Gå direkt till innehåll
Bokslut för 2019 visar plus med 18 miljoner kronor

Pressmeddelande -

Bokslut för 2019 visar plus med 18 miljoner kronor

Mariestads kommun redovisar ett positivt resultat för år 2019 om 18 miljoner kronor vilket
är 4 miljoner bättre än det budgeterade resultatet.

Vid delåret per augusti prognostiserades ett resultat på 9 miljoner kronor vilket medförde att kommunen då inte skulle uppnå budgeterat resultat på 14 miljoner kronor.

Under hösten vidtogs därför aktiva åtgärder för att uppnå budget i balans så som inköpsstopp, restriktivitet vid vikarietillsättning och en allmän återhållsamhet att inte ingå i nya avtal och förbindelser.

Åtgärder gav resultat

Utöver det har ett arbete genomförts för att minska ambitionen i investeringsnivån, för att på sikt minska driftkostnader och lånebehov. Det har under året medfört minskade driftkostnader om 6,5 miljoner kronor. Det finns i nuläget dock fortfarande stora budgetavvikelser hos socialnämnden och utbildningsnämnden och ett arbete pågår för att nå budget i balans.

Skatt och statsbidrag redovisar en positiv avvikelse gentemot budget om totalt 3 miljoner kronor. Förklaringen är att svensk ekonomi har gått lite bättre under 2018 och 2019 än vad som prognostiserades. Detta trots en svagare konjunkturutveckling under 2019.

− Underskotten i socialnämnd och utbildningsnämnd har dämpats genom att besparingar gjorts över samtliga kommunens verksamheter, vilket vi ser har givit ett positivt utfall. För att kunna fortsätta bedriva en bra verksamhet måste vi se kommunens ekonomi ur ett helhetsperspektiv, förklarar ekonomichef Christina Olsson.

− För att klara av att finansiera välfärden de närmaste åren krävs det effektiviseringar och förändrade arbetssätt. Denna resa har Mariestads kommun påbörjat i samband med budgeten 2019 och framåt, vilket då förklarar en viss del av den kostnadsminskning som skett under hösten 2019, avslutar ekonomichef Christina Olsson.

Ämnen

Regioner


Mariestad är en stolt småstad som badar i naturupplevelser och livskvalitet. Här möter Sveriges blå band Göta kanal norra Europas största sjö Vänern, i ett område så speciellt att det utsetts till biosfärområde av Unesco.

Vår Vision 2030 tar ut riktningen för Mariestad som en hållbar och blomstrande sjöstad med trygga boendemiljöer, där innovationer och nya entreprenörer får god grund att växa. Vi står stadigt i vår kulturrika historia och är samtidigt nyfikna på framtiden – allt kan hända i en stad som Mariestad.

Presskontakt

Christina Olsson

Christina Olsson

Ekonomichef 0501-75 51 50