Nu uppgraderar vi Mittstråket!

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 10:56 CET

Investeringar i väg, järnväg och gång- och cykel för hundratals miljoner görs just nu i Mittstråket Sundsvall-Östersund-Åre- Storlien. För att informera invånarna om var, vad och varför kommer personal att möta resenärer på Sundsvalls och Östersunds tågstationer samt på tågen torsdagen den 14 mars.

Samverkan över nationsgränserna för hållbara transporter och ökad tillväxt

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 14:49 CEST

Mitt i Sverige, mellan Sundsvall och Trondheim, sträcker sig Mittstråket. Mittstråket är den självklara transportsträckan för alla som reser i Mittnorden och är en viktig passage för den godstrafik som ska till och från hamnarna i öst och väst. Samtidigt är klimatutmaningen en av våra viktigaste frågor och transportsektorn påverkar miljön i allra högsta grad.

Samspill på tvers av landegrensene for bærekraftige transporter og utvikling

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 14:48 CEST

”Mittstråket” forbinder Norge og Sverige mellom Trondheim og Sundsvall. Dette er den naturlige transportstrekningen for alle som reiser i Midtnorden og er en viktig forbindelse for de godstransportene som skal til og fra havnene i øst og vest. Samtidig er det viktig for samfunnet å håndtere klima- og miljøutfordringene på en god måte. Tiltak innen transportsektoren spiller her en sentral rolle.

Trafikverket bygger ny plattform i Torpshammar

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2018 14:14 CEST

Mittstråket Sundsvall - Trondheims sysselsättning, befolkning och BRP 2040

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 09:21 CEST

Projekt Mittstråket bjuder in till ett lunchseminarium om vilken effekt olika investeringar i infrastruktur har på tillväxten i Mittstråket Sundsvall-Östersund-Trondheim . Under seminariet får vi ta del av en dagsaktuell rapport som WSP har tagit fram på uppdrag av projekt Mittstråket. Regionala beslutsfattare reflekterar samtalar om resultatet i en avslutande panel.

Utredning föreslår nytt trafikupplägg i Jämtland och Västernorrland

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 10:32 CET

Idag presenteras en ny stationslägesanalys med förslag till trafikeringsupplägg för Mittstråket som sträcker sig mellan Sundsvall – Trondheim. Utredningen är tänkt att vara ett stöd för Trafikverket, Regionerna, Kollektivtrafikmyndigheterna och kommunerna i deras arbete med att utveckla och investera i infrastruktur och trafikering.

Insatser för att minska spårspringet på järnvägen mellan Sundsvall – Östersund – Storlien

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2017 16:10 CEST

Investeringar för miljoner som ökar kapaciteten och halverar lastningstiden på Ånge omlastningsterminal

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 09:27 CEST

​Ett nytt järnvägsspår vid Ånge bangårds terminalområde kommer halvera lastningstiden för timmer och annat bulkgods. Och kapaciteten höjs när banan kan ta emot tyngre tåg genom att axeltrycket på banan höjs till 25 ton. Bägge investeringarna ligger i EU-projektet Mittstråket och kommer utföras redan i sommar.

Byggnation av en station i Nälden skjuts upp till framtiden

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2017 08:25 CEST

Ingen hastighetssänkning på Mittbanan 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 10:11 CET

I Trafikverkets Järnvägsnätbeskrivning för 2018 föreslogs en markant hastighetssänkning på Mittbanan mellan Stöde och Vattjom, på grund av bristande underhåll. Trafikverket har nu meddelat Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen och det gemensamma EU-projektet Mittstråket, att de gjort förändringar i underhållsplanen för att tidigarelägga åtgärder på sträckan till 2017.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Projektledare
  • chakrithstvyinss.bluorwog@lmlatanswtstfcyrouelcbselxn.yksedb
  • 070- 343 91 41

Om Mittstråket

Projekt Mittstråket - samverkan och investeringar som öppnar upp och länkar samman människor, företag och samhällen.

Mitt i Sverige och mellan Sundsvall och Trondheim, sträcker sig ett eftersatt trafikstråk: Mittstråket. Mittstråket är den självklara transportsträckan för alla som reser i Mittnorden samt en viktig passage för den godstrafik som ska till och från hamnarna i öst och väst. Snabbare resor, förbättrad trafiksäkerhet och utvecklad transportkapacitet skulle göra Mittstråket till en starkare gren i Europas transportnät. Med investeringar som ger bättre förutsättningar för trafiken skulle Mittstråket kunna bidra till att länka samman flödet av människor och gods mellan Norge, Sverige och Finland – eller söderut, ut i Europa.

För att förbättra trafiksituationen kraftsamlar därför sex kommuner, två län och Trafikverket – med stöd av EU – i ett unikt samverkansprojekt, över kommun och länsgränser. Längs hela Mittstråket byggs små lokalanpassade trafiklösningar ihop med större infrastruktursatsningar på väg och järnväg.

Länkar