Pressmeddelande -

Fyra nya naturreservat i Kinda och Åtvidaberg

Länsstyrelsen har fattat beslut om att bilda fyra nya naturreservat i Östergötland. Tre av dem finns i Kinda kommun; Valö, Ryda och Klefsbergen. Det fjärde naturreservatet är Storskogen i Åtvidabergs kommun. Syftet med reservatsbildningen är att bevara naturskogar och den biologiska mångfalden, men även att skapa områden för naturupplevelser, rekreation och hälsa. Storskogens naturreservat. Foto Kurt AdolfssonDe fyra naturreservatsbesluten är ett led i Länsstyrelsens långsiktiga arbete med den biologiska mångfalden. Storskogen är störst av de fyra reservaten med 130 hektar. I den barrdominerade skogen finns inslag av lövrika sumpskogar, tallrismossar och bergsknallar med rasbranter. Tack vare att skogen har brukats mycket försiktigt, finns många gamla och döda träd i området. Detta gör Storskogen till ett av länets viktigaste områden för vedsvampar och vedlevande mossor, artgrupper som annars för en tynande tillvaro i dagens produktionsskogslandskap. – Det finns en koncentration av värdefulla naturområden i Åtvidaberg och Kindatrakten och vi är väldigt glada och stolta över att vi nu kan säkerställa några av dessa, säger länsråd Magnus Holgersson. Vår förhoppning att i denna trakt säkra naturområden som kan hysa många krävande växter och djur. Gemensamt för Valö, Ryda och Klefsbergen är att skogen växer i bergsbranter. Branter är svårbrukade och därför finns det ofta kvar naturskog på sådana platser. I branter skapas ett särpräglat lokalklimat och de naturliga ljusluckorna främjar lövträd. – Naturreservaten betyder en hel del för oss, i synnerhet Ryda, eftersom det ligger i nära anslutning till byggnaderna, säger markägare Lars Wiström. Att ha ett naturreservat inpå knutarna är ju ett kvalitetskriterum likaväl som alla former av nyckelmärkning. I Valö och Storskogen planerar Länsstyrelsen att skapa vandringsleder för att kunna erbjuda besökare fina naturupplevelser. Här finns också lokala ekoturismföretag som kan erbjuda besökare naturnära boende, fritidsfiske samt guidade turer. För mer information kontakta gärna: Annika Forslund, Länsstyrelsen, tfn: 070-619 65 19 Maria Taberman, Länsstyrelsen, tfn: 013-19 63 25 Vivi & Lars Wiström, markägare Valö & Ryda naturreservat, tfn: 0494-640 30, 070-626 69 92 Karin & Sven Andersson i Majängen, markägare Storskogens naturreservat, tfn: 0120-620 48

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Östergötland