Media no image

Fördelaktiga effekter på lipidmetabolism med C21 i Fas I tilläggsstudie

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 08:00 CEST

Vicore Pharma AB (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela positiva resultat från den djupgående analysen av Fas I-tilläggsstudien med sin läkemedelskandidat, C21.

Tilläggsstudien, som inleddes i januari 2017, utfördes på en grupp överviktiga (BMI 30-35 och midje-till-höft mått (WHR) över 0,9) men annars friska män. Totalt deltog 16 frivilliga män, varav 8 fick 100 mg C21 en gång per dag och 8 fick placebo över en period av 8 dagar. Syftet med tilläggsstudien var att utvärdera säkerhet och tolerabilitet för C21 i en grupp med potentiell risk för störd ämnesomsättning samt att undersöka om markörer av metabolisk dysfunktion kan påverkas av C21 under en kort behandlingsperiod.

Som tidigare meddelats bekräftade resultaten från studien att C21 tolererades väl och var säker även för denna grupp och att inga allvarliga biverkningar noterats. Ytterligare djupgående analyser av biomarkörer visar fördelaktiga metabola effekter med C21. Det är de första farmakodynamiska effekterna som demonstrerats i människa med C21 och för AT2-receptor stimulering.

C21 visade kliniskt relevanta skyddande effekter på blodlipider; en sänkning av plasma LDL (låg densitet lipoprotein) och en ökning av HDL (hög densitet lipoprotein) för C21-gruppen men inte för placebogruppen. De observerade förändringarna i LDL och HDL var statistiskt signifikanta (p <0,05) i den C21-behandlade gruppen för totalt 29 individuella biomarkörer. Ett viktigt tillägg är att vissa biomarkörer utvärderades med olika analysmetoder och vid skilda och oberoende laboratorier. Mönstret av positivt förändrade biomarkörer var konsekvent för de olika analysmetoderna.

Ett manuskript kring studien kommer att lämnas in för publicering i en vetenskaplig tidskrift.

Vid sidan av säkerhets- och tolerabilitetsaspekterna var syftet med studien att undersöka om farmakodynamiska effekter kunde påvisas samt om tidigare prekliniska studier med C21, där fördelaktiga effekter i fetma och komprometterad metabolism publicerats, även kan översättas till människa. Det var följdaktligen mycket uppmuntrande att C21 visade signifikanta effekter även hos människa.

"Även om detta var en explorativ studie i en liten grupp ger de samstämmiga resultaten stöd för att vi verkligen ser en farmakodynamisk effekt av C21 med en positiv inverkan på lipoproteinmönstret", säger professor Mika Scheinin, Vetenskapligt ansvarig för studien, CRST och Åbo universitet, Finland.

"Effekterna på människa under en så kort studieperiod och med den valda dosen är väldigt uppmuntrande för den fortsatta kliniska utvecklingen med C21", säger professor Ulrike Muscha Steckelings, CSO på Vicore Pharma.

"Resultaten från Fas I-tilläggsstudien är väldigt uppmuntrande för den kommande Fas IIa-studien på IPF som för närvarande är i slutplaneringsfasen", säger Per Jansson, VD på Vicore Pharma

Audiocast / Telefonkonferens den 2 oktober kl 14.00 CET

Alla intresserade parter uppmanas att delta i en Audiocast/telefonkonferens idag den 2 oktober kl 14:00 för en presentation av resultaten från Fas I-tilläggsstudien. Presentationen kommer att hållas av Per Jansson, VD i Vicore Pharma och Ulrike Muscha Steckelings, CSO i Vicore Pharma. Presentationen kommer hållas på engelska.

Bilder som används i presentationen kommer att finnas på bolagets hemsida under Events och Presentationer under konferensen och kommer fortsatt vara tillgänglig efteråt på hemsidan.

För att delta i telefonkonferensen, ring:

UK: +44 203 008 9801

SE: +46 856 642 662

US: +1 855 753 2235

En länk till audiocasten kommer finnas på Vicore Pharmas hemsida under Events och Presentationer eller här: https://tv.streamfabriken.com/2017-10-02-vicore-pharma-pressconference&nbsp;

För ytterligare information, vänligen kontakta

Per Jansson, VD
M: +46 709 17 47 46 eller e-post: per.jansson@vicorepharma.com
www.vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2017 kl. 08.00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. Vicore Pharma är baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Vicore Pharmas affärsstrategi är att leda utvecklingen av nya molekyler med agonistisk verkan på AT2 receptorn för att utveckla framgångsrika läkemedel.

Vicore Pharma AB (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela positiva resultat från den djupgående analysen av Fas I-tilläggsstudien med sin läkemedelskandidat, C21.

Läs vidare »
Media no image

Interim report April-June 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2017 08:30 CEST

Vicore Pharma Holding publish the interim report for the second quarter, 2017.

Important events during the second quarter 2017

 • In May, the Annual General Meeting (AGM) of Vicore Pharma Holding elected Leif Darner as the new Chairman of the Board of Directors and Göran Arvidsson as a member of the Board of Directors.
 • In May, the AGM authorised the Board of Directors to decide on the issuing of new shares up to a maximum of 4 million shares. The authorisation may be used in one or more issues, and is valid up to and including the AGM 2018.
 • In May, the Chairman of the Board of Directors, Leif Darner, increased his shareholding in the Company with 100 000 shares.
 • In May, Recall Capital AB returned 250 000 borrowed shares to Protem Wessman AB.
 • In June, Vicore Pharma Holding entered into an agreement with Erik Penser Bank regarding the service as Certified Adviser.
 • In June, the Company announced three new key recruitments; Hans Jeppsson (CFO), Ulrike Steckelings (CSO) and Kicki Johansson (Head of Drug Development).

Important events after the period

 • In August, positive results from the phase I extension study were published showing safety and tolerability, and indicating effects on lipid metabolism.

Half-year financial report january-june 2017 compared to same period previous year (group)

 • Profit/Loss after financial items amounted to -4 886 KSEK (-3 262).
 • Operating profit/loss amounted to -4 827 KSEK (-3 260).
 • Cash flow from operating activities amounted to -6 691 KSEK (-6 463).
 • Equity amounted to 121 244 KSEK (78 986), as per 30 June.
 • Cash and cash equivalents as per 30 June amounted to 40 224 KSEK (13 038).
 • Earnings per share amounted to -0.31 (-0.26), as of 30 June
 • On 30 June, the total number of shares was 15 868 504.

Quarterly financial report april-june 2017 compared to same period previous year (group)

 • Profit/Loss after financial items amounted to -2 301 KSEK (-1 341).
 • Operating profit/loss amounted to -2 300 KSEK (-1 341).
 • Cash flow from operating activities amounted to -4 217 KSEK (-2 495).

For further information, please contact:
Per Jansson, CEO
Tel: +46 709 17 47 46 or e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Hans Jeppsson, CFO
Tel: +46 70553 14 65 or e-mail: hans.jeppsson@vicorepharma.com

This is information which Vicore Pharma Holding AB is required to disclose under the EU Market Abuse Regulation and the Securities Market Act. The information was provided by the above contact person's auspices, for publication August 24, 2017at. 8:30 CET.

About Vicore Pharma Holding

Vicore Pharma develops drugs that act through the AT2 receptor. The company’s drug candidate C21 aims to improve the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis, a rare disease for which C21 has been granted orphan drug designation both in the EU and the US. In addition, C21 is explored pre-clinically in a number of rare diseases where the AT2 receptor plays an important role. Vicore Pharma is based in Astra Zeneca's Bioventurehub in Mölndal. The company's share (VICO) is listed for trading on Nasdaq First North in Stockholm with Erik Penser Bank as Certified Adviser. For more information, see www.vicorepharma.com

Vicore Pharmas affärsstrategi är att leda utvecklingen av nya molekyler med agonistisk verkan på AT2 receptorn för att utveckla framgångsrika läkemedel.

Vicore Pharma Holding publish the interim report for the second quarter, 2017.

Läs vidare »
Media no image

Delårsrapport, april-juni 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2017 08:30 CEST

Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2017.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • I maj väljs Leif Darner till ny styrelseordförande och Göran Arvidsson till ny styrelseledamot vid årsstämman i Vicore Pharma Holding.
 • I maj bemyndigas styrelsen av årsstämman att vid ett eller flera tillfällen genomföra nyemissioner om maximalt 4 miljoner aktier fram till och med nästa års årsstämma.
 • I maj förstärker styrelsens ordförande, Leif Darner sitt innehav i Bolaget med 100 000 aktier.
 • I maj återför Recall Capital AB 250 000 utlånade aktier till Protem Wessman AB.
 • I juni byter Vicore Pharma Holding Certified Adviser till Erik Penser Bank.
 • I juni rekryteras tre nyckelpersoner; Hans Jeppsson (CFO), Ulrike Steckelings (CSO) och Kicki Johansson (Head of Drug Development).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I augusti publiceras utfallet från Fas I tilläggsstudien. Utfallet var positivt och visar på säkerhet, tolerabilitet och indikerar effekt på blodfetter.

Första halvåret 2017 jämfört med samma period föregående år (koncern)

 • Resultat efter finansiella poster för första halvåret 2017 uppgick till -4 886 KSEK (-3 262).
 • Rörelseresultatet blev -4 827 KSEK (-3 260).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till - 6 691 KSEK (-6 463).
 • Eget kapital per den 30 juni uppgick till 121 244 KSEK (78 986).
 • Likvida medel per den 30 juni uppgick till 40 224 KSEK (13 038).
 • Resultat per aktie per den 30 juni blev -0,31 (-0,26)
 • Den 30 juni uppgick totala antalet aktier till 15 868 504.

Andra kvartalet 2017 jämfört med samma period föregående år (koncern)

 • Resultat efter finansiella poster för andra kvartalet 2017 uppgick till -2 301 KSEK (-1 341).
 • Rörelseresultatet blev -2 300 KSEK (-1 341).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -4 217 KSEK (-2 495).


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Hans Jeppsson, CFO
Tel:Tel: 0705-53 14 65 eller e-mail: hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl. 8:30 CET


Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. Vicore Pharma är baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Vicore Pharmas affärsstrategi är att leda utvecklingen av nya molekyler med agonistisk verkan på AT2 receptorn för att utveckla framgångsrika läkemedel.

Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2017.

Läs vidare »
Media no image

Results from extension study with C21 show safety, tolerability and indicate effects on lipid metabolism

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 08:51 CEST

The extension study, initiated in January 2017, was performed on a group of overweight men (BMI 30-35) and with a hip to waist ratio below 0.9 but otherwise healthy. In total 16 volunteers, whereof 8 were given 100 mg C21 and 8 were given placebo during a period of 8 days participated. The aim of the study was to evaluate safety and tolerability of C21 in a group with a potentially compromised metabolic situation and to investigate if markers of metabolic dysfunction could be affected by C21 during the short treatment period.

The results from the study verified that C21 is well tolerated and safe also in this group as there were no serious adverse effects noted or adverse readings from the laboratory analyses for a large number of biomarkers. In addition, the group receiving C21 demonstrated a tendency to lowering of plasma LDL (low density lipoprotein), the harmful form of cholesterol. Further detailed analysis are still ongoing.

“In view of the small size of the study one should be careful to draw far-reaching conclusions but it is encouraging that we with the support of the study results can formulate a hypothesis that C21 can have positive effects on lipid metabolism” says Professor Mika Scheinin, Principle Investigator for the study, University of Turku, Finland.

The outcome adds to the safety profile of C21 and is important for upcoming Phase IIa study where C21 will be tested on patients suffering from Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF).

For further information, please contact

Per Jansson, CEO
M: +46 709 17 47 46 or e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

This is information which Vicore Pharma Holding AB is required to disclose under the EU Market Abuse Regulation and the Securities Market Act. The information was provided by the above contact person's auspices, for publication August 17, 2017 at. 08:50 CET.

Vicore Pharma develops drugs that act through the AT2 receptor. The company’s drug candidate C21 aims to improve the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis, a rare disease for which C21 has been granted orphan drug designation both in the EU and the US. In addition, C21 is explored pre-clinically in a number of rare diseases where the AT2 receptor plays an important role. Vicore Pharma is based in Astra Zeneca's Bioventurehub in Mölndal. The company's share (VICO) is listed for trading on Nasdaq First North in Stockholm with Erik Penser Bank as Certified Adviser. For more information, see www.vicorepharma.com

Vicore Pharma AB (publ) (ticker: VICO) can today announce positive results from the Phase I extension study with its candidate drug C21.

Läs vidare »
Media no image

Resultatet från tilläggsstudien med C21 visar på säkerhet, tolerabilitet och indikerar effekt på blodfetter

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 08:51 CEST

Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela positiva resultat från tilläggsstudien med sin läkemedelskandidat C21.

Tilläggsstudien, som inleddes i januari 2017, utfördes på en grupp överviktiga män med BMI 30-35 och med höft till midjemått mindre än 0,9 men i övrigt friska. Totalt deltog 16 frivilliga män varav 8 fick 100 mg C21 dagligen och 8 fick placebo under en period av 8 dagar. Syftet med tilläggsstudien var att utvärdera säkerhet och tolerabilitet för C21 i en grupp män med potentiell risk för störd ämnesomsättning samt att undersöka om markörer för metabolisk dysfunktion kan påverkas av C21 under en kort behandlingsperiod.

Resultaten från studien verifierade att C21 är väl tolererad och säker även i denna grupp eftersom det inte fanns några allvarliga biverkningar noterade eller negativa avläsningar från laboratorieanalyserna för ett stort antal biomarkörer. Dessutom uppvisade gruppen som fick C21 en tendens att sänka plasma LDL (lågdensitetslipoprotein), den skadliga formen av kolesterol. Ytterligare detaljerade analyser pågår fortfarande.

"Med tanke på studiens ringa omfattning ska man vara försiktig med att dra långtgående slutsatser, men det är uppmuntrande att vi med stöd av studieresultaten kan formulera en hypotes att C21 kan ha positiva effekter på lipidmetabolismen”, säger professor Mika Scheinin, vetenskapligt ansvarig för studien, Åbo universitet, Finland.

Utfallet bidrar till säkerhetsprofilen för C21 och är viktigt för kommande fas IIa studie där C21 ska testas på patienter som lider av Idiopatisk lungfibros (IPF).

För ytterligare information, vänligen kontakta
Per Jansson, CEO
M: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017 kl. 08.50

Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. Vicore Pharma är baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela positiva resultat från tilläggsstudien med sin läkemedelskandidat C21

Läs vidare »
Media no image

Vicore Pharma makes strategic recruitments

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 11:00 CEST

Vicore Pharma AB (publ) (ticker: VICO) today announced that they strengthen the organization with three new key recruitments.

Hans Jeppsson (Ph.D.) will be appointed Chief Financial Officer (CFO). Hans is a finance professional with cross-disciplinary background in finance and medicine in both academic and industry settings. He has several years of research experience in various fields, including small molecules and biologics. He did his post-doc research at University of California in Berkeley, CA. Hans has also worked as an equity research analyst at Danske Bank and has held different consulting roles.

Ulrike Muscha Steckelings (M.D., Ph.D.) has been appointed Chief Scientific Officer (CSO). Muscha has been involved with Vicore Pharma and the company’s preclinical endeavors for more than 10 years, and she has been instrumental in the academic efficacy research on Vicore Pharma’s lead compound C21. She has extensive research experience in the fields of the Renin Angiotensin System and the AT2 receptor, and has published numerous articles in peer reviewed journals. She also holds a clinical degree in dermatology. Muscha maintains her position as a Professor of Integrative Pharmacology at University of Southern Denmark, Odense, in parallel with her role at Vicore Pharma.

Kicki Johansson (MSc Pharm Ph.D.) has been appointed Head of Drug Development. Kicki has been responsible for the development of more than 40 new compounds in different disease areas within Astra Zeneca. Most recently she has had a position as Senior Project Leader/VP for the development of oral anti-inflammatory projects within the Respiratory and Inflammatory Disease Division of AstraZeneca.

“We are extremely happy to have Muscha, Kicki and Hans on board in Vicore Pharma. They provide both world class expertise in our field of research and experience with complex drug development and business development. All-in-all we have now built an exceptional team ahead of our clinical and business challenges”, said Per Jansson, CEO of Vicore Pharma.

For further information, please contact
Per Jansson, CEO
Tel: +46 709 17 47 46 or e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

This is information which Vicore Pharma Holding AB is required to disclose under the EU Market Abuse Regulation and the Securities Market Act. The information was provided by the above contact person's auspices, for publication June 1 at 11:00 CET

About Vicore Pharma Holding
Vicore Pharma, a Nasdaq Stockholm First North listed holding-, and management company. Vicore Pharma develops drugs targeting stimulation of the AT2 Receptor (AT2R) in the Renin-Angiotensin-System (RAS). The company vision is to establish AT2-agonists as a new effective class of small molecule drugs. Our lead candidate, C21 will be focused on the indication Idiopatic pulmonary fibrosis (IPF). For further information, please refer to www.vicorepharma.com

Vicore Pharmas share is listed on NASDAQ Stockholm, First North under the ticker VICO.
The company´s Certified Adviser is Erik Penser Bank.

Vicore Pharmas affärsstrategi är att leda utvecklingen av nya molekyler med agonistisk verkan på AT2 receptorn för att utveckla framgångsrika läkemedel.

Vicore Pharma AB (publ) (ticker: VICO) today announced that they strengthen the organization with three new key recruitments.

Läs vidare »
Media no image

Vicore Pharma gör strategiska rekryteringar

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 11:00 CEST

Vicore Pharma AB (publ) (ticker: VICO) tillkännagav i dag att bolaget förstärker organisationen med tre nya nyckelpersoner.

Hans Jeppsson (Ph.D.) har utsetts till Chief Financial Officer (CFO). Hans har en tvärvetenskaplig bakgrund inom ekonomi och medicin i både akademiska och industriella miljöer. Han har flera års forskningserfarenhet inom olika områden, däribland små molekyler, och gjorde sin post doc-forskning vid University of California i Berkeley, Kalifornien. Han har även varit läkemedelsanalytiker vid Danske Bank och innehaft olika konsultroller.

Ulrike Muscha Steckelings (M.D., Ph.D.) har utsetts till Chief Scientific Officer (CSO).
Muscha har varit involverad i Vicore Pharma och företagets prekliniska arbete i mer än 10 år och hon har varit tongivande i den akademiska forskningen på Vicore Pharmas läkemedelskandidat C21. Muscha har omfattande forskningserfarenhet inom Renin Angiotensin-systemet och AT2-receptorn, och har publicerat ett flertal artiklar i forskningstidskrifter. Hon har också en klinisk examen i dermatologi. Muscha kommer även fortsättningsvis upprätthålla sin roll som Professor i farmakologi vid Syddansk Universitet i Odense parallellt med sin roll hos Vicore Pharma.

Kicki Johansson (MSc Pharm Ph.D.) har utsetts till Head of Drug Development. Kicki har under sin karriär ansvarat för utvecklingen av mer än 40 nya läkemedelsprojekt inom olika sjukdomsområden på Astra Zeneca. Kickis kommer senast från tjänsten som Senior Project Leader / Vice President för den kliniska utvecklingen av orala antiinflammatoriska projekt inom AstraZenecas respiratoriska och inflammatoriska sjukdomssektion.

"Vi är mycket glada över att ha Muscha, Kicki och Hans ombord i Vicore Pharma. De bidrar med stark kompetens inom vårt område samt erfarenhet av komplexa läkemedelsutvecklingar och affärsutveckling. Allt som allt har vi nu byggt ett exceptionellt team inför våra kliniska och affärsmässiga utmaningar, säger Per Jansson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta
Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017 kl. 11:00

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma ägs till fullo av Vicore Pharma Holding AB som är ett holding-, och managementbolag noterat på Nasdaq First North. Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn i Renin-Angiotensin systemet. Visionen är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel. Vår läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för i första hand den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Vicore Pharmas aktier är noterade på NASDAQ Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet VICO.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Vicore Pharmas affärsstrategi är att leda utvecklingen av nya molekyler med agonistisk verkan på AT2 receptorn för att utveckla framgångsrika läkemedel.

Vicore Pharma AB (publ) (ticker: VICO) tillkännagav i dag att bolaget förstärker organisationen med tre nya nyckelpersoner.

Läs vidare »
Media no image

Vicore Pharma appoints Erik Penser Bank as Certified Adviser

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 09:00 CEST

Vicore Pharma AB (publ) has entered into an agreement with Erik Penser Bank regarding the service as Certified Adviser. Erik Penser Bank will be appointed Certified Adviser from June 1, 2017.

For further information, please contact
Per Jansson, CEO
Tel: 0709-17 47 46 or e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

This is information which Vicore Pharma Holding AB is required to disclose under the EU Market Abuse Regulation and the Securities Market Act. The information was provided by the above contact person's auspices, for publication May 24, 2017 at. 09:00 CET.


About Vicore Pharma Holding
Vicore Pharma, a Nasdaq Stockholm First North listed holding-, and management company. Vicore Pharma develops drugs targeting stimulation of the AT2 Receptor (AT2R) in the Renin-Angiotensin-System (RAS). The company vision is to establish AT2-agonists as a new effective class of small molecule drugs. Our lead candidate, C21 will be focused on the indication Idiopatic pulmonary fibrosis (IPF). For further information, please refer to www.vicorepharma.com

Vicore Pharmas share is listed on NASDAQ Stockholm, First North under the ticker VICO.
The company´s Certified Adviser is Redeye AB.

Vicore Pharmas affärsstrategi är att leda utvecklingen av nya molekyler med agonistisk verkan på AT2 receptorn för att utveckla framgångsrika läkemedel.

Läs vidare »
Media no image

Vicore Pharma utser Erik Penser Bank till Certified Adviser

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 09:00 CEST

Vicore Pharma AB (publ) har ingått avtal med Erik Penser Bank avseende tjänsten som Certified Adviser. Erik Penser Bank tillträder som Certified Adviser den 1:a juni 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017 kl. 09:00

Vicore Pharmas aktier är noterade på NASDAQ Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet VICO.
Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma ägs till fullo av Vicore Pharma Holding AB som är ett holding-, och managementbolag noterat på Nasdaq First North. Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn i Renin-Angiotensin systemet. Visionen är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel. Vår läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för i första hand den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Vicore Pharmas affärsstrategi är att leda utvecklingen av nya molekyler med agonistisk verkan på AT2 receptorn för att utveckla framgångsrika läkemedel.

Läs vidare »
Media no image

Återförande av utlånade aktier

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 10:32 CEST

Vicore Pharma Holding AB (ticker: VICO) meddelar att de av Protem Wessman AB utlånade aktierna har återförts från Recall Capital AB.

Avtalet mellan Vicore Pharma Holding AB och Recall Capital AB gällande rörelsefinansiering tecknades i januari 2017. Som ett led av detta lånade Recall Capital AB 250 000 aktier av Protem Wessman AB. Vicore Pharma erhöll lån om 2,4 miljoner kronor i första vändan samt därefter ytterligare ca 0,6 miljoner kronor från Recall Capital, vilket återbetalats med aktier i samband med att en större riktad nyemission om 56 miljoner kronor genomfördes.

Vi är mycket nöjda med utfallet och samarbetet med Recall Capital. Vicore Pharma har tillförts extra rörelsekapital på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt. Nu när vi genomfört en större riktad nyemission om totalt 56 miljoner kronor har vi inte behov av den här tjänsten och har därför valt att avsluta avtalet. Säger Per Jansson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta
Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2017 kl. 10.30.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma ägs till fullo av Vicore Pharma Holding AB som är ett holding-, och managementbolag noterat på Nasdaq First North. Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn i Renin-Angiotensin systemet. Visionen är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel. Vår läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för i första hand den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Vicore Pharmas aktier är noterade på NASDAQ Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet VICO.
Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Vicore Pharmas affärsstrategi är att leda utvecklingen av nya molekyler med agonistisk verkan på AT2 receptorn för att utveckla framgångsrika läkemedel.

Vicore Pharma Holding AB (ticker: VICO) meddelar att de av Protem Wessman AB utlånade aktierna har återförts från Recall Capital AB.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • IR, Communication and Administration Coordinator
 • nizuqspwna.carlen@muviiqcorepharmanu.ceiom
 • 0763-909404

 • Presskontakt
 • Styrelseordförande
 • leif.darner@vicorepharma.com
 • 0705-79 04 62

Om Vicore Pharma Holding AB

Vicore Pharmas affärsstrategi är att leda utvecklingen av nya molekyler med agonistisk verkan på AT2 receptorn för att utveckla framgångsrika läkemedel.

Adress

 • Vicore Pharma Holding AB
 • Pepparedsleden 1
 • 431 83 Mölndal
 • Sweden