Pressmeddelande -

Lappland Goldminers AB: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Lappland Goldminers AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 maj 2006, kl. 14.30 på Hotell Lappland, Korpberget 1, i Lycksele. Den fullständiga kallelsen bifogas detta pressmeddelande. För ytterligare information se vår hemsida; www.lapplandgoldminers.com Antony Harwood, Doktor i geologi vid University College Cardiff, UK, föreslås bli invald i Lappland Goldminers styrelse. Doktor Harwood är en välkänd fackman med 26 års erfarenhet av prospektering inklusive positionen som Vice President för Placer Dome Inc, Vancouver Canada med globalt ansvar för nyskapande verksamhet. Placer Dome, som är världens 6:e största guldgruvebolag med en årlig produktion av 120 ton guld, kontrolleras numera av Barrick Gold. - Det känns bra och spännande att knyta den välmeriterade Tony Harwood till vår verksamhet, säger Lappland Goldminers VD Karl-Åke Johansson. Lappland Goldminers största fyndighet, Fäboliden, ligger längs Guldlinjen i Västerbotten. Bolaget har därutöver många andra intressanta projekt på Guldlinjen med stor potential. För ytterligare information se vår hemsida; www.lapplandgoldminers.com Om bolaget: Lappland Goldminers AB är ett prospekteringsbolag med målsättning att bli ett producerande gruvföretag. Bolaget är noterat på handelsplatsen Nya Marknaden med benämningen GOLD. Lappland Goldminers har säkrat ett antal guldfyndigheter längs Guldlinjen i Västerbotten. Bolagets strategi är att utveckla ett lönsamt producerande guldbolag med en centralt lokaliserad processanläggning som försörjs av malm från en eller flera gruvor. För mer information vänligen kontakta: Karl-Åke Johansson, VD. Tel: 0950-275 01 karl-ake.johansson@lgold.se Tomas Björklund, styrelseledamot Tel: 070-662 35 35 tomas.bjorklund@lgold.se LAPPLAND GOLDMINERS Aktieägarna i Lappland Goldminers AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 maj 2006, kl. 14.30 på Hotell Lappland, Korpberget 1, i Lycksele. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 23 maj 2006, dels anmäla sitt deltagande senast den 24 maj 2006 per post (Box 96, 921 22 Lycksele)­, fax (0950-275 29) eller telefon (0950-275 00.) Förvaltarregistrerade aktieägare måste tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 10. Beslut om an­svarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter 12. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna 13. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt ordförande 14. Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen 15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande 16. Övriga frågor 17. Stämmans avslutande Förslag till beslut Disposition av bolagets resultat (punkt 9) Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2005 inte lämnas. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och beslut om arvoden (punkt 11-13) Aktieägare företrädande mer än 25 procent av samtliga röster i bolaget har förklarat sig komma att till styrelseledamöter föreslå omval av Torsten Börjemalm, Ulf Ericsson, Leif Carlson och Tomas Björklund samt att Tony Harwood väljs in som ny ledamot i styrelsen. George Salamis har avböjt omval. Jan-Åke Uneé föreslås bli omvald som suppleant. Erik Sjölund har avböjt omval som suppleant. Torsten Börjemalm föreslås bli omvald till styrelsens ordförande. Styrelsearvode föreslås utgå med ett belopp om 300.000 kronor att fördelas av styrelsen inom sig. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning. Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen innefattande förslag till s.k. split (punkt 14) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen. Förslaget innebär i huvudsak att bestämmelsen om akties nominella belopp ersätts med bestämmelse om ett lägsta och högsta antal aktier i bolaget (se nedan), att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet, att avstämningsförbehållet anpassas till den nya definitionen i aktiebolagslagen, att avstämningsdagen för att delta vid bolagsstämma ändras till att vara femte vardagen före stämman samt vissa ändringar av redaktionell karaktär. Utöver de ändringar som följer av nya aktiebolagslagen föreslår styrelsen även en aktiesplit, varigenom en (1) gammal aktie blir fem (5) aktier. Det totala antalet aktier i bolaget efter genomförd split blir därmed 53.629.635 (antalet aktier före split är 10.725.927). Bestämmelsen om lägsta och högsta antal aktier föreslås innebära att antalet aktier skall vara lägst 40.000.000 och högst 200.000.000. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande (punkt 15) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av totalt högst 10.000.000 nya aktier (efter genomförd split enligt ovan). Styrelsen skall kunna besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunnas användas för att resa rörelsekapital genom nyemission mot kontant betalning. Emissionskursen skall i sådant fall ansluta till den noterade kursen för bolagets aktier på Nya Marknaden. Bemyndigandet skall även kunna användas för företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar mot betalning i form av egna aktier genom apportemission. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 15,7 procent av aktiekapitalet. Handlingar till bolagsstämman Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 14-15 samt bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2005 kommer senast från den 16 maj 2006 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan), och sändes till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Ämnen

  • Industri, tillverkning