Pressmeddelande -

Länsstyrelsen avstyrker ansökan om myggbekämpning i Söderfors

Länsstyrelsen i Uppsala län har i yttrande till Kemikalieinspektionen avstyrkt Nedre Dalälvens Utvecklings AB (NEDAB:s) ansökan om biologisk myggbekämpning i områden norr, väster och söder om Söderfors. Länsstyrelsens motivering är främst sökandens egen bedömning att det har varit en låg mängd stickmyggor i Söderforsområdet under de år då mätningar pågått. Mängden stickmygglarver som fångats i fällor under en natt har varierat från några tiotal till ca 600. Vid så låga nivåer sätts ingen bekämpning in. I de värst drabbade områdena i Västmanlands och Gävleborgs län har upp mot 90 000 larver fångats under en fällnatt. Däremot kan det vissa år vara stora mängder skogsmyggor i Söderforsområdet, men dessa ingår inte i bekämpningsprojektet. Det handlar alltså om två skilda myggarter som kan förekomma i stora mängder, den aggressiva stickmyggan och den mindre aggressiva skogsmyggan. Stickmyggan förekommer i länet huvudsakligen i översvämningsmarkerna mellan Söderfors och Dalälven. Ett annat skäl till Länsstyrelsens beslut är att underlagsmaterialet i form av undersökningar, som visar vilka eventuella effekter bekämpningen kan ha på andra organismer, är bristfälligt och inte svarar upp mot Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens villkor. Med hänsyn till de höga naturvärden som finns i Nedre Dalälvsområdet - ett antal naturreservat, Natura 2000 – områden, biotopskydd m m - anser Länsstyrelsen att frågan om bekämpning i Söderforsområdet (om mätningar visar att behov föreligger) bör tas upp först när fullständiga resultat från dessa undersökningar föreligger. För ytterligare information, kontakta: Naturvårdshandläggare Lars Hjelm, tfn 018- 19 53 97, mail: lars.hjelm@c.lst.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Uppsala