Claudio Moyano ny chef för Digital Innovation på Movestic

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2020 08:30 CET

Movestic har rekryterat Claudio Moyano som chef för Digital Innovation med ansvar för Digitala tjänster, Marknad och CRM. Claudio kommer närmast från teleoperatören Tre.

Klimatet vanligaste hållbarhetsfrågan bland fonderna i Movestics utbud

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2019 12:39 CET

Som en hjälp till sparare och kunder publicerar Movestic, för tredje året i rad, en sammanställning över hållbarhetsarbetet i de fonder som ingår i Movestics fondutbud. Enligt bolagets trafikljusmodell får i år 69 procent av fonderna betyget grön. Den vanligaste frågan att fokusera hållbarhetsarbetet kring är klimatet. 57 procent av fonderna i utbudet arbetar med FNs globala mål nummer 13 Bekämpa Klimatförändringarna.

Sett över en treårsperiod har andelen hållbara fonder i utbudet ökat markant, från 41 till 69 procent.

- Hållbarhet har blivit en viktigare faktor när vi tar in nya fonder i vårt fondutbud, men framförallt har de fonder som finns på vår plattform blivit mycket bättre på hållbarhetsarbete, säger Stefan Klohammar, investeringsdirektör på Movestic.

Betyget är en sammanvägning av information om fondernas hållbarhetscertifieringar, en enkätundersökning och en analys av hur fondbolagen arbetar med att implementera de policys de har.

- Arbetet har utvecklats över tid och idag arbetar de flesta fondbolag i vårt utbud med en kombination av strategier där de väljer in, exkluderar och arbetar med påverkansarbete, säger Andreas Söderström, fondanalytiker med ansvar för hållbara investeringar på Movestic. Det område där vi fortfarande ser en förbättringspotential är för fondbolagen att påverka inte bara genom dialog utan också genom att använda sin rösträtt i större utsträckning.

Hållbarhetssammanställningen omfattar samtliga fonder i Movestic fondutbud. Syftet är att hjälpa sparare att sortera i den information som ges kring fondernas hållbarhetsarbete och de hållbarhetsmärkningar som finns. Sammanställningen finns att läsa i sin helhet här.

För ytterligare information:
Helena Olsson
Kommunikationschef
Helena.olsson@movestic.se
070-4499200

Om Movestic Liv & Pension

Movestic Liv & Pension är ett tjänstepensionsföretag som tillhandahåller individanpassat pensionssparande och försäkringsskydd. Movestic är bland annat valbart för tjänstepension ITP och SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 och ägs idag av det brittiska börsnoterade bolaget Chesnara Plc. För mer information besök hemsidorna www.movestic.se och www.chesnara.co.uk

Som en hjälp till sparare och kunder publicerar Movestic, för tredje året i rad, en sammanställning över hållbarhetsarbetet i de fonder som ingår i Movestics fondutbud. Enligt bolagets trafikljusmodell får i år 69 procent av fonderna betyget grön. Den vanligaste frågan att fokusera hållbarhetsarbetet kring är klimatet.

Läs vidare »

Movestic erbjuder digital tjänstepension för egenföretagare

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2019 14:00 CET

Movestic kommer inom kort att öppna upp för möjligheten att teckna tjänstepension digitalt via Movestics hemsida. Erbjudandet vänder sig primärt till egenföretagare där många idag inte har tjänstepension.

Många egenföretagare saknar det skydd som anställda i större bolag ofta har i form av pensionssparande och försäkringar kopplade till anställningen. Movestic Tjänstepension Direkt är en digital tjänst där företagare enkelt kan teckna tjänstepension med samma nivå av ekonomiskt skydd som är standard på arbetsmarknaden i stort.

- Genom en tjänstepensionslösning som tecknas enkelt och digitalt hoppas vi nå grupper på arbetsmarknaden som vi inte når via andra distributionskanaler. Detta är en self-service nettolösning anpassad för kunder som väljer att inte ha fysisk rådgivning, säger Linnéa Ecorcheville, vd på Movestic Liv & Pension.

Egenföretagare som väljer att teckna Movestic Tjänstepension Direkt får också tillgång till Movestics fondvalsrobot MAIA. MAIA hjälper spararen att ta fram en optimal fondportfölj för långsiktigt sparande, med möjlighet att anpassa till personliga preferenser, exempelvis hållbara fonder.

Mer om Movestics tjänstepensionslösningar för företag finns här.

.

Om Movestic Liv & Pension

Movestic Liv & Pension är ett tjänstepensionsföretag som tillhandahåller individanpassat pensionssparande och försäkringsskydd. Movestic är bland annat valbart för tjänstepension ITP och SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 och ägs idag av det brittiska börsnoterade bolaget Chesnara Plc. För mer information besök hemsidorna www.movestic.se och www.chesnara.co.uk

Movestic kommer inom kort att öppna upp för möjligheten att teckna tjänstepension digitalt via Movestics hemsida. Erbjudandet vänder sig primärt till egenföretagare där många idag inte har tjänstepension.

Läs vidare »

Movestic utökar fondutbudet med ny teknikfond från Lannebo

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2019 09:30 CET

Från och med idag, 13 december, finns fonden Lannebo Teknik Småbolag tillgänglig på Movestics fondtorg. Fonden lanserades i november och investerar globalt i teknikdrivna tillväxtföretag utifrån sex olika teman. 

Lannebo Teknik Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i teknikdrivna tillväxtbolag på den globala marknaden, med ett börsvärde under 5 miljarder USD. Fonden placerar, oberoende av geografi, i bolag utifrån tillväxtteman. Vid fondens start är dessa teman: Säkerhet, Hälsa, Miljö, Digitalt innehåll, Datahantering och Resurseffektivisering. Fonden tillhör riskkategori 6, det vill säga bedöms ha hög risk.

Fonden lanserades i november och Movestic blir därmed en av de första att erbjuda fonden till kunder med tjänstepension inom fondförsäkring.

- Det är ovanligt att vi tar in helt nya fonder på vårt fondtorg, men inriktningen för fonden är ovanlig och erbjuder våra kunder en dimension till i sitt sparande, säger Stefan Klohammar, investeringsdirektör på Movestic Liv & Pension.

Mer om Movestics fondutbud finns här.

Om Movestic Liv & Pension

Movestic Liv & Pension är ett tjänstepensionsföretag som tillhandahåller individanpassat pensionssparande och försäkringsskydd. Movestic är bland annat valbart för tjänstepension ITP och SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 och ägs idag av det brittiska börsnoterade bolaget Chesnara Plc. För mer information besök hemsidorna www.movestic.se och www.chesnara.co.uk

Från och med idag, 13 december, finns fonden Lannebo Teknik Småbolag tillgänglig på Movestics fondtorg. Fonden lanserades i november och investerar globalt i teknikdrivna tillväxtföretag utifrån sex olika teman.

Läs vidare »

Movestic lanserar ny typ av fond med kapitalskydd

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2019 09:59 CEST

Pensionsbolaget Movestic har utvecklat en ny typ av fond som både skyddar kapitalet i nedgång och ger spararen möjlighet att följa med i uppgång. Det unika med fonden är att skyddsnivån, som anges i procent av fondens värde, stiger i uppgång och sedan stannar kvar på den högre nivån även om marknaden vänder ner. Movestic Avancera, är i grunden en fond med en bred global tillgångsexponering. Fonden är paketerad med en säljoption som löpande säkrar den värdetillväxt fonden har.

- Många sparare både behöver och vill ta lite mer risk, men vill samtidigt ha någon form av begräsning för hur mycket kapitalet som mest kan sjunka. Nu skapar vi en lösning för dessa kunder där risk och avkastning balanseras på ett nytt sätt, säger Linnéa Ecorcheville, vd för Movestic Liv & Pension.

Det unika med Movestic Avancera är att skyddsnivån, som anges i procent av fondens värde, stiger i takt med att fondens kurs stiger och sedan stannar på den historiskt högsta nivån, också i nedgång. Det möjliggörs genom att värdestegringen löpande säkras i en option. Skyddsnivån har inget absolut tak och räknas inte om årsvis. Därmed kan skyddet, i en uppåtgående marknad, så småningom bli högre än initialt insatt kapital. Genom optionen möjliggörs också att fonden kan ha en konstant riskklass. Fonden är framtagen tillsammans med Morgan Stanley som också är motpart i optionen.

- Vi har sett ett behov bland våra kunder av att hitta nya sätt att balansera risk och avkastning. Åtta av tio sparare anser att det är viktigt att risken att förlora ett sparkapital är liten, men lika många anser att det är viktigt att det finns möjlighet till bra avkastning och vill följa med i börsuppgångar. Såvitt vi vet finns inte den här konstruktionen på den svenska marknaden sedan tidigare, säger Linnéa Ecorcheville.

Movestic Avancera finns med två skyddsnivåer. Beroende på vilken skyddsnivå spararen väljer kan fondens kurs inte sjunka mer än 25 respektive 15 procent från den högsta kurs fonden någonsin har haft. Movestic Avancera är en UCITS-fond med daglig handel. Förväntad årlig avgift är 1,83% respektive 1,56%. Fonden finns tillgänglig för sparare som har valt Movestic som tjänstepensionsleverantör eller har en kapitalförsäkring hos Movestic.

- I dagens lågräntemiljö är risken med att inte ta risk och därmed få låg pension överhängande. Fonden passar den som vill betala för att spara långsiktigt med både ett skydd av kapitalet och en möjlighet att följa med i uppgång, säger Linnéa Ecorcheville.

Mer information om Movestic Avancera www.movestic.se/fonder-foervaltning/movestic-avancera/

För ytterligare information:
Helena Olsson
Kommunikationschef
Helena.olsson@movestic.se
070-4499200

RISKER
Marknadsrisk: värdet på investeringsinstrument varierar dagligen och baseras på många faktorer såsom allmänna, ekonomiska, branschspecifika eller företagsspecifika nyheter. Värdet på din investering kan falla såväl som stiga och du kan få tillbaka mindre än du ursprungligen investerade.
Likviditetsrisk: låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett investeringsinstrument i rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än väntat. Detta kan innebära att handeln i fonden tillfälligt stoppas och påverka din möjlighet att öka eller minska ditt innehav.
Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot delfonden, till exempel genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Eftersom Morgan Stanley och/eller bolag kopplade till Morgan Stanley agerar som motpart till fonden är det möjligt att skyddsnivån, som uppnås via derivat, inte kan säkras i händelse av att Morgan Stanley och/eller bolag kopplade till Morgan Stanley hamnar på obestånd.
Valutarisk: delfonden kan inneha en del av sina placeringar i andra valutor än delfondens referensvaluta. Delfondens värde kan därför stiga och falla på grund av valutafluktuationer.
Operativ risk: risk för förlust på grund av till exempel systemfel, mänskliga fel eller externa händelser. Vilket kan påverka din möjlighet att öka eller minska ditt innehav. Eftersom fonden köper tillgångar som ger skydd på en stillastående eller stigande marknad, kommer fondens resultat att vara sämre än för en oskyddad fond som följer en liknande investeringsstrategi som inte köper skydd. Detta beror på att på en stillastående eller stigande marknad kommer kostnaden för skydd att ha en negativ inverkan. Då Morgan Stanley och/eller dess närstående företag agerar som motpart till fonden kan dessutom kapitalskyddet som uppnåtts genom derivatinstrumenten komma att utebli om Morgan Stanley och/eller dess närstående företag hamnar på obestånd

Movestic Avancera finansieras, rekommenderas, säljs eller marknadsförs inte av Morgan Stanley & Co. International plc (”Morgan Stanley”). De varumärken, näringskännetecknen eller de registrerade varumärkena som tillhör Morgan Stanley utgör Morgan Stanleys egendom. Morgan Stanley: (i) lämnar inte någon utfästelse eller garanti, uttryckligen eller underförstått, till ägarna av Movestic Avancera eller någon medlem av allmänheten angående lämpligheten i att investera i Movestic Avancera, (ii) har inte någon skyldighet att ta behoven hos Movestic Livförsäkring AB eller ägarna av Movestic Avancera i beaktande, (iii) är inte ansvarig för och har inte deltagit i fastställandet av tidpunkten för, priserna till vilka eller kvantiteterna av Movestic Avancera ska emitteras eller i fastställandet av eller beräkningen av den ekvation enligt vilken Movestic Avancera kan konverteras, om tillämpligt, till kontanta medel, och har inte heller (iv) någon skyldighet eller ersättningsansvar i samband med administrationen, hanteringen, marknadsföringen, försäljningen eller handeln med Movestic Avancera.

Om Movestic Liv & Pension

Movestic Liv & Pension är ett tjänstepensionsföretag som tillhandahåller individanpassat pensionssparande och försäkringsskydd. Movestic är bland annat valbart för tjänstepension ITP och SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 och ägs idag av det brittiska börsnoterade bolaget Chesnara Plc. För mer information besök hemsidorna www.movestic.se och www.chesnara.co.uk

Pensionsbolaget Movestic har utvecklat en ny typ av fond som både skyddar kapitalet i nedgång och ger spararen möjlighet att följa med i uppgång. Det unika med fonden är att skyddsnivån, som anges i procent av fondens värde, stiger i uppgång och sedan stannar kvar på den högre nivån även om marknaden vänder ner.

Läs vidare »

Endast hälften av svenskarna har en pensionsrådgivare

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2019 10:00 CEST

Endast hälften av svenskarna i arbetsför ålder får råd och hjälp med sin pension, medan hälften är utestängda från rådgivningsmarknaden. De som inte får rådgivning upplever att de har sämre kunskap och känner större oro inför pensionen. Det visar en undersökning utförd av Novus på uppdrag av pensionsbolaget Movestic.

Nio av tio svenskar har tjänstepension, men endast knappt hälften, 45 procent, i åldern 20–67 år har en rådgivare i frågor som rör pension. Vanligast är rådgivning via banken, följt av arbetsgivaren, men också rådgivning via digitala tjänster och via fackförbund lyfts i studien. Avsaknaden av råd leder till lägre kunskap, mindre aktivitet och större oro inför den kommande pensionen.

Sex av tio i gruppen som inte får rådgivning vet inte hur de själva pensionssparar, i gruppen som får rådgivning vet 86 procent hur deras sparande är placerat.

- Många upplever pension, speciellt tjänstepension, som krångligt, men samtidigt märker vi att intresset ökar och allt fler vill ta kontroll över sin egen pension. Rådgivning blir då, oavsett om den sker i ett fysiskt möte eller via digitala tjänster, via fackförbund eller försäkringsförmedlare, en vattendelare för om man någonsin kommer igång med att ta ägarskap över sin egen pension, säger Linnéa Ecorcheville, vd för Movestic Liv & Pension.

Totalt anser en av fyra svenskar att de har god kunskap om sin pension och en tredjedel oroar sig för att pensionen inte kommer att räcka till, men skillnaderna är stora. I gruppen som får professionella råd anser 44 procent att de har god kunskap och 26 procent oroar sig för att pensionen inte ska räcka till. I gruppen som inte får rådgivning anser 19 procent att de har god kunskap och 43 procent oroar sig för otillräcklig pension.

Tillgången till rådgivare är delvis kopplad till inkomst, tre av fyra med en hushållsinkomst under 400 000 har inte tillgång till rådgivare, men det finns också en koppling till ålder, och till kön. Rådgivning är vanligare bland män än kvinnor. Sex av tio män och fyra av tio kvinnor har en pensionsrådgivare.

- Sammantaget finns inte rådgivning där den skulle göra mest nytta, i de grupper där utvecklingen av ett sparande verkligen gör skillnad på marginalen. Tyvärr lyfts sällan värdet av rådgivning i diskussioner och allmänna råd kring hur man ska hantera sin pension, och istället står vi inför okunskap och passivitet. De flesta, 87 procent, av de som inte får rådgivning är inte heller aktiva i sitt pensionssparande. Förhoppningsvis kan vi nu demokratisera rådgivningen och nå ut till fler genom effektivisering via digitala tjänster som kompletterar den fysiska rådgivningen, säger Linnéa Ecorcheville.

Undersökningen är gjord på 1064 svenskar i åldern 20–67 år. 37 procent svarade att de inte har en rådgivare och 18 procent att de inte vet om de har en rådgivare.

För ytterligare information:
Helena Olsson
Kommunikationschef
Helena.olsson@movestic.se
070-4499200

Om Movestic Liv & Pension

Movestic Liv & Pension är ett pensionsbolag som tillhandahåller individanpassad tjänstepension, privat pensionssparande och försäkringsskydd inom liv och hälsa. Movestic är bland annat valbart för tjänstepension ITP och SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 och ägs idag av det brittiska börsnoterade bolaget Chesnara Plc. För mer information besök hemsidorna www.movestic.se och www.chesnara.co.uk

Endast hälften av svenskarna i arbetsför ålder får råd och hjälp med sin pension, medan hälften är utestängda från rådgivningsmarknaden. De som inte får rådgivning upplever att de har sämre kunskap och känner större oro inför pensionen. Det visar en undersökning utförd av Novus på uppdrag av pensionsbolaget Movestic.

Läs vidare »

Stärkt resultat för Movestic första halvåret 2019

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2019 07:30 CEST

Movestic Liv & Pension redovisade ett resultat för första halvåret 2019 som uppgick till 66,6 miljoner SEK, en förbättring med 20,4 procent jämfört med samma period föregående år. Premievolymerna inom fondförsäkring uppgick till 2,2 miljarder SEK och kapital under förvaltning var vid utgången av första halvåret 36,7 miljarder SEK, en ökning med 14,7 procent sedan årsskiftet.

Fyra av tio kvinnor oroar sig för otillräcklig pension

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2019 08:00 CEST

Fyra av tio kvinnor i åldern 20–67 år är osäkra på om deras pension kommer att räcka den dag de går i pension. Det visar en undersökning utförd av Novus på uppdrag av pensionsbolaget Movestic.

Osäkerheten över hur stor den framtida pensionen kommer att bli och om den kommer att räcka till är utbredd bland hela den arbetande befolkningen, totalt är det 34 procent som oroar sig för otillräcklig pension, 41 procent av kvinnorna och 27 procent av männen.

Helt säker på att man kommer att kunna leva det liv man vill som pensionär är endast var femte svensk och endast 15 procent av kvinnorna.  

- Tyvärr har kvinnor anledning att oroa sig. I tillägg till den löneskillnad som finns mellan kvinnor och män tar kvinnor också lägre risk i sitt långsiktiga sparande. Därmed kan de också över tid förvänta sig lägre avkastning på sitt sparande, vilket i förlängningen kan resultera i mindre att leva på som pensionär, säger Linnéa Ecorcheville, vd för Movestic Liv & Pension.

Undersökningen visar att kvinnor är överrepresenterade i den grupp som sparar långsiktigt på sparkonto, 43 procent av kvinnorna, men bara 30 procent av männen anger att de har huvuddelen av sitt långsiktiga sparande på sparkonto. Män är istället överrepresenterade när det gäller långsiktigt sparande i aktiefonder (32 procent) och enskilda aktier (9 procent). Motsvarande siffror för kvinnor är 22 procent, respektive 2 procent.

- Kvinnor skattar sin egen kunskap om privatekonomi och pension lägre än män gör, det visar både vår undersökning och tidigare studier. Man kan misstänka att det finns ett samband mellan upplevd brist på kunskap och oro, säger Linnéa Ecorcheville. Generellt är den upplevda kunskapen låg bland både kvinnor och män och många sätter sig in i hur den egna pensionen fungerar alldeles för sent i livet.

Endast 17 procent av kvinnorna anger att de anser sig ha god kunskap om sin pension, medan 34 procent av männen anser sig ha god kunskap. Kunskapen stiger med åldern, men det är först efter 55 som de flesta sätter sig in hur deras pension fungerar.


För ytterligare information:
Helena Olsson
Kommunikationschef
Helena.olsson@movestic.se
070-4499200

Om Movestic Liv & Pension

Movestic Liv & Pension är ett tjänstepensionsföretag som tillhandahåller individanpassat pensionssparande och försäkringsskydd. Movestic är bland annat valbart för tjänstepension ITP och SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 och ägs idag av det brittiska börsnoterade bolaget Chesnara Plc. För mer information besök hemsidorna www.movestic.se och www.chesnara.co.uk

Fyra av tio kvinnor i åldern 20–67 år är osäkra på om deras pension kommer att räcka till den dag de går i pension. Det visar en undersökning utförd av Novus på uppdrag av pensionsbolaget Movestic.

Läs vidare »

Närmare hälften av svenskarna vill bo utomlands som pensionärer

Pressmeddelanden   •   Jul 16, 2019 07:30 CEST

Närmare hälften, 46 procent, av de svenskar som ännu inte gått i pension vill bosätta sig utomlands delar av året eller hela året när de slutar att arbeta. Det visar en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av pensionsbolaget Movestic.

Undersökningen är gjord i åldersgruppen 20-67 år som fått svara på frågan ”Vill du bosätta dig utomlands hela eller delar av året när du blir pensionär?” Den grupp som mest drömmer om att bo utomlands är åldersgruppen 45–54 år där över hälften (53 procent) helt eller delvis vill bosätta sig utomlands, men även i den yngsta åldersgruppen, 20-29 år har redan nu fyra av tio (41 procent) tankar på att flytta utomlands som pensionärer. De flesta vill bo utomlands delar av året, en av 20 vill lämna Sverige helt och bo utomlands hela året.

Intresset för att bosätta sig utomlands skiljer sig något mellan olika delar av landet. De som idag bor i södra Sverige är mer intresserade av att flytta utomlands (57 procent) än de som bor i norr (38 procent).

- Undersökningen visar att många skulle vilja bosätta sig utomlands, inte bara resa, när de blir pensionärer. Det är lätt idag att ta med sig sin allmänna pension och sin tjänstepension utomlands och det är därför inte omöjligt att vi framöver kommer att se allt fler som förverkligar sina drömmar, säger Helena Olsson, kommunikationschef, Movestic.

Information om vad som gäller om du vill gå i pension utomlands finns på Pensionsmyndighetens hemsida.

För ytterligare information:
Helena Olsson
Kommunikationschef
Helena.olsson@movestic.se
070-4499200

Om Movestic Liv & Pension

Movestic Liv & Pension är ett tjänstepensionsföretag som tillhandahåller individanpassat pensionssparande och försäkringsskydd. Movestic är bland annat valbart inom tjänstepension ITP och SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 och ägs idag av det brittiska börsnoterade bolaget Chesnara Plc. För mer information besök hemsidorna www.movestic.se och www.chesnara.co.uk

Närmare hälften, 46 procent, av de svenskar som ännu inte gått i pension vill bosätta sig utomlands delar av året eller hela året när de slutar att arbeta. Det visar en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av pensionsbolaget Movestic.

Läs vidare »

Tydliga vinnare och förlorare på marknaden för sparande och pension

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2019 07:00 CEST

En tredjedel av svenskarna har sitt långsiktiga sparande på sparkonto. ”Vet inte” är det vanligaste svaret på frågan ”Hur pensionssparar du?” och endast var sjätte svensk är aktiv i sitt pensionssparande. Samtidigt är skillnaderna i sparandemönster mellan olika grupper i samhället stora. Det framkommer i rapporten ”Sparande och Pension 2019” från Movestic Liv & Pension.

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • hevmleggnaxi.odflsxzsontn@mmmoylvelwstaqicjq.sqbezv
  • 070-4499200

Om Movestic Liv & Pension

Movestic Liv & Pension är ett tjänstepensionsföretag som tillhandahåller individanpassat pensionssparande och försäkringsskydd. Movestic är bland annat valbart för tjänstepension ITP och SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 och ägs idag av det brittiska börsnoterade bolaget Chesnara Plc. För mer information besök hemsidorna www.movestic.se och www.chesnara.co.uk

Adress

  • Movestic Liv & Pension
  • Birger Jarlsgatan 57 B
  • 103 99 Stockholm
  • Sverige

Länkar