Pressmeddelande -

Kommuniké från årsstämma

Årsstämman i Meda AB (publ), org. nr 556427-2812, Box 906, 170 09 Solna, har den 4 maj 2006 fattat följande beslut. Årsstämman beslöt att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att utdelning med 0,50 kronor per aktie utgår och att övriga disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning beräknas bli den 9 maj 2005. Utdelning beräknas sändas ut genom VPC AB:s försorg den 12 maj 2006. Till styrelse omvaldes Peter Sjöstrand som styrelsens ordförande samt omvaldes Bert Åke Eriksson, Anders Lönner, och Anders Waldenström som ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslutade om nyval av Marianne Hamilton och Tuve Johannesson. Det beslutades att arvode skall utgå till styrelsens ledamöter med totalt SEK 1 400 000 varav med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor vardera till övriga icke anställda styrelseledamöter. Vidare skall ett särskilt uppdragsarvode utgå till styrelsens ordförande om 400 000 kronor för uppgifter utanför det ordinarie styrelsearbetet under innevarande räkenskapsår. Det beslutades att bolaget skall ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de fyra största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras av bolaget så snart valberedningen har utsetts, dock senast 6 månader före årsstämma. De största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av VPC AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Årssstämman beslutade vidare att justera bolagets bolagsordning för anpassning till den nya Aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006. Ändringarna innebär, i allt väsentligt, följande: - Bestämmelsen om akties nominella belopp utgår och ersätts med en bestämmelse om att antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 aktier och högst 200 000 000 aktier. (§ 5 första stycket) - Aktieägares företrädesrätt vid emission av aktier utvidgas så att företrädesrätten regleras inte bara avseende kontantemission utan också avseende kvittningsemission. Vidare införs ett nytt stycke som reglerar aktieägares företrädesrätt vid kontant- eller kvittningsemission av teckningsoptioner eller konvertibler. (§ 5 tredje, femte och sjätte stycket) - Regleringen om revisors fyraåriga mandattid stryks, antalet revisorer anges till en eller två samt anges att bolaget som revisor kan utse registrerat revisionsbolag. (§ 7) - Bestämmelsen om kallelse till bolagsstämma ändras så att för det fall utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra kallelse istället skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter. (§ 8) - Till de ärenden som skall förekomma på bolagsstämman har, med bolagsordningens numrering, tillagts följande nya punkter: 11. Val av styrelsens ordförande 12. Utseende av valberedning 13. Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen - Formuleringen ”bolagets vinst eller förlust” ersatts med ”bolagets resultat”. (§ 9 punkt 7 b) - Den dag aktieägare skall vara införd i aktieboken för att äga rätt att delta vid bolagsstämma har ändrats från tio dagar före bolagsstämman till fem vardagar före bolagsstämman. (§ 12) - Bestämmelsen om avstämningsförbehåll ändras så att den överensstämmer med definitionen av avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § i den nya aktiebolagslagen. (§ 13) - Uttrycket ”ordinarie bolagsstämma” ändras genomgående till ”årsstämma”. För beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt 16 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen bemyndiga styrelsen om att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier. Bemyndigandet skall omfatta högst 10 447 935 aktier, vilket vid fullt utnyttjande omfattar en utspädning om ca 10 procent av aktiekapitalet och rösterna. Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om betalning genom apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen och om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att i övrigt bestämma villkoren för emissionen. Skälet till avvikelse från företrädesrätten och rätten att besluta om emission med eller utan bestämmelse som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen är att bolaget skall kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag, delar av företag, produkträttigheter eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen fastställdes enligt styrelsens förslag till årsstämman, vilket innebär att bolaget skall sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar, att kriterierna därvid skall baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation samt att ersättningen består av följande delar: - fast grundlön - kortsiktig rörlig ersättning - långsiktig rörlig ersättning - pensionsförmåner, och - övriga förmåner och avgångsvillkor. Styrelsens förslag till principer står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och ledande befattningshavare. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Årsstämman beslutade att godkänna omfattningen av och principerna för ett personaloptionsprogram. Förslaget innebär i allt väsentligt följande: (i) Högst en miljon (1.000.000) s.k. syntetiska optioner skall fördelas. Ingen premie skall erläggas för optionerna; (ii) Fördelningen av optionerna skall ske successivt baserat på prestation till ett stort antal nyckelpersoner på olika nivåer inom Meda-koncernen enligt de anvisningar som styrelsen bestämmer; (iii) Lösenpriset per option skall motsvara 120 procent av Meda-aktiens genomsnittliga betalkurs under tio (10) börsdagar före optionernas utställande; (iv) Inlösenperioden skall löpa från 31 maj 2009 till 31 maj 2011. Vid utnyttjandet av option skall bolaget utge kontant ersättning till optionsinnehavaren motsvarande skillnaden mellan aktiens marknadsvärde vid tidpunkten för optionens utnyttjande och lösenpriset; (v) Rätten att utnyttja option förutsätter att optionsinnehavaren vid tidpunkten för utnyttjandet fortfarande är anställd i Meda-koncernen eller har avgått med pension; (vi) Den utgivna ersättningen per option skall maximeras så att totalkostnaden inkl sociala avgifter för personaloptionsprogrammet därmed högst kan komma att uppgå till ca 100 MSEK. Solna den 4 maj 2006 Styrelsen

Ämnen

  • Ekonomi, finans