Pressmeddelande -

​Anmälan om möjligt brott mot kulturmiljölagen

Länsstyrelsen Skåne har idag lämnat in en anmälan till åklagarkammaren i Kalmar angående misstanke om brott mot kapitel 2 i kulturmiljölagen (1988:950). Anmälan gäller de byggnadsarbeten som pågår på fastigheten Falsterbo 2:22 i Vellinge kommun.

På fastigheten finns en fornlämning i form av delar av stadslagren från det medeltida Falsterbo. Länsstyrelsen Skåne fattade den 18 december 2015 beslut om tillstånd till övertäckning av fornlämningen. Beslutet innebar att byggnation på fastigheten får ske med en metod där konstruktionerna förläggs ovan jord med mycket marginella markingrepp. Syftet är att skydda fornlämningen från ingrepp som kan minska dess samlade vetenskapliga värden.

Beslutet överklagades av Falsterbonäsets naturvårdsförening. I ett avgörande den 6 juli 2016 konstaterade Förvaltningsrätten att Länsstyrelsen Skånes beslut inte kan tas i anspråk förrän det vunnit laga kraft.

- Vårt beslut baserades på en bedömning - av byggnationens samlade effekter på fornlämningen, bland annat markingrepp, övertäckning och påförda laster. Men när Länsstyrelsen Skånes tillstånd inte har vunnit laga kraft och enligt Förvaltningsrättens avgörande inte kan tas i anspråk anser Länsstyrelsen Skåne att det i dagsläget saknas ett gällande tillstånd för större byggnationer inom fastigheten, säger Britta Roos, länsantikvarie på Länsstyrelsen Skåne.

Länsstyrelsen Skåne har vid besiktningar på plats och genom information från allmänheten kunnat konstatera att byggnadsarbeten pågår på fastigheten. Länsstyrelsen överlämnar därför ärendet till Åklagarmyndigheten för prövning av om den fortsatta byggnationen på fastigheten innebär en överträdelse av 2 kap 12§ kulturmiljölagen.

För mer information, kontakta länsantikvarie Britta Roos 010-224 12 90 eller Kajsa Palo, stf avdelningschef samhällsbyggnadsavdelningen, 010-224 13 87.

Anmälan till åklagarmyndigheten kan du läsa här. 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Rättsfrågor

Regioner

  • Skåne

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Presskontakt

Mikael Ringman

Presskontakt Pressansvarig Övergripande Länsstyrelsen Skåne 010 - 224 16 06 (ej sms)