Pressmeddelande -

3,25 miljoner till naturvårdsprojekt i Uppsala län

Intresset har varit rekordstort detta tredje och sista år som kommunerna kunnat söka pengar för lokala och kommunala naturvårdsprojekt! Alla kommuner i Uppsala län har sökt och fått bidrag. Länsstyrelsen har beviljat 3 250 000 kr till totalt 18 olika projekt som främjar naturvård och friluftsliv. – Det är mycket glädjande att naturvårdssatsningen har fått så stort gehör. De olika projekten visar på ett starkt engagemang ute i länet, säger Camilla Wessberg, handläggare på Länsstyrelsens naturvårdsfunktion. - Genom dessa satsningar har kommunerna tillsammans med en rad lokala aktörer fått möjlighet att genomföra egna idéer och förverkliga projekt som på olika sätt ökar allmänhetens möjligheter till upplevelser i naturen. Länsstyrelsens bedömning av projekten grundar sig på Naturvårdsverkets kriterier som bland annat omfattar mål för folkhälsan som exempelvis delaktighet, inflytande och ökad fysisk aktivitet. Grundtanken är att projekten förutom att bidra till naturvårdsnyttan också ska vara lokala, d v s ske i samverkan mellan flera parter, till exempel ideella föreningar, skolor, markägare eller andra lokala aktörer. Statsbidraget kan täcka upp till 50 % av projektets totala kostnad. På uppdrag från regeringen har den lokala och kommunala naturvårdssatsningen genomförts som ett treårigt program för 2004-2006. Beviljade projekt kan få medel under högst fyra år, vilket betyder att vissa avslutas först 2010. Kommun Av Länsstyrelsen beviljade projekt Beviljat statsbidrag Enköping Nära till naturen vid Lasarettet i Enköping 170 000 Lillkyrkaskolans lägerplats längs Upplandsleden 35 000 Information om och tillgänglighetsanpassning till naturvärdena vid Ekolsund 75 000 Enabygdens naturskoleverksamhet 192 400 Håbo Vattensalamander i Draget 100 000 Vandringsled från Vibyspåret till Mälaren 30 000 Upplev Biskops-Arnö 68 000 Knivsta Restaurering av Knivstaån 720 000 Utökad restaurering av Gredelby hagar 120 000 Tierp Förändringar i Upplands flora under 1900-talet: analys och slutsatser för naturvårdsåtgärder och kunskapsspridning 100 000 Vård och bevarande av biologiskt värdefulla kulturmarker vid Hållnäskusten 385 000 Södra Strömaren 261 600 Uppsala Guidning från naturum Uppland 60 000 Ökad tillgänglighet till natur och naturinformation i Uppsala kommun 65 000 Vård och bevarande av biologiskt värdefulla kulturmarker i Uppsala kommun 369 000 Naturlärande upplevelser för alla barn 215 000 Älvkarleby Grönstrukturplan för Älvkarleby kommun 100 000 Östhammar Natur och friluftsliv i norra Vällenområdet 184 000 SUMMA 3 250 000 För ytterligare information, kontakta: Camilla Wessberg, handläggare, Länsstyrelsens naturvårdsfunktion, tfn 018-19 50 31, e-post : camilla.wessberg@c.lst.se Leena Marandi pressekreterare Länsstyrelssen i Uppsala län 751 86 Uppsala tfn 018-19 53 09, 070-592 24 52

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Uppsala