Pressmeddelande -

Två nya naturreservat bildade i Uppsala län

Länsstyrelsen har beslutat om två nya naturreservat i länet, Östra Tvärnö i Östhammars kommun och Rönnfjärdsskogen i Tierps kommun. Östra Tvärnö naturreservat är ett 96 ha stort område på Tvärnö som ligger sydost om Östhammar. Området är ett typiskt exempel på ett för norra Roslagen karaktäristiskt jordbrukslandskap med små åkrar och ängar och äldre beteshagar med välskötta gärdsgårdar eller stenmurar runtom, vilket förstärker områdets ålderdomliga prägel. Skogarna är glesa och träden bär spår av ”hamling”, dvs det sätt på vilket man förr i tiden bröt av grenar och blad som torkades och vintertid användes som foder. Här har flera hotade arter påträffats, som exempelvis gul lammticka, fläckfingersvamp och reliktbock. Den tilltalande landskapsbilden med det ålderdomliga jordbrukslandskapet och de vackra vyerna mot Östersjön erbjuder minnesvärda naturupplevelser. Möjligheterna till friluftsliv inom naturreservatet kommer att underlättas och utvecklas. Redan nu är reservatet förhållandevis lättillgängligt och kan nås med bil eller buss. En busshållplats finns i anslutning till reservatet. Östra Tvärnö naturreservat i Östhammars kommun. (Foto: Sara Lindh). Rönnfjärdsskogens naturreservat omfattar ett skogsområde ca 4 km nordost om Hållnäs kyrka och 2 km norr om Slada. Området är på 18,5 ha och är exempel på för Norduppland karaktäristiska kalkpåverkade och örtrika gamla barrskogar, sumpskogar och kärr. Många hotade arter som är typiska för sådan skog har påträffats i reservatet. Speciellt anmärkningsvärd är svampfloran med exempelvis violgubbe, duvspindling och kärrfingersvamp. I området finns också många orkidéer. Reservatet utgör ett omväxlande och lättillgängligt skogsområde och många närboende åker hit under försommaren för att titta på den praktfulla blomningen av guckusko. Insatser kommer att göras för att ytterligare öka områdets betydelse som strövområde. Guckusko i Rönnfjärdsskogens naturreservat, Tierps kommun (Foto: Lars-Thure Nordin). Ytterligare information lämnas av; Lars-Thure Nordin, naturvårdshandläggare, länsstyrelsens miljöenhet, tfn 070-253 94 94 Sussane Svensson, naturvårdshandläggare, länsstyrelsens miljöenhet, tfn 018-19 53 59 Björn-Gunnar Lagström (Östra Tvärnö), Naturvårdschef, Upplandsstiftelsen, tfn 018-611 62 76

Ämnen

  • Politik