Pressmeddelande -

Bokslutskommuniké för perioden 2005-07-01 - 2006-12-31

(Aktietorget: MIR) · Omsättningen uppgick till 920 tkr · Periodens resultat efter fin. poster var - 3 959 tkr Bokslutskommunikén omfattar Miris koncernen (Miris) som består av Miris Holding AB och det rörelsedrivande dotterbolaget Miris AB. Koncernen bildades i början av 2006 medan Miris AB bedrivit verksamhet under flera år. Koncernens resultat innefattar således 18 månader för Miris AB, men endast 12 månader för Miris Holding AB. Räkenskapsperioden löpte ut 2006-12-31, varefter kalenderåret är räkenskapsår. Under rapportperioden har aktierna i Miris Holding AB noterats på Aktietorget efter en övertecknad "private placement" i början av 2006. Noteringen på Aktietorget möjliggjorde en andra riktad nyemission i slutet av året som också övertecknades kraftigt. Kapitaliseringen har möjliggjort att nyckelpersoner anställts och att viktiga marknadsbearbetningar påbörjats. I första hand har örsäljningsansträngningarna fokuserats på instrument för analys av mjölk på tre strategiskt utvalda marknader; Indien, Kina och Turkiet. Under rapportperiodens sista kvartal intensifierades kontakterna på de tre strategiska marknaderna och den andra nyemissionen genomfördes. Mer än hälften av kvartalets övriga externa kostnader är direkt relaterade till nyemissionen. Ekonomi Koncernens och koncernbolagens resultatutveckling framgår av bifogade resultat- och balansräkningar. En redogörelse för koncernens redovisningsprinciper finns i emissionsprospektet, som finns utlagt på Miris hemsida. www.miris.se Kvartalsrapport för perioden jan-mars 2007 planeras att utges 2007-04-24 Granskningsrapport Jag har utfört en översiktlig granskning av Bokslutskommuniké 2006 för Miris Holding AB (publ) för perioden 1 juli 2005 till 31 december 2006. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna bokslutskommuniké i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna bokslutskommuniké grundad på min översiktliga granskning. Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige, RS, och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att bokslutskommunikén inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Uppsala den 28 februari 2007 Sylve Gustafsson Auktoriserad revisor Viktiga händelser efter rapportperioden utgång Order på tre instrument har tagits under januari månad varav två till den intressanta HMA-marknaden (Bröstmjölk). De första planerade leveranserna till Kina kommer att ske i månadsskiftet mars/april. Utsikter På den kinesiska marknaden bearbetar Miris distributör både universitet och mejerier. I Turkiet genomförs viktiga pilottester hos en större kund. Samtalen med vår tilltänkte indiske partner fortskrider som planerat om än i ett något långsammare tempo än förutsett. Årsstämma Årsstämma planeras att avhållas i Uppsala den 24 april. Definitiv kallelse kommer att läggas ut på Bolagets hemsida tidigast 6 veckor men senast 4 veckor före årsstämman. Uppsala 2007-02-28 Tony Malmström Verkställande Direktör

Ämnen

  • Livsmedel, livsmedelsteknik