Pressmeddelande -

Hållbart fiske med individuella kvoter

Utfiskning, överkapacitet och dålig lönsamhet är problem som karakteriserar fiskets situation idag. Det går emellertid att uppnå ett långsiktigt hållbart fiske genom en förändrad fiskeriförvaltning, vilket Livsmedelsekonomiska institutet (SLI) visar i rapporten Fiskeriförvaltning med individuella kvoter. En hållbar förvaltning utgår från de ekonomiska drivkrafter som finns i fisket och styr företagarnas beslut i en riktning som överensstämmer med samhällets intressen. Fiskeriförvaltning med individuella kvoter innebär att fiskaren får rätt till en viss andel av den totala svenska fångstkvoten av en fiskart. Dessa kvoter kan köpas och säljas mellan fiskare. Handel med kvoter leder till att överkapaciteten i fisket kan minska genom att företag som vill expandera sin verksamhet köper kvoter av företag som vill lämna fisket. Handel innebär också en ekonomisk drivkraft för beståndsbevarande åtgärder eftersom stora fiskbestånd innebär att kvoten blir mer värd. SLIs studie bygger på erfarenheter från länder där individuella kvoter används som ett redskap i fiskeriförvaltningen. Den tydligaste effekten av förvaltning med individuella kvoter är att flottans storlek anpassats till rådande fiskemöjligheter, vilket för ett fiske med överkapacitet innebär att flottan minskar. Fri handel med kvoter kan i vissa fisken innebära en koncentration av kvoter till ett fåtal aktörer eller ett fåtal hamnar. Om detta inte är förenligt med fiskeripolitiska mål finns möjligheter att styra utvecklingen genom restriktioner på handeln. Individuella kvoter är inte lösningen på fiskets alla problem, men det är ett instrument som gör att de ekonomiska drivkrafterna verkar i samma riktning som samhällets intressen. Dessa är de övergripande slutsatserna i SLI:s rapport ”Fiskeriförvaltning med individuella kvoter”. Livsmedelsekonomiska institutet, SLI, är en statlig myndighet som gör ekonomiska analyser av jordbruks-, fiske- och livsmedelsområdet. Analyserna används som politiskt beslutsunderlag och för att öka kunskapen om frågorna i samhället. Rapporterna kan laddas ner eller beställas från institutets hemsida på www.sli.lu.se För ytterligare information kontakta Staffan Waldo Utredare 046-222 07 92 Ewa Rabinowicz Forskningsledare 046-222 07 83 070-200 92 20 Dag von Schantz Generaldirektör 046-222 07 81 070-547 46 57

Ämnen

  • Politik