Pressmeddelande -

Arbetslivsminister Hans Karlsson presenterar direktiv till utredning om integriteten i arbetslivet

Riskerna för intrång i den personliga integriteten har ökat bland annat i och med den snabba teknikutvecklingen, men tydliga regler för vad som är tillåtet saknas. Därför tillsätter regeringen inom kort en särskild utredare som ska se över regleringen av den personliga integriteten i arbetslivet. Arbetslivsminister Hans Karlsson redogör för innehållet i utredningsuppdraget i en debattartikel i söndagens Svenska Dagbladet. - Den personliga integriteten i arbetslivet är huvudsakligen ett oreglerat område, vilket leder till otydlighet och svåra gränsdragningar för vad som är tillåtet. Arbetsgivare har till exempel inte alltid klart för sig vad de får kräva och de anställda känner inte till vilka kontroller de är skyldiga att acceptera. Risken är därmed stor att man som individ går med på mer än vad man måste och bör, skriver arbetslivsminister Hans Karlsson i Svenska Dagbladet i dag. - Regeringen ger nu en särskild utredare i uppdrag att analysera dessa frågor ur ett vidare perspektiv. Utredningen ska, för att nämna några exempel, ta avstamp i förslag till lagstiftning som skyddar den enskildes integritet i arbetslivet, se över regleringen av bruket av hälso- och drogtester, kontroll av privat användning av e-post och Internet, föreslå lagstiftning som reglerar möjligheten för arbetsgivare att få se arbetssökandes utdrag ur belastningsregistret, överväga vilka uppgifter som i så fall ska omfattas och pröva om det finna anledning att ytterligare reglera villkoren för kameraövervakning och telefonavlyssning i arbetslivet, skriver Hans Karlsson. - Jag konstaterar att arbetsgivares möjligheter att kontrollera anställda har fortsatt att öka i takt med informationsteknologins utveckling, vilket har lett till att den anställdes rätt till en personlig sfär allt mer snävats in. Var gränsen ska gå kan vi ha olika uppfattningar om. Min ambition är att utredningen jämte en bred debatt ska bringa klarhet kring de här frågorna. Detta skulle i hög grad gagna både arbetsgivare och anställda och skapa trygghet för båda parter, avslutar Hans Karlsson sin debattartikel i söndagens Svenska Dagbladet. Kontakt: Åsa Gunnarsson Pressekreterare hos Hans Karlsson 08-405 12 65 070-267 84 26 Petra Hertzfeld Olsson Departementssekreterare Arbetsrätts- och arbetsmiljöenheten 08-405 48 78

Ämnen

  • Politik