Gå direkt till innehåll
Oväntade effekter av ändrad läkemedelssubvention – tänkta besparingar blev kostnadsökning

Pressmeddelande -

Oväntade effekter av ändrad läkemedelssubvention – tänkta besparingar blev kostnadsökning

Begränsningar av subventioner, med syftet att sänka samhällets läkemedelskostnader, kan få både oväntade och oönskade effekter. Det visar en ny doktorsavhandling som studerat förskrivningsmönstret för blodfettsmodifierande och blodsockersänkande läkemedel före och efter förändringar i läkemedelsförmånen.

För att styra användningen av läkemedel beslutar Tandvårds- och Läkemedelsverket (TLV) vilka läkemedel som ska subventioneras av samhället och ingå i den så kallade läkemedelsförmånen.

När TLV utesluter ett läkemedel ur förmånen är syftet ofta att läkarna i stället ska förskriva billigare kopior av originalläkemedlet eller andra typer av läkemedel, för att på så sätt minska de totala läkemedelskostnaderna. Men även om uppsåtet är gott visar nya forskningsresultat att det är långt ifrån säkert att så blir fallet.

I doktorsavhandlingen som läggs fram imorgon har Billie Pettersson, forskare på Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi vid Linköpings Universitet och som också arbetar med samhällsfrågor på MSD, studerat vilka effekter förändringar i TLV:s subventioner fick på förskrivningen av läkemedel inom två läkemedelsgrupper. Antal behandlade personer och kostnaderna för läkemedelsgrupperna studerades före och efter det att ett antal läkemedel uteslöts ur läkemedelsförmånen.

Patienter avbröt behandling

– I det ena fallet förändrades visserligen förskrivningen avsevärt, men en stor del av förändringen var att patienterna bytte till högre doser av samma läkemedel, vilka fortfarande omfattades av subventionen om än med begränsningar. I det andra fallet ökade till och med kostnaderna på det aktuella läkemedelsområdet efter att begränsning av subventionen införts, säger Billie Pettersson.

De läkemedel som studerades var blodfettsmodifierande läkemedel och glukossänkande läkemedel mot diabetes typ 2.

– Ett uppseendeväckande resultat var att andelen patienter som initiellt stod på ett av läkemedlen som uteslöts, och som avstod att hämta ut ett blodfettssänkande läkemedel fördubblades efter ändringen av reglerna. Vad detta beror på kan dock  inte besvaras i denna studie, säger Billie Pettersson.

Kostnader ökade

Begränsningarna i läkemedelsförmånen av diabetesläkemedel ledde till mindre förändringar och besparingarna för samhället uteblev helt och hållet. I stället ökade kostnaderna, framförallt genom att förskrivningen av vissa former av insulin fortsatte att öka. Sammanlagt ökade kostnaderna för insulin med 60 miljoner kronor året efter regeländringen, jämfört med referensperioden för året innan.

Slutsatsen som Billie Pettersson drar i sin avhandling är att de förändringar och begränsningar i läkemedelssubventionen som genomfördes fick både oförutsedda och delvis oönskade effekter.

– Att ändra subventionsreglerna är ett trubbigt instrument. Resultaten från avhandlingen talar för att ”mjukare” påverkansinstrument såsom riktlinjer och andra liknande instrument kan vara mer effektiva. Om det slutgiltiga beslutet om vilket läkemedel som ska förskrivas överlåts till läkaren själv blir styrningen mindre trubbig eftersom den kan anpassas efter den individuella patienten, säger Billie Pettersson.

Uppgifterna till avhandlingen hämtades ur Socialstyrelsens läkemedelsregister. År 2010 behandlades 9 procent av Sveriges befolkning (ca 836 000 personer) med blodfettsmodifierande läkemedel. Cirka 4 procent (372 000 personer) behandlades med blodsockersänkande läkemedel.

Länk till avhandlingen ”Lipid-modifying and glucose-lowering therapies in clinical practice: The impact of guidelines and changing reimbursement schemes”:

http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:508122

MSD

MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck.

Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.

Läs mer på www.msd.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Om MSD

Vår vision är att leda och utveckla innovationer för ett hälsosamt Sverige idag och imorgon. Vi är här för att ha en varaktig och positiv inverkan i Sverige och göra vårt yttersta för patienter här. Vi samarbetar med politiska företrädare, myndigheter, hälso- och sjukvården, akademin, patientorganisationer och andra företag för att driva förändring och fortsätta att flytta gränserna för vad som är möjligt att åstadkomma för patienter som behöver det. Vi är agila och motståndskraftiga och vet att det kräver mod, engagemang och integritet att skapa verkligt värde för patienter. Vi vill vara en testbädd för innovation och vetenskaplig expertis, öka vår kunskap och dela med oss av den. MSD fortsätter idag arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota bland annat cancer, infektionssjukdomar som HIV och Ebola samt nya djursjukdomar. Vi strävar efter att vara världens främsta forskningsintensiva biomedicinska företag. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Presskontakt

Jenny Wahren

Jenny Wahren

Presskontakt Kommunikationschef 08-20 75 00