Pressmeddelande -

Vetenskapligt underlag för klimatpolitiken

Det krävs mycket omfattande begränsningar av utsläppen av växthusgaser för att minska risken för farlig klimatpåverkan säger professor Lisa Sennerby Forsse, ordförande i regeringens vetenskapliga råd för klimatfrågor. Rådet lämnar i dag sin rapport "Vetenskapligt underlag för klimatpolitiken" till miljöminister Andreas Carlgren. Vetenskapliga rådet för klimatfrågor har haft i uppgift att bidra med vetenskapliga bedömningar som underlag till arbetet med den klimatpolitiska proposition som regeringen avser att lägga fram 2008. En viktig del av uppgiften har varit att ge underlag och rekommendationer till mål för den svenska klimatpolitiken nationellt, i EU och internationellt. Rådet har haft en bred tvärvetenskaplig sammansättning med företrädare för naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner för att täcka in olika aspekter på klimatfrågan. Jordens klimat har blivit varmare och det är ett verk av människan. Rådet instämmer i de samlade bedömningarna från FN:s klimatpanel, IPCC, om klimatförändringarna och deras konsekvenser för ekosystem och samhälle. Rådet anser att EU:s tvågradersmål, dvs. en högsta global långsiktig temperaturökning på 2 grader Celsius, är en rimlig utgångspunkt för utsläppsminskande åtgärder, men det går inte att utesluta att lägre temperaturökningar ger allvarliga effekter. Det innebär att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären behöver stabiliseras på en nivå som är betydligt lägre än den nivå som ligger till grund för nuvarande klimatpolitik. Därav följer också att de globala utsläppen av växthusgaser behöver minst halveras till år 2050, för att mot slutet av detta sekel reduceras till en nivå nära noll. Om Sverige ska ta sin del av det globala ansvaret för att nå tvågradersmålet bör våra utsläpp minska med 20-25 % till år 2020 och 70-85 % till år 2050 (jämfört med 1990 års utsläpp). Rådet anser att bedömningar av kostnaderna för skadorna av klimatförändringarna liksom av kostnaderna för att åtgärda utsläppen är osäkra, men att det ändå går att dra slutsatsen att kostnaderna är förenliga med en god ekonomisk utveckling. Rådet behandlar också åtgärder och styrmedel i klimatpolitiken. Rapporten lämnas nu till Klimatberedningen (den parlamentariska beredningen för översyn av klimatpolitiken), som kommer att göra de politiska avvägningarna mellan olika samhällsekonomiska nyttor och kostnader. För ytterligare information, kontakta Rådets ordförande och ledamöter: Professor Lisa Sennerby Forsse, ordförande, tfn 018-671000, 070-3124044 Professor Christian Azar, Chalmers, tfn 031-7723132 Professor Sten Bergström, SMHI, tfn 0708-158292 Professor Anders Biel, Göteborgs universitet, tfn 031-7860000 Professor Runar Brännlund, Umeå universitet, tfn 090-7866270 Professor Katarina Eckerberg, SEI, tfn 08-6747172 Professor Thomas B Johansson, Lunds universitet, tfn 046-2220222 Professor Erland Källén, Stockholms universitet, tfn 08-162396 Professor Caroline Leck, Stockholms universitet, tfn 08-164354 Doktor Elisabet Lindgren, CTM, tfn 070-7177553 Professor Markku Rummukainen, SMHI, tfn 011-4958605 Pernilla Knutsson, kanslichef, Miljövårdsberedningen, tfn 08-4052133, 070-696 41 97 Anna Forsgren, departementssekreterare, Miljödepartementet, tfn 08-405 36 30 Kontakt: Professor Lisa Sennerby Forsse, ordförande, tfn 018-671000 070-3124044 Kanslichef, Miljövårds- beredningen Pernilla Knutsson 08-405 21 33 070-696 41 97 ------------------------- Läs mer ------------------------- Hearing om rapport från Vetenskapliga rådet för klimatfrågor (http://www.regeringen.se/sb/d/8882/a/86748) ------------------------- Relaterade publikationer ------------------------- Rapport från Vetenskapliga rådet för klimatfrågor: Vetenskapligt underlag för klimatpolitiken (http://www.regeringen.se/sb/d/497/a/86966) ------------------------- Externa länkar ------------------------- Läs rapporten Vetenskapligt underlag för klimatpolitiken (http://www.sou.gov.se/mvb)

Ämnen

  • Miljöpolitik