Pressmeddelande -

Kommuniké från extra bolagsstämma i Ledstiernan AB den 18 maj 2006

På extra bolagsstämma i Ledstiernan AB (publ) har fattats beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare där en aktie berättigar till tecknande av en ny aktie. Nyemissionen tillför bolaget 200,2 mkr genom utgivande av högst 142 984 105 aktier och är i sin helhet garanterad genom teckningsförbindelser från större befintliga aktieägare samt ett garantikonsortium. Huvudvillkoren är som följer: Nyemissionen omfattar högst 142 984 105 aktier envar med ett kvotvärde om 0,30 kr. Innehav av en (1) aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie till kurs 1,40 kr. Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 26 maj 2006. Sista dag för handel av aktier inklusive teckningsrätt är den 22 maj 2006. Prospekt beräknas offentliggöras den 29 maj 2006 och distribueras till samtliga direktregisterade aktieägare. Teckningstiden löper under perioden 30 maj - 13 juni 2006. Handel i teckningsrätter beräknas ske under perioden 30 maj - 8 juni 2006. Sista likviddag för teckning med företräde är den 13 juni 2006. Huvuddelen av det kapital som tillförs Ledstiernan i samband med nyemissionen kommer att användas till investeringar i enlighet med bolagets nya och bredare investeringsstrategi. Följdinvesteringsbehovet i befintlig portfölj är litet med undantag för Metrima som kommer att behöva ytterligare kapital under innevarande år för att positionera sig som den ledande aktören på den expansiva marknaden för avläsning av el. Rådgivare är E. Öhman J:or Fondkommission AB. För ytterligare upplysningar: Alf Blomqvist, Verkställande Direktör, 0733-149 700 el 08-545 035 00 Britt-Marie Boije, Ekonomichef, 08-545 035 00 Pressmeddelande 20060518 Om Ledstiernan Ledstiernan är ett riskkapitalbolag med historiskt investeringsfokus inom IT och kommunikationsteknologi som nu breddas till investeringar även inom tillväxtföretag utanför sektorn. Portföljen består av 9 huvudinnehav där ägarandelarna i snitt uppgår till 30%. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.ledstiernan.se Ledstiernan AB (publ), Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35

Ämnen

  • Ekonomi, finans