8 av 10 fonder får grönt ljus i Movestics hållbarhetssammanställning

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2021 08:30 CET

Som en hjälp till sparare och kunder publicerar Movestic, för fjärde året i rad, en sammanställning över hållbarhetsarbetet i de fonder som ingår i Movestics fondutbud. 83 procent av fonderna får betyget grön, en ökning från 69 procent föregående år. Den vanligaste hållbarhetsfrågan att fokusera på är klimatet, men mest ökar fokus på området hälsa och välbefinnande.

20 nya fonder i Movestics utbud under 2020

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2020 09:00 CET

Allt mer specifika krav på fonder från kunderna gjorde att Movestic ökade sitt ordinarie fondutbud med nya 20 fonder från 16 olika fondbolag under 2020.

I takt med ökad digitalisering och handel online efterfrågar kunder allt fler valmöjligheter inom många områden och fondsparande är inget undantag. Movestic har därför inlett ett arbete med att öka både antalet fonder och bredden på fondutbudet, och därmed möta allt mer individuella behov. Ett arbete som kommer att fortsätta under 2021.

- Vi får idag önskemål om fonder som tydligt speglar kundens värderingar, exempelvis veganfonder. Just veganfond har vi ännu inte hittat någon, men det finns också stor efterfrågan på fonder inom sektorer som teknologi och ädelmetaller, och även fonder med fokus på omställningen mot förnybar energi, säger Maria Gunnarsson Ferm, Chef för Fondanalys, Movestic Liv & Pension.

Hållbarhet, speciellt miljö och klimat är i fokus och intresset för fonder med tydliga mål kring exempelvis CO2-utsläpp är stort. Samtliga fonder som lagts till i Movestics utbud under 2020 har någon form av hållbarhetsprofil.

- Det är också glädjande att se att allt fler fondbolag ser på hållbarhet som en möjlighet till ökad avkastning, inte bara en risk som ska hanteras, säger Maria Gunnarsson Ferm.

Fonder som inkluderas i Movestics utbud genomgår först en kvalitetskontroll där fonden utvärderas utifrån ett antal olika parametrar, bland annat förvaltarens erfarenhet, filosofi och process, fondbolagets hållbarhetsarbete, och definierade processer för regelefterlevnad.

Nya fonder i Movestics utbud 2020

Alfred Berg Nordic Small Cap ESG
Allianz All China Equity
Allianz Emerging Markets SRI Bond
Allianz Europe Equity Growth
AuAg Silver Bullet
AXA Rosenberg US Equity
BGF World Technology
BMO European Real Estate Securities
Carnegie Likviditetsfond
Danske Invest Sverige Småbolag
Evli Emerging Markets Credit
Handelsbanken Norden Selektiv
Handelsbanken Sverige Selektiv
JPMorgan America
Jupiter Japan Select
Nordic Cross Credit Edge
Nordic Cross Total Return Bond
Schroder ISF Global Convertible Bond
Standard Life Frontier Market Bond
UBS Asian Smaller Companies

För ytterligare information:
Helena Olsson
Chef Kommunikation och Varumärke
helena.olsson@movestic.se
070–4499200

Om Movestic Liv & Pension

Movestic Liv & Pension är ett tjänstepensionsföretag som tillhandahåller individanpassat pensionssparande och försäkringsskydd. Movestic är bland annat valbart för tjänstepension ITP och SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 och ägs idag av det brittiska börsnoterade bolaget Chesnara Plc. För mer information besök hemsidorna www.movestic.se och www.chesnara.co.uk

Allt mer specifika krav på fonder från kunderna gjorde att Movestic ökade sitt ordinarie fondutbud med nya 20 fonder från 16 olika fondbolag under 2020.

Läs vidare »

En av tio barnfamiljer måste gå från hus och hem vid större inkomsttapp

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2020 08:30 CEST

I en ny undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Movestic Liv & Pension uppger en av tio barnfamiljer att de skulle behöva gå från hus och hem om hälften av familjens inkomst skulle försvinna. Syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur svenska hushåll uppfattar sårbarheten i det egna hushållets ekonomi.

Movestic lanserar ny lösning för att teckna livförsäkring på nätet

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2020 07:30 CEST

Movestic Liv & Pension lanserar en ny lösning för att teckna livförsäkring via företagets hemsida. Den nya lösningen ska göra det enklare för privatpersoner att komplettera sitt försäkringsskydd och skaffa en större ekonomisk trygghet för sina närstående genom att teckna en livförsäkring.

Stabilt resultat och ökad förvaltningsvolym under 2019

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2020 10:00 CEST

Movestic Liv & Pension redovisade under 2019 en fortsatt positiv resultatutveckling och ett ökat kapital under förvaltning. Årets resultat efter skatt uppgick till 141,7 MSEK (108,4) och kapitalet under förvaltning uppgick vid årets slut till 40 miljarder SEK, en ökning med 20 procent.

Flyttaktiviteten var stor under året med stora inflöden av nya premier, men också stora utflöden. Totalt sett minskade premievolymen från 5,0 till 4,6 miljarder SEK.

- 2019 var ett bra år för våra kunder och därmed också för Movestic, men mycket har hänt sedan dess och nu provas uthålligheten för både kunder och företag, säger Linnéa Ecorcheville, vd för Movestic.

Inledningen av 2020 har inneburit stora utmaningar för kunder, företag och för vårt samhälle i stort med spridningen av Coronaviruset och dess effekter på ekonomin. Movestic står på fast mark, har en god solvens och stabila ägare.

- Den kraftiga inbromsningen i ekonomin med stora fall på världens börser påverkar oss alla och det är svårt att idag överblicka effekterna, säger Linnéa Ecorcheville, vd för Movestic Liv & Pension. Här och nu fokuserar vi på att ha hög beredskap och vara tillgängliga för våra kunder för att ta hand om deras frågor och funderingar. Utbredningen av Corona har också skyndat på användningen av digitala arbetssätt inom vår bransch. Ett område vi på Movestic haft stort fokus på de senaste tre åren.

Under 2019 lanserade Movestic flera nya digitala tjänster för såväl kunder som förmedlare med automatiserade processer och möjligheten att teckna försäkringar inom tjänstepension digitalt. Flera nya samarbeten startades, bland annat inom digital livförsäkring.

Under året ökade fokus på hållbarhet ytterligare. Sju av tio fonder i Movestics fondutbud är nu hållbara och nya KPIer för bolagets hållbarhetsfokus: ansvarsfulla investeringar, ett hållbart arbetsliv och trygga kunder utarbetades.

Movestics årsredovisning för 2019 kan läsas i sin helhet här.


För ytterligare information:
Helena Olsson
Kommunikationschef
helena.olsson@movestic.se
070–4499200

Om Movestic Liv & Pension
Movestic Liv & Pension är ett pensionsbolag som tillhandahåller individanpassad tjänstepension, privat pensionssparande och försäkringsskydd inom liv och hälsa. Movestic är bland annat valbart för tjänstepension ITP och SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 och ägs idag av det brittiska börsnoterade bolaget Chesnara Plc. För mer information besök hemsidorna www.movestic.se och www.chesnara.co.uk

Movestic Liv & Pension redovisade under 2019 en fortsatt positiv resultatutveckling och ett ökat kapital under förvaltning. Årets resultat efter skatt uppgick till 141,7 MSEK (108,4) och kapitalet under förvaltning uppgick vid årets slut till 40 miljarder SEK, en ökning med 20 procent.

Läs vidare »

Robert Edberg ny Chef för Distribution och Försäljning på Movestic

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2020 08:45 CET

Robert Edberg, har utsetts till Chef för Distribution och Försäljning på Movestic. Robert Edberg efterträder Michael Gunnarsson som i samband med detta lämnar sitt långvariga konsultuppdrag på Movestic.

Varannan småföretagare går till jobbet sjuk

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2020 08:30 CET

Hälften av landets småföretagare uppger i en ny undersökning att de oftast jobbar när de är sjuka. Sju av tio anser att det är mer otryggt att vara egen jämfört med att vara anställd och två tredjedelar har övervägt att ge upp sitt företag för att öka den ekonomiska tryggheten. Undersökningen har genomförts av Ipsos på uppdrag av pensionsbolaget Movestic, 1001 svenska egenföretagare och ägare/beslutsfattare i företag med upp till tio anställda har svarat.

Ungefär en femtedel (19 procent) av företagarna i undersökningen anger att de inte kan vara borta från jobbet alls utan att företagets omsättning påverkas, ytterligare en tredjedel (34 procent) kan vara borta max en vecka. Var fjärde småföretagare har aldrig varit sjukskriven och fyra av tio har inte varit sjukskrivna de senaste fem åren.

- Vi har gjort den här undersökningen för att ta reda på mer om hur småföretagarna uppfattar sin egen ekonomiska situation och vilken möjlighet de i praktiken upplever att de har till sjukskrivning, vab och semester, något som är en självklarhet för många som har en anställning, säger Tobias Prytz, ansvarig för digitala tjänster mot småföretagare på Movestic. Resultatet visar att den ekonomiska otryggheten är stor och i praktiken är det svårt att vara borta från företaget, till exempel för att ta hand om sig själv vid sjukdom.

7 av 10 småföretagare tycker det är mer otryggt att vara egen jämfört med att vara anställd och nästan lika många (65 procent) har övervägt att överge sitt företag och ta anställning för att öka den ekonomiska tryggheten. Otryggheten gäller inte bara egenanställda inom gig-ekonomin och nya företagare. Det är lika vanligt att känna sig otrygg bland dem som drivit sitt företag i 20 år som bland dem som just startat sitt företag.

Undersökningen visar också att 76 procent av småföretagarna som helhet och 81 procent av egenföretagarna inte har någon kompletterande försäkring som täcker upp för förlorad arbetsinkomst vid långvarig sjukdom. 54 procent av småföretagarna har inte heller någon buffert i form av privat sparande att ta till om en olycka, sjukdom eller något annat skulle inträffa som gör att de inte kan jobba.

- Vår erfarenhet är att många egenföretagare lägger ner sin själ i sitt företag, men glömmer att ta hand om sig själva och sin personliga ekonomi. Som egenföretagare saknar man de kompletterande försäkringar för ekonomisk trygghet på kort och på lång sikt som ofta kommer med en anställning, säger Tobias Prytz.

Undersökningen genomfördes under perioden december 2019 – januari 2020 och omfattar svar från 1001 småföretagare (egenföretagare utan anställda, och ägare/beslutsfattare i så kallade mikroföretag med 1-10 anställda) i Sverige.

För ytterligare information:
Helena Olsson
Kommunikationschef
helena.olsson@movestic.se
070–4499200

Om Movestic Liv & Pension

Movestic Liv & Pension är ett tjänstepensionsföretag som tillhandahåller individanpassat pensionssparande och försäkringsskydd. Movestic är bland annat valbart för tjänstepension ITP och SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 och ägs idag av det brittiska börsnoterade bolaget Chesnara Plc. För mer information besök hemsidorna www.movestic.se och www.chesnara.co.uk

Hälften av landets småföretagare uppger i en ny undersökning att de oftast jobbar när de är sjuka. Sju av tio anser att det är mer otryggt att vara egen jämfört med att vara anställd och två tredjedelar har övervägt att ge upp sitt företag för att öka den ekonomiska tryggheten. Undersökningen har genomförts av Ipsos på uppdrag av pensionsbolaget Movestic.

Läs vidare »

Claudio Moyano ny chef för Digital Innovation på Movestic

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2020 08:30 CET

Movestic har rekryterat Claudio Moyano som chef för Digital Innovation med ansvar för Digitala tjänster, Marknad och CRM. Claudio kommer närmast från teleoperatören Tre.

Klimatet vanligaste hållbarhetsfrågan bland fonderna i Movestics utbud

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2019 12:39 CET

Som en hjälp till sparare och kunder publicerar Movestic, för tredje året i rad, en sammanställning över hållbarhetsarbetet i de fonder som ingår i Movestics fondutbud. Enligt bolagets trafikljusmodell får i år 69 procent av fonderna betyget grön. Den vanligaste frågan att fokusera hållbarhetsarbetet kring är klimatet. 57 procent av fonderna i utbudet arbetar med FNs globala mål nummer 13 Bekämpa Klimatförändringarna.

Sett över en treårsperiod har andelen hållbara fonder i utbudet ökat markant, från 41 till 69 procent.

- Hållbarhet har blivit en viktigare faktor när vi tar in nya fonder i vårt fondutbud, men framförallt har de fonder som finns på vår plattform blivit mycket bättre på hållbarhetsarbete, säger Stefan Klohammar, investeringsdirektör på Movestic.

Betyget är en sammanvägning av information om fondernas hållbarhetscertifieringar, en enkätundersökning och en analys av hur fondbolagen arbetar med att implementera de policys de har.

- Arbetet har utvecklats över tid och idag arbetar de flesta fondbolag i vårt utbud med en kombination av strategier där de väljer in, exkluderar och arbetar med påverkansarbete, säger Andreas Söderström, fondanalytiker med ansvar för hållbara investeringar på Movestic. Det område där vi fortfarande ser en förbättringspotential är för fondbolagen att påverka inte bara genom dialog utan också genom att använda sin rösträtt i större utsträckning.

Hållbarhetssammanställningen omfattar samtliga fonder i Movestic fondutbud. Syftet är att hjälpa sparare att sortera i den information som ges kring fondernas hållbarhetsarbete och de hållbarhetsmärkningar som finns. Sammanställningen finns att läsa i sin helhet här.

För ytterligare information:
Helena Olsson
Kommunikationschef
Helena.olsson@movestic.se
070-4499200

Om Movestic Liv & Pension

Movestic Liv & Pension är ett tjänstepensionsföretag som tillhandahåller individanpassat pensionssparande och försäkringsskydd. Movestic är bland annat valbart för tjänstepension ITP och SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 och ägs idag av det brittiska börsnoterade bolaget Chesnara Plc. För mer information besök hemsidorna www.movestic.se och www.chesnara.co.uk

Som en hjälp till sparare och kunder publicerar Movestic, för tredje året i rad, en sammanställning över hållbarhetsarbetet i de fonder som ingår i Movestics fondutbud. Enligt bolagets trafikljusmodell får i år 69 procent av fonderna betyget grön. Den vanligaste frågan att fokusera hållbarhetsarbetet kring är klimatet.

Läs vidare »

Movestic erbjuder digital tjänstepension för egenföretagare

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2019 14:00 CET

Movestic kommer inom kort att öppna upp för möjligheten att teckna tjänstepension digitalt via Movestics hemsida. Erbjudandet vänder sig primärt till egenföretagare där många idag inte har tjänstepension.

Många egenföretagare saknar det skydd som anställda i större bolag ofta har i form av pensionssparande och försäkringar kopplade till anställningen. Movestic Tjänstepension Direkt är en digital tjänst där företagare enkelt kan teckna tjänstepension med samma nivå av ekonomiskt skydd som är standard på arbetsmarknaden i stort.

- Genom en tjänstepensionslösning som tecknas enkelt och digitalt hoppas vi nå grupper på arbetsmarknaden som vi inte når via andra distributionskanaler. Detta är en self-service nettolösning anpassad för kunder som väljer att inte ha fysisk rådgivning, säger Linnéa Ecorcheville, vd på Movestic Liv & Pension.

Egenföretagare som väljer att teckna Movestic Tjänstepension Direkt får också tillgång till Movestics fondvalsrobot MAIA. MAIA hjälper spararen att ta fram en optimal fondportfölj för långsiktigt sparande, med möjlighet att anpassa till personliga preferenser, exempelvis hållbara fonder.

Mer om Movestics tjänstepensionslösningar för företag finns här.

.

Om Movestic Liv & Pension

Movestic Liv & Pension är ett tjänstepensionsföretag som tillhandahåller individanpassat pensionssparande och försäkringsskydd. Movestic är bland annat valbart för tjänstepension ITP och SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 och ägs idag av det brittiska börsnoterade bolaget Chesnara Plc. För mer information besök hemsidorna www.movestic.se och www.chesnara.co.uk

Movestic kommer inom kort att öppna upp för möjligheten att teckna tjänstepension digitalt via Movestics hemsida. Erbjudandet vänder sig primärt till egenföretagare där många idag inte har tjänstepension.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Chef Kommunikation och Varumärke
  • hexjlegqnaiu.ooglstmsobjn@klmozvvecastznicfq.sfgeon
  • 070-4499200

Om Movestic Liv & Pension

Movestic Liv & Pension är ett tjänstepensionsföretag som tillhandahåller individanpassat pensionssparande och försäkringsskydd. Movestic är bland annat valbart för tjänstepension ITP och SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 och ägs idag av det brittiska börsnoterade bolaget Chesnara Plc. För mer information besök hemsidorna www.movestic.se och www.chesnara.co.uk

Adress

  • Movestic Liv & Pension
  • Tegnérgatan 2A
  • 113 58 Stockholm
  • Sverige

Länkar