Pressmeddelande -

Ekar tynar bort

Östergötland har en värdefull resurs i sitt biologiskt rika och vackra eklandskap. Det är internationellt unikt med en fantastisk biologisk mångfald och mycket höga kulturvärden. Men nu hotas eklandskapet av att växa igen. Så mycket som två tredjedelar riskerar att gå förlorat på sikt! Än finns relativt stora arealer av ekhagar kvar, men utvecklingen är tyvärr i kraftig utförsbacke. Det visar rapporten Eklänet Östergötland. Länsstyrelsen Östergötland kan i en färsk rapport presentera hur vårt unika eklandskap verkligen mår. Två tredjedelar står idag utan bete. Det öppna landskapet växer igen och övergår i slutna skogar där de gamla ekarna står och tynar. I samband med den internationella ekkonferensen i Linköping 9-11 maj 2006 presenteras rapporten Eklänet Östergötland. Rapporten visar att delar av eklandskapet exploateras utan tillräcklig tanke på landskapet som helhet. De öppna ekhagarna minskar i omfattning och styckas upp. Det blir öar av igenvuxna ekhagar, i ett uppdelat landskap med antingen sluten barrskog eller öppen åker. - Så här kan det inte fortsätta och nu tar vi strid för att rädda eklandskapet! säger landshövding Björn Eriksson. Vi kommer att gå vidare genom att aktivt arbeta för att hitta nya arbetssätt mellan myndigheter och kommuner gentemot markägare. Rapporten sammanfattar den kunskap som vunnits genom långsiktigt arbete med ekmiljöerna och blir därför en viktig milstolpe i det östgötska arbetet med ekmiljöer. Kunskapen har byggts upp under mer än 15 år och nu kan man konstatera att Östergötland verkligen är ett eklän med stora möjligheter att utveckla mångbruk, bevara värden och skapa inkomstmöjligheter. En rejäl satsning på information, skötselrådgivning och anläggningsstöd för ekskog bör ingå i en framtida svensk skogspolitik. - Vi vet att det finns nya jobb och tillväxt för glesbygden att hämta om man sköter driften på rätt sätt och får stöd av myndigheterna för det, säger länsrådet Magnus Holgersson. Vi har lämnat idéerna om att enbart skapa naturreservat och ser nu möjligheterna att kombinera rekreation, markägarnas intressen och den biologiska mångfalden. Rapporten omfattar 160 sidor och nedan följer några utdrag. Bland annat finns ekmiljöer utförligt redovisade för varje kommun. Det finns ca 18 000 hektar värdekärnor av ekmiljöer spridda i hela länet. Värdekärnorna utgör dock bara 1,7 % av länets landareal. Nästan hela arealen är beroende av bete eller annan hävd/skötsel för att bevaras. En liten andel (6 %) av de värdefulla ekmiljöer finns i bergbranter och är inte beroende av skötsel. Bara 2/3 sköts eller betas idag. Utvecklingen innebär att stora delar av våra eklandskap växer igen och blir mörkare. Vi har en hög biologisk mångfald knuten till våra ekmiljöer. Vi har funnit 290 mer eller mindre hotade arter knutna till ekar i länet (14 000 fynd!). Vi genomför - som ett arbetsmarknadsprojekt i samarbete med bl a Skogsstyrelsen - en kartläggning av grova träd i hela Östergötland. Vi har några små delar kvar och har nu uppgifter om 25 000 grova eller ihåliga ekar i Östergötland. Vi har kunnat sammanställa kunskapen och identifiera 14 särskilt viktiga eklandskap eller värde-trakter i Östergötland. I dessa är det särskilt viktigt att fragmenteringen inte fortsätter genom exploatering eller barrplantering. Särskilt här behöver vi satsa på ett mångbruk som inkluderar bevarande, skötsel och bete av värdekärnor samt ett aktivt ekskogsbruk som tillsammans kan innebära ett långsiktigt hållbart nyttjande. För mer information kontakta: Landshövding Björn Eriksson, tfn: 013-19 63 03 Naturvårdschef Claes Svedlindh, tfn: 0703-806504

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Östergötland