Pressmeddelande -

Madmarker med ett rikt fågelliv blir naturreservat i Värnamo kommun

Onsdag 24 maj fattade Länsstyrelsen beslut om att bilda naturreservatet Färjansö. Färjansö är en ö i mellersta delen av Vidöstern i Värnamo kommun. - Färjansö är en värdefull fågellokal och de restaureringar av madmarkerna som gjorts är mycket positivt för fågellivet på ön, säger Helena Gralén vid Länsstyrelsen. Naturreservatet Färjansö är 134 hektar stort och cirka 80 hektar utgörs av landområden. Cirka 20 hektar utgörs av madmarker som har restaurerats efter att ha varit igenvuxna av viden. Restaureringen gynnar framförallt vadarfåglar och det har skett en ökning av både häckande och rastande fåglar. Enkelbeckasin, tofsvipa och gulärla är exempel på fågelarter som häckar på strandängarna. Under fåglarnas flyttning på vår och höst kan man få se rastande brushane, mindre strandpipare, svartsnäppa och årta på Färjansö. Förutom madmarker finns det lövskogar och åkermark på Färjansö. Sumpskogar med klibbal och viden breder ut sig på västra och norra delen av ön. På ett höjdparti på mellersta delen finns en bokskog. Åkermark brukas och traktorer och jorbruksredskap fraktas ut till ön på en pråm. Historiskt perspektiv på Färjansö Innan sjösänkningen i mitten av 1800-talet användes i stort sett all mark i reservatet som slåttermark. Markerna var fuktiga och utgjordes av starrängar. Höet förvarades i ängslador på ön. Det har funnits mer än tjugo ängslador på Färjansö, men nu finns det endast nio kvar. Efter sjösänkningen odlades stora delar upp och användes som åkermark. Efterhand som jordbrukets lönsamhet blivit sämre under 1900-talet har odlingsmarken övergetts och lövskogen har brett ut sig. Bakgrund Den 24 maj fattade Länsstyrelsen även beslut om att bilda naturreservatet Bäckafall i Nässjö kommun. Samma dag fattades även beslut om ändring av föreskrifter och gräns för naturreservatet Holavedens urskog i Tranås kommun. I Jönköpings län finns det 83 naturreservat. Södra delen av Färjansö ligger i Kronobergs län och blev naturreservat 2001. Kontaktperson Helena Gralén Naturvårdshandläggare Telefon: 036-39 51 40 Mobiltelefon: 070-508 67 19 E-post: lansstyrelsen@f.lst.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Jönköping