Pressmeddelande -

Årsstämma i Lappland Goldminers

Årsstämma i Lappland Goldminers AB genomfördes i Lycksele den 30 maj 2006. Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt resultatdisposition enligt styrelsens förslag som också tillstyrkts av bolagets revisor. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005. Bolagsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Torsten Börjemalm, Tomas Björklund, Leif Carlson och Ulf Ericsson samt valde Tony Harwood till ny styrelseledamot. George Salamis hade avböjt omval. Jan-Åke Unée omvaldes till styrelsesuppleant. Eric Sjölund hade avböjt omval. Torsten Börjemalm omvaldes till styrelseordförande. Bolagsstämman fastställde styrelsearvodet till 300 000 kronor, att fördelas av styrelsen. Bolagsstämman beslutade att genomföra en split 5:1 samt fastställde avstämningsdagen till torsdagen den 22 juni 2006. Utöver beslutet om split beslutade bolagsstämman om ändringar i bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen. Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 10 miljoner aktier (efter split 5:1) samt att därvid kunna besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemission skall kunna ske mot kontant betalning eller mot betalning med apportegendom. Om Lappland Goldminers Lappland Goldminers AB är ett gruv- och prospekteringsbolag noterat på handelsplatsen Nya Marknaden med benämningen GOLD. Bolaget har säkrat ett antal guldfyndigheter längs den så kallade Guldlinjen i Västerbotten med målsättning att utveckla fyndigheterna till produktion. Bolaget är medlem i SveMin Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige (tidigare Svenska Gruvföreningen) och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. För mer information se vår hemsida www.lapplandgoldminers.com eller kontakta: Karl-Åke Johansson, VD karl-ake.johansson@lgold.se 0950-275 01, 070-625 22 57 Tomas Björklund, ledamot tomas.bjorklund@lgold.se 070-662 35 35

Ämnen

  • Ekonomi, finans