Pressmeddelande -

Forskningsstudie om M/S Estonias sjunkförlopp

Regeringen har idag beslutat att Verket för innovationssystem (VINNOVA) i egenskap av ansvarig myndighet för Sjösäkerhetsprogrammet skall beställa ett forskningsprojekt som avser en studie av sjunkförloppet av M/S Estonias förlisning. Huvudsyfte med studien skall vara att ta fram kunskap som kan bidra till att förbättra sjösäkerheten för fartyg i svenska vatten. Regeringen har idag avsatt 8 miljoner kr för detta ändamål. För att möjliggöra att internationell kunskap och erfarenhet tas tillvara skall det även vara möjligt för internationella forskningsinstitut att ansöka om att genomföra forskningsprojektet. Projektet bör också omfatta insatser för att säkerställa att den kunskap som tas fram och de slutsatser som dras görs tillgängliga för den svenska sjöfartssektorn och andra relevanta aktörer. En tidigare förstudie av sjunkförloppet med utgångspunkt i den internationella haverikommissionens rapport genomfördes 2003 av viceamiral Frank Rosenius och civilingenjör Staffan Sjöling, Försvarets materielverk, på uppdrag av Styrelsen för psykologiskt försvar. I studien analyserades översiktligt de möjliga vägarna för vatteninströmning i fartyget och konsekvenserna av detta för sjunkförloppet. För vissa utrymmen kunde utredarna inte i detalj redovisa hur vattnet trängt in i fartyget. En huvudstudie av sjunkförloppet av M/S Estonias förlisning skulle kunna ge sådana erfarenheter som kan utnyttjas för att förbättra sjösäkerheten för dagens och morgondagens fartyg i svenska vatten. Den för Estland, Finland och Sverige gemensamma haverikommissionens (JAIC) slutrapport om M/S Estonias förlisning lämnades i december 1997. I denna konstaterade kommissionen att fartyget hade en rad sjösäkerhetsbrister. Dessa avsåg bl.a. fartygets konstruktion, utrymningsmöjligheter och rutiner, räddningsutrustning samt räddningssystem. Enligt kommissionen var det huvudsakligen dessa brister som låg bakom olyckan och dess allvarliga konsekvenser. Mot denna bakgrund rekommenderades flera sjösäkerhetsförbättringar, av vilka många också har genomförts. VINNOVA fick den 19 april 2001 regeringens uppdrag att fördela medel till stöd för sjösäkerhetsforskningen. Genom dessa medel startade VINNOVA ett sjösäkerhetsprogram. Programmet innebär en statlig insats för att höja sjösäkerheten där medfinansiering skett från näringslivet och organisationer. Hitintills har forskningsinsatser på närmare 100 miljoner kronor finansierats. Genom beslut den 10 februari 2005 har regeringen anslagit ytterligare 25 miljoner kronor för en förlängning av programmet till år 2007. Genom forskningsprogrammet har bl.a. brister identifierats i de internationella regler som finns gällande brandbekämpning med vattendimma och problem med sjösättning av räddningsbåtar från fartyg i hårt väder. Inom programmet har vidare tagits fram en prototyp till en enkel, säker och billig överlevnadsdräkt, liksom stödsystem för beslut vid skrovskada med vatteninflöde. Det har också genomförts systematiska analyser av människors beteende vid katastrofsituationer och former för effektiv riskkommunikation. VINNOVA skall senast den 1 februari 2006 redovisa till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) vilket forskningsinstitut eller konsortium som fått uppdraget, en beräkning av kostnaderna för uppdraget, hur uppdraget avses genomföras och när det beräknas vara avslutad. Kontakt: Stefan Engström Pressekreterare 08-405 13 44 070-551 90 74 stefan.engstrom@environment.ministry.se Sofia Karlsson Departementssekreterare 08-4052539 ------------------------- Externa länkar ------------------------- Läs mer om M/S Estonia samlingen (http://www.estoniasamlingen.se) Läs mer Estoniainformation på Styrelsen för psykologiskt försvars webbplats (http://www.psycdef.se/estonia)

Ämnen

  • Politik