Pressmeddelande -

Kommuniké från årsstämma i Ledstiernan AB den 2 maj 2006

På årsstämma i Ledstiernan AB (publ) har följande beslut fattats: Fastställande av resultat- och balansräkning Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2005. Ansvarsfrihet Årsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Utdelning Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inte någon utdelning ska ske till aktieägarna för räkenskapsåret 2005. Styrelse Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. Följande styrelseledamöter omvaldes: Jan Carlzon, ordförande Alf Blomqvist, VD Leif Almstedt Märtha Josefsson Till nya styrelseledamöter valdes: Mats Lönnqvist Hans Risberg Per Lundberg hade avböjt omval och avtackades av styrelseordföranden. Mats Lönnqvist (född 1954) Civilekonom. Mats Lönnqvist är VD och ägare och konsultföretaget Resolvator AB. I tidigare befattningar har han bl.a. varit CFO på Eniro AB, Investment Manager på AB Ratos, CFO på Esselte AB m.fl. Styrelseuppdrag: Fastighets AB Tornet, Spendrups Bryggeri AB, Telge Energi, Telge Krafthandel, Telge Kraft, Bluegarden AS, Bordsjö Skogar, Camfil. Hans Risberg (född 1948) Civilekonom. Hans Risberg är grundare av och ägare i Ledstiernan AB. Hans Risberg har varit aktiv inom Ledstiernan sedan 1995. Dessförinnan VD för STC Scantrade AB, STC Recycling AB, marknadschef för ITT Industries i Bryssel m.fl. Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Arena Personal AB samt Naty AB. Styrelseledamot i Empire AB och Retail and Brands AB. Förbundsordförande i Svenska Sportskytteförbundet. Bolagsstämman beslöt vidare att arvoden till styrelsen skall utgå med maximalt 750 tkr till styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget att fördelas med 250 tkr till styrelsens ordförande och 125 tkr till övriga ordinarie styrelseledamöter. För ytterligare upplysningar: Alf Blomqvist, Verkställande Direktör, 0733-149 700 el 08-545 035 00 Britt-Marie Boije, Ekonomichef, 08-545 035 00 Pressmeddelande 20060503 Om Ledstiernan Ledstiernan är ett riskkapitalbolag med historiskt investeringsfokus inom IT och kommunikationsteknologi som nu breddas till investeringar även inom tillväxtföretag utanför sektorn. Portföljen består av 9 huvudinnehav där ägarandelarna i snitt uppgår till 30%. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.ledstiernan.se

Ämnen

  • Bygg, fastighet