Nyhet -

Internationellt intresse för framgångsrik modell med övningsförskolor

Den 31 oktober besökte en finsk delegation MDH för att lära sig mer om högskolans förskollärarutbildning och vårt lyckade koncept med övningsförskolor. Besöket är en del av Finlands nationella satsning för att utveckla och förbättra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

I Finland finns det idag övningsskolor för grund- och gymnasielärare men inte på förskollärarutbildningen. Finlands undervisningsministerium har gett universitetet Åbo Akademi uppdraget att leda och driva projektet att bygga en övningsförskola och ett övningsförskolenätverk. Bakgrunden till besöket är att MDH såväl i interna utvärderingar som av Universitetskanslersämbetet (UKÄ), fått gott betyg och omdöme från studenter och handledare gällande övningsskolekonceptet. Här lyfts särskilt den goda samverkan MDH har med övningsförskolorna fram.

– Det är jätteroligt att de är intresserade av vår modell för den verksamhetsförlagda utbildningen inom förskollärarprogrammet, säger Jessica Götberg, VFU-ansvarig för lärarutbildningen vid MDH.

Konceptet med övningsförskolor och skolor syftar till att höja kvaliteten på studenternas verksamhetsförlagda utbildning genom att den koncentreras till färre skolor. På en övningsskola eller övningsförskola finns det en hög koncentration av lärarstudenter, förskollärarstudenter och handledarutbildade handledare. Det gör att studenternas VFU blir en central del av den dagliga verksamheten på övningsskolan eller övningsförskolan. MDH har sedan start haft med alla skolverksamheter, såväl förskola som skola.

– God samverkan är nödvändigt för att VFU:n ska fungera och hålla hög kvalitet. Det bidrar till närmare kontakt, större tillit, bättre dialog och informationsflöde mellan högskolan, skolhuvudmännen och övningsskolorna och övningsförskolorna. Handledarna uttrycker också själva att de idag lättare kan följa studenternas professionsutveckling och att de har fått bättre verktyg för sitt handledaruppdrag, säger Jessica Götberg.

Vid besöket deltog förutom representanter från Åbo Akademi, Vasa stad och Vasa övningsskola även övningsförskoleverksamheten i Köping. 

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Södermanland