Pressmeddelande -

Baroniet Adelswärd skyddar eklandskapet!

Idag ger sig över tvåhundra ekintresserade ut på exkursion i länet. Det är deltagarna från konferensen The oak som ska titta på hur man kan bedriva god markskötsel för att rädda eklandskapet. Bland annat besöks Adelsnäs i Åtvidaberg, Tinnerö i Linköping, Händelö och Ingelstad i Norrköping. Natur- och skönhetsvärdena i eklandskapet är mycket beroende av betesdjur för att inte växa igen och på sikt försvinna. Än finns relativt stora arealer av ekhagar kvar men utvecklingen är tyvärr i kraftig utförsbacke. Färska studier från Länsstyrelsen visar att två tredjedelar av eklandskapet idag står utan bete. Som en konsekvens växer det öppna landskapet igen och övergår i slutna skogar där de gamla ekarna står och tynar bort. Igenväxningen av eklandskapet är ett smygande men icke desto mindre mycket allvarligt problem för eklandskapets framtid. Under förra våren återställdes ca 50 hektar, sedan lång tid igenvuxna tidigare ekhagmarker på Adelsnäs, utanför Åtvidaberg i Östergötland. Idag betas markerna. Områdena har mycket höga naturvärden och de huggningar som genomförts är gjorda för att bevara och utveckla dessa värden. På samma gång har förhållandevis stora volymer av ektimmer, andra lövträd och gran tagits ut. Ett rationellt betesområde på ca 70 ha har skapats. Baroniet Adelswärd ägs av Gustaf Adelswärd som idag tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland visade upp de nya arbetssätten under den internationella ekkonferensen som just nu pågår i Linköping. - Skötseln är avgörande för eklandskapets framtid, säger Tommy Ek, handläggare på Länsstyrelsen Östergöltand. Det är glädjande att ett så stort beteslandskap har kunnat återskapas på Adelsnäs. Naturreservat är inget självändamål utan en levande landsbygd med livskraftiga lantbruksföretag och en livaktig ekskogsproduktion är det avgörande för eklandskapets framtid. Med ett fungerande samarbete har en långsiktig lösning vuxit fram för de värdefulla ekmarkerna på Adelsnäs. Hagmarkerna har restaurerats till ett omväxlande beteslandskap. Ett naturskönt varierande landskap med stor biologisk mångfald har eftersträvats. Restaureringen är utförd av Baroniet Adelswärd och planeringen har gjorts i samverkan mellan markägaren och bl a Länsstyrelsen. - Tydlighet i markanvändningen är avgörande för balansen mellan skogsavkastning och skyddet av naturvärden. Att främja höga naturvärden ligger i linje med den långsiktighet och värdeuppbyggnad som familjen Adelswärd alltid eftersträvat, säger Gustaf Adelswärd. Skötseln av dessa stora områden är beroende av lönsamheten inom djurhållning och skogsbruk. Förståelsen för lant- och skogsbruksföretagens betydelse för landsbygden kan öka med stärkta naturvärden. Eklandskapet är en viktig resurs även för människans välbefinnande. Det ligger ofta nära stora städer och byar och kan därför fungera som närnatur till stora gruppers välbefinnande. Då ett bevarande av ett levande eklandskap kräver en aktiv betesdrift är det samtidigt inte lämpligt att bygga bostäder alltför nära. -Länsstyrelsen kommer framöver att arbeta för förbättrade planeringsmodeller för att bevara och utveckla tätortsnära eklandskap. Det finns en stor potential att utveckla ett än mer levande eklandskap för både människa och natur, avslutar Tommy Ek. För mer information kontakta: Tommy Ek, Länsstyrelsen Östergötland mobil 070-699 63 43

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Östergötland