsdagar minskade med i genomsnitt en dag per medarbetare. - Efter många års medvetet arbete med att minska sjukfrånvaron börjar vi nu se effekterna, säger landstingsrådet Kalle Sandström (s). Den viktigaste framgångsfaktorn, menar Kalle Sandström, är att satsningarna gjorts nära landstingets verksamheter. - Strategin har varit att stödja de chefer som har ansvar för rehabiliteringen av medarbetare. Det har bland annat skett inom ramen för en omfattande chefsutbildning inom landstinget och genom att företagshälsovården har fått en viktig roll i att stötta cheferna i rehabiliteringsarbetet. En genomsnittlig dag år 2005 var 7,8 procent av landstingets medarbetare sjukfrånvarande, det vill säga cirka 400 av landstingets cirka 5 000 medarbetare. Av dessa var 74,6 procent långtidssjukskrivna, vilket innebär att den sjuke varit borta från arbetet i minst 60 dagar. Även långtidssjukskrivningarna har minskat sedan år 2004, då andelen var 77,1 procent av den totala sjukfrånvaron. En hög andel, drygt 50 procent, av de långtidssjukskrivna är deltidssjukskrivna och det är en bra siffra, både statistikmässigt och för möjligheten tull lyckad rehabilitering, menar personaldirektör Östen Sjösten. - Forskning visar att det är svårare att komma tillbaka till arbetet om man helt släpper kontakten med arbetsplatsen under lång tid, säger Östen Sjösten. För att ytterligare minska långtidssjukskrivningarna startade landstinget i november i fjol tillsammans med Karlskrona kommun ett rehabilteringsprojekt för långtidssjukskrivna. Åsredovisningen för 2005 visar också att bemanningen av läkare och sjuksköterskor ökar inom Landstinget Blekinge. År 2005 var 435 läkare anställda inom landstinget, jämfört med 418 år 2004. Det innebär en ökning på cirka sju läkartjänster när uttag av semester och annan ledighet är borträknad. Läkartätheten i Blekinge är något bättre än hos grannlandstingen i Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län men något sämre än riksgenomsnittet. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom Landstinget Blekinge ökade också något under 2005, från 93,6 till 93,9 procent. Under 2005 arbetade 79,5 procent av alla medarbetare heltid. - Landstingets inriktning är att alla medarbetare ska få önskad sysselsättningsgrad med möjlighet till att arbeta heltid. I dag kan vi erbjuda detta till i stort sett alla som vill, men inte alltid på den arbetsplats man redan tillhör, säger Östen Sjösten.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Blekinge