Pressmeddelande -

Kommuniké från årsstämman den 21 maj 2007

 

(Aktietorget: LUCE)

Aktieägarna i Lucent Oil AB (publ) har den 21 maj 2008 hållit årsstämma.

Stämman fattade bl.a. följande beslut.

Resultaträkningen och balansräkningen
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2007.

Disposition av årets resultat
Stämman beslöt att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag och att inte lämna någon utdelning.

Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
Ansvarsfrihet beviljades för Gunnar Ström, Jarl von Kantzow, Arne Björhn, Johan von Kantzow, Göran Källebo och Olev Mäehans för räkenskapsåret 2007.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till tre ordinarie ledamöter med två suppleanter.

Styrelseledamöternas arvode
Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för räkenskapsåret 2008 skall utgå med totalt 200 000 kronor att fördelas enligt beslut av styrelsen.

Val av styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutade om omval av Jarl von Kantzow och Arne Björhn som styrelseledamöter och nyval av Harald Abelin som styrelseledamot samt omval av Göran Källebo och Johan von Kantzow som styrelsesuppleanter.

Harald Abelin, född 1949, civilingenjör, Kemisk apparatteknik, KTH, Teknologie Doktor, KTH,1986. Tidigare bl.a. Program Director, Ericsson Management Institute, VD, St Eriks Ögonsjukhus AB, VD Folktandvården Stockholms län AB, fr.o.m. 2008 VD i Previa AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemission av högst 10 000 000 aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om förläng tid för utnyttjande för utestående teckningsoptioner
Bolaget har 12 454 164 utestående teckningsoptioner som berättigar innehavaren att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 1 krona per aktie. Anmälan m teckning av aktier skall göras senast den 30 juni 2008.

Stämman beslutade att förlänga tiden för utnyttjande av utestående teckningsoptioner till den 30 juni 2009 i enlighet med styrelsens förslag.


Tullinge den 21 maj 2008

Lucent Oil AB
Styrelsen

För mer information, kontakta:
Olev Mäehans, verkställande direktör
Tel 0046 (0) 707 778 787
E-post olev@lucentoil.com

 

 

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Regioner

  • Stockholm