Pressmeddelande -

Nya program för att stärka läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbranschen

Regeringen har fattat beslut om ett paket av åtgärder för att stärka branschen för läkemedel, bioteknik och medicinteknik. I slutet av 2005 presenterade regeringen tillsammans med industrin och fackliga organisationer ett strategiprogram för branschen. Nu presenterar regeringen en inledande satsning utifrån de åtgärder man enats om i strategiprogrammet. - Tillsammans med industrin genomför vi nu en omfattande satsning för att stärka näringen. Bioteknik och läkemedel är en framtidsbransch med stor betydelse för svensk export och välfärd, säger näringsminister Thomas Östros. Ett nationellt program för forskningssamarbete mellan universitet/högskola och industri Den grundläggande biovetenskapliga forskningen ligger nära de tillämpningar och produkter som företagen utvecklar. Regeringen vill därför stärka samarbetet mellan universitet/högskola och industri för att generera idéer och utbyte som kan ligga tillgrund för nya forskningsframgångar, produkter och tillväxt i företagen. Ett nationellt program för personrörlighet inom sektorn En förutsättning för stark och industrinära biovetenskaplig forskning är att det finns rörlighet mellan industri och akademi samt att det finns tillgång till tjänster för yngre och nydisputerade forskare. Regeringen vill stärka företagens tillgång till ny kunskap från universiteten och ge unga forskare möjlighet att bedriva högkvalificerad industrirelevant forskning. Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer De flesta projekt inom det biovetenskapliga området innebär hög risk, långa utvecklingstider och stora kostnader. Det krävs affärskompetens inom biovetenskap för att identifiera projekt som har potential att leda till framtida produkter och i förlängningen till tillväxt. Regeringen vill stärka den biovetenskapliga affärskompetensen i universitetsmiljön. Syftet är att få fram fler idéer, fler företag och företag med större utvecklingspotential. Regeringens beslut består i att ge Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att ta fram underlag för att möjliggöra dessa satsningar. I uppdraget Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer kommer Vinnova att samverka med Innovationsbron AB. Genomförandet av åtgärderna bygger på gemensam finansiering mellan staten och industrin. Kontakt: Håkan Carlsson Pressekreterare hos Thomas Östros 08-405 55 60 0708-67 39 86

Ämnen

  • Utbildning