Pressmeddelande -

Utredningen om arbetsmiljölagen överlämnar delbetänkande

Regeringens särskilde utredare Lars Dirke har i dag överlämnat delbetänkandet "Bättre arbetsmiljöregler I. Samverkan, utbildning, avtal m.m." (SOU 2006:44) till statsrådet Hans Karlsson. Utredningen har haft i uppdrag att se över olika delar av arbetsmiljölagen. Flera av frågorna redovisas nu i ett delbetänkande. Skolelevers och vuxna studerandes inflytande i arbetsmiljöfrågor ska förbättras. Elevskyddsombudens roll stärks, till exempel genom att de får mera att säga till om i skyddskommittéerna. För vuxna studerande föreslås ett nytt system med studerandeskyddsombud. De ska bland annat ingå som fullvärdiga ledamöter i skyddskommittén och kunna driva ärenden hos Arbetsmiljöverket. Däremot lämnas inget förslag om att arbetsmiljölagen ska utvidgas till barn i förskola och fritidshem. - Jag har konstaterat att det finns vissa brister i tillsynen över de här barnens hälsa och säkerhet, säger Lars Dirke. Men en utvidgning av arbetsmiljölagen är inte ett bra sätt att lösa de problemen. Ett förslag är att arbetsmiljölagens undantag för arbete i arbetsgivarens hushåll tas bort. Det medför till exempel att alla som arbetar som personlig assistent kommer att omfattas av arbetsmiljölagen. Vissa förenklingar i samverkansreglerna föreslås också. Arbetsmiljöombud ska enligt lagen vara en alternativ benämning för skyddsombud. En skyddskommitté ska inte behöva tillsättas om ett annat samverkansorgan fullgör de uppgifter som annars sköts av skyddskommittén. Delbetänkandet behandlar också hur bestämmelserna om systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering skulle kunna göras dispositiva, genom att arbetsmarknadens parter i stället får träffa kollektivavtal på de områdena. Konsekvenserna av en sådan förändring bedöms i huvudsak bli negativa. Ett slutbetänkande, där bland annat frågor om beställaransvar, arbetsmiljöansvar vid upphandling och skyddsombudens roll behandlas, ska lämnas senast den 1 mars 2007. Kontakt: Lars Dirke, särskild utredare, 08-700 36 05, 070-234 17 52 Ulrika Stenbeck Gustavson, sekreterare, 08-405 18 51 ------------------------- Relaterade publikationer ------------------------- SOU 2006:44 Bättre arbetsmiljöregler I. Samverkan, utbildning, avtal m.m. (http://www.regeringen.se/sb/d/6308/a/63279)

Ämnen

  • Politik