Pressmeddelande -

Ledstiernan tillförs 200 MSEK genom säkerställd nyemission

Styrelsen i Ledstiernan AB (publ) har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma den 18 maj 2006 att fatta beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Nyemissionen, som i sin helhet är garanterad genom teckningsförbindelser från större befintliga aktieägare samt ett garantikonsortium, tillför Ledstiernan 200 MSEK, före emissionskostnader. Ledstiernan har identifierat ökade möjligheter att investera i bolag som är kassaflödespositiva och som befinner sig längre fram i utvecklingsstadiet jämfört med de bolag som Ledstiernan tidigare investerat i. Bland annat bedöms skiften i ägande och ledning bland familjeägda små och medelstora bolag komma att öka. Mot denna bakgrund har Ledstiernan breddat sin investeringsstrategi till att även omfatta investeringar i den typ av företag som nämns ovan. Huvuddelen av det kapital som tillförs Ledstiernan i samband med nyemissionen kommer att användas till investeringar i enlighet med den nya bredare investeringsstrategin. Följdinvesteringsbehovet i befintlig portfölj är litet med undantag för Metrima som kommer att behöva ytterligare kapital under innevarande år för att positionera sig som den ledande aktören på den expansiva marknaden för avläsning av el. "Vi har noterat en ökande aktivitet på marknaden och ett kraftigt ökat intresse för våra bolag", säger Alf Blomqvist, VD i Ledstiernan. "Detta har resulterat i avyttringarna av våra portföljbolag Hotsip och Interpeak till världsledande industriella aktörer. Flera av våra portföljbolag har utvecklats väl och vi beräknar kunna genomföra ytterligare exits under 2006 och 2007". "Med en förstärkt kapitalbas kommer vi att kunna genomföra ett antal investeringar i särskilt utvalda bolag där vi, med vår erfarenhet och kompetens, har goda förutsättningar att öka värdet. Genom investeringar i bolag med positiva kassaflöden kommer vår affärsmodell att uppvisa en större stabilitet samt även ge ökade möjligheter till lånefinansiering", fortsätter Alf Blomqvist. Hållpunkter: Extra bolagsstämma den 18 maj 2006 Prospekt beräknas offentliggöras den 29 maj 2006. Nyemissionen omfattar högst 142 984 105 aktier om nominellt 0,30 SEK. Innehav av en (1) aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie till kurs 1,40 SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 26 maj 2006. Sista dag för handel av aktier inklusive teckningsrätt är den 22 maj 2006. Teckningstiden löper under perioden 30 maj - 13 juni 2006. Handel i teckningsrätter beräknas ske under perioden 30 maj - 8 juni 2006. Sista likviddag för teckning med företräde är den 13 juni 2006. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet från 42,9 MSEK till 85,8 MSEK. Antalet utestående aktier ökar från cirka 143 miljoner aktier till cirka 286 miljoner aktier. Finansiell rådgivare till Ledstiernan i samband med nyemissionen är E. Öhman J:or Fondkommission AB. För ytterligare information kontakta: Alf Blomqvist, Verkställande Direktör, Ledstiernan Tel nr: 08 545 035 00 Mobil: 0733 14 97 00 E-post: alf.blomqvist@ledstiernan.se Britt-Marie Boije, Ekonomichef, Ledstiernan Tel nr: 08 545 035 00 (12 dir) Mobil: 0704 91 81 85 E-post: britt-marie.boije@ledstiernan.se Pressmeddelande 20060502 Om Ledstiernan Ledstiernan AB är ett riskkapitalbolag som investerar i kunskapsintensiva små och mellanstora bolag som bedöms kunna bli marknadsledande inom sina respektive affärsområden. Portföljen utgörs av 9 kärninnehav: Columbitech, Continuent, Easypark, ipUnplugged, Metrima, Millennium Media Group, Repeatit, Voice Provider och The Phone Pages. Dessutom har Ledstiernan investeringar i ett mindre antal bolag, däribland Daydream. Ledstiernan har idag 5 anställda med huvudkontor i Stockholm. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen LEDS B. För ytterligare information om Ledstiernan besök http://www.ledstiernan.se/. Ledstiernan AB (publ), Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35

Ämnen

  • Ekonomi, finans