Pressmeddelande -

Meda AB (publ) – Delårsrapport januari – mars 2006

• Koncernens försäljning uppgick till 1 316,2 (335,7) MSEK. • Rörelseresultatet ökade till 302,0 (106,4) MSEK inklusive en engångseffekt på 76,4 MSEK avseende avyttrad produktionsanläggning. • Resultatet efter skatt steg till 177,6 (66,5) MSEK. • Resultatet per aktie uppgick till 1,70 (0,98) SEK. • Strukturarbetet i koncernen fortsätter enligt plan. • Etablering av marknadsbolag i Polen BAKGRUND De stora ökningstalen i koncernen mellan kvartal 1 2006 och kvartal 1 2005 skall ses mot bakgrund av förvärvet av Viatris som konsoliderades i Meda den 1 augusti 2005. FÖRSÄLJNING Medakoncernens försäljning det första kvartalet 2006 uppgick till 1 316 (336) MSEK. Försäljningen av Novolizerprodukter fortsatte med hög tillväxt och uppgick till 85 MSEK under det första kvartalet. Detta motsvarar en ökning med 62% jämfört med motsvarande period föregående år. Även Betadine och Tramadol svarade för höga tillväxttal. Försäljningen av allergiprodukter tog fart under mars månad. Den nyligen förvärvade produkten Parlodel ingår i försäljningen fr o m mars månad. Marknaderna i Norden, Benelux och Storbritannien svarade för den högsta tillväxten under kvartalet medan utvecklingen var svagare i Tyskland och Italien. I Tyskland har myndigheterna beslutat om sänkning av läkemedelssubventioner för flera produktkategorier och detta har hållit tillbaka grossisternas inköpsnivåer. Sänkningen av läkemedelssubventionen för dessa produktkategorier kan komma att påverka den tyska försäljningen negativt med uppskattningsvis 40 MSEK under innevarande år. RESULTAT Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat för det första kvartalet 2006 ökade till 302,0 (106,4) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 22,9 (31,7)%. Periodens rörelseresultat påverkades positivt av avyttringen av en produktionsanläggning i Nederländerna. Denna effekt uppgick till 76,4 MSEK. Då avyttringen även inkluderade vissa produkter av lokal karaktär bedöms den positiva helårseffekten av affären före skatt uppgå till cirka 30 MSEK. Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till 532,8 (106,6) MSEK. Av dessa utgjorde avskrivningar 93,2 MSEK. EBITDA (resultat före avskrivningar) för perioden uppgick till 395,2 (137,5) MSEK. Exklusive engångseffekten från avyttring uppgick EBITDA till 318,8 MSEK. Finansiella poster Koncernens finansnetto för det första kvartalet 2006 blev -65,2 (-14,4) MSEK. Den räntebärande nettoskulden uppgick per den 31 mars till 5 482,8 efter emission av förlagslån på 700 MSEK i slutet av februari. Koncernens resultat efter finansnetto för perioden uppgick till 236,8 (92,0) MSEK. Nettoresultat Koncernens skattekostnad för perioden uppgick till 59,2 (25,5) MSEK, motsvarande en skattesats på 25,0 (27,7)%. Periodens skattesats reducerades genom en lägre beskattning av realisationsvinsten från den avyttrade produktionsanläggningen. Nettoresultatet blev 177,6 (68,6) MSEK för perioden, motsvarande ett resultat per aktie på 1,70 (0,98) SEK. FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet från den löpande verksamheten (före förändring av rörelsekapital) ökade till 167,6 (80,5) MSEK trots en kassaeffekt från verkställda omstruktureringsåtgärder på -53,0 MSEK. God försäljning i mars månad och en lageruppbyggnad inför allergisäsongen höjde rörelsekapitalet med 180,1 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick därmed till -12,5 (1,8) MSEK för det första kvartalet 2006. Koncernens nettoinvesteringar för perioden uppgick till 301,6 (1 058,1) MSEK. I mars förvärvades de europeiska rättigheterna till produkten Parlodel från det schweiziska läkemedelsbolaget Novartis för 375 MSEK. Avyttring av det nederländska dotterbolaget genererade ett inflöde på 83 MSEK för det första kvartalet. Den återstående köpeskillingen på ca 85 MSEK kommer att erläggas till Medakoncernen under den kommande fyraårsperioden. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 145,8 (1 060,0) MSEK för perioden. Under perioden har ett förlagslån upptagits på 700,0 MSEK samtidigt som andra lån har amorterats med 552,5 MSEK. Nya teckningsoptioner har tecknats av nyckelpersoner för 1,7 MSEK. Koncernens likvida medel var vid utgången av mars 162,7 mot 331,4 MSEK vid årets början. Därtill uppgick outnyttjade bekräftade kreditfaciliteter till 993,0 MSEK. Nettoskuldsättningen uppgick till 5 482,8 jämfört med 5 260,8 MSEK vid årets början. Soliditeten uppgick till 33,4% mot 32,7% vid årets början. Det egna kapitalet uppgick per den 31 mars till 3 939,9 MSEK mot 3 759,6 MSEK vid årets början, vilket motsvarar 37,71 (35,98) SEK per aktie. AVTAL OCH VIKTIGA HÄNDELSER • INTEGRATION AV MARKNADS – OCH CENTRALA ENHETER FORTSKRIDER PLANENLIGT Samtliga ledningsfunktioner är på plats. Samarbetet mellan enheterna fungerar mycket bra redan efter kort tid. • AVYTTRING AV PRODUKTIONSANLÄGGNING Meda har under det första kvartalet slutfört avyttringen av Viatris Manufacturing BV, en produktionsanläggning i Diemen, Nederländerna. Köpare var det nederländska bolaget Vemedia. Försäljningspriset uppgick till 168 MSEK och transaktionen resulterade i en realisationsvinst före skatt på 76,4 MSEK. Genom avyttringen lämnar 83 anställda Medakoncernen. Då avyttringen även inkluderade vissa produkter av lokal karaktär bedöms den positiva helårseffekten av affären före skatt uppgå till cirka 30 MSEK. • ETABLERING AV MARKNADSBOLAG I POLEN Meda har fattat beslut om att etablera ett helägt marknadsbolag i Polen. Medas produkter marknadsförs idag av licenstagare och distributörer och omsätter uppskattningsvis 6-7 MEUR på den polska marknaden. I ett första skede beräknas bolaget få en säljorganisation på cirka 20 personer. FRAMTIDSUTSIKTER Som angivits i årsredovisningen räknar Meda med att kunna tillvarata betydande synergier både på intäkts – och kostnadssidan. Dessutom är ambitionen att fortsätta en aktiv förvärvsstrategi och ytterligare stärka positionen som ett paneuropeiskt läkemedelsföretag. Målet för lönsamheten är att bolaget skall nå en EBITDA-marginal på minst 25% redan under 2007. REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernen Meda följer de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC). Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Principen för redovisning av det primära segmentet har ändrats från affärsområden (Pharma och Medical Device) till en geografisk uppdelning. I övrigt är koncernens redovisningsprinciper och beräkningsmetoder oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2005. RAPPORTER 2006 Delårsrapport januari – juni torsdagen den 24 augusti Delårsrapport januari – september torsdagen den 2 november Stockholm den 4 maj 2006 Anders Lönner Verkställande direktör Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: Anders Lönner, Verkställande direktör tel. 08-630 19 00 Anders Larnholt, Investor relations tel. 08-630 19 62

Ämnen

  • Ekonomi, finans