Pressmeddelande -

Krav på förbättrad miljö i Nordsjön

Idag fredag avslutades Nordsjökonferensens ministermöte i Göteborg. Ministrarna från de åtta Nordsjöländerna och Europeiska kommissionen har under två dagar förhandlat om åtgärder för att minska fiskets och sjöfartens miljöpåverkan på det gemensamma havet. - Det har varit tuffa förhandlingar, men viktiga steg har tagits. Vi kommer att minska kväveoxidutsläppen med 40 procent och skärpa kraven för svavelutsläpp ner till en procent. Dessa minskningar är helt avgörande om vi ska lyckas förbättra luften och minska försurningen, säger miljöminister Lena Sommestad som lett förhandlingarna. Andra viktiga punkter i sjöfartsavsnittet i ministerdeklarationen är: - Clean ship. Begreppet Clean Ship lanseras vilket innebär att kriterier tas fram för att mäta ett fartygs miljöstandard och därigenom främja en mer hållbar sjöfart. - Förbättrad luft i hamnstäder. Detta ska ske bl.a. genom ökad användning av landansluten el för fartyg i hamn. Här har Sverige som första land tagit initiativ till en skattebefrielse som förväntas förbättra luftkvaliteten i de svenska hamnstäderna. I fiskeavsnittet i deklarationen tas en rad beslut för att förbättra tillståndet i havet. - Vi enades om att införa miljökonsekvensbeskrivningar för nya fiskemetoder. Detta är något helt nytt och oerhört viktigt för Nordsjöns miljö, säger Lena Sommestad. Andra viktiga beslut är: - Minskade bifångster. Målet är att minska bifångsterna av bland annat tumlare och sälar till mindre än en procent av beståndet. - Pilotförsök med fiskedagar. Ministrarna ställde sig bakom det pilotförsök med fiskedagar i Kattegatt som inleds nästa år och som senare kommer att utvecklas till allt fiske i Nordsjön. - Förbud mot att slänga fisk överbord. Åtgärder för att minimera utkasten av fisk inleds. Försök för att uppnå ett totalförbud startas och rapporteras senast år 2008. - Hårdare fiskekontroll. För att minska det illegala fisket föreslås förbättrad kontroll och sanktionssystem samt ett nätverk för samarbete mellan åklagare på fiskesidan i olika länder. Kontakt: Lena Berglund Pressekreterare hos Lena Sommestad 08-405 24 14 070-365 24 14 lena.berglund@sustainable.ministry.se

Ämnen

  • Politik