Pressmeddelande -

Årsstämma i Nefab AB (publ)

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i Nefab AB den 18 maj 2006. Utdelning Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 1,00 kr per aktie. Utdelningen uppgick föregående år till en ordinarie utdelning om 0,90 kr per aktie jämte en extra utdelning om 0,90 kr per aktie, totalt 1,80 kr per aktie. Avstämningsdagen för årets utdelning fastställdes till den 23 maj 2006. Utdelningen beräknas utsändas genom VPC den 29 maj 2006. Styrelse Till styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret omvaldes Ing-Marie Nordgren, Jochum Pihl, Björn Svedberg, Hans Nilsson, Reinhold Geijer, Cecilia Daun-Wennborg, Sune Karlsson och Lars-Åke Rydh. Till styrelsens ordförande valdes Björn Svedberg. Arvodet till styrelsen för kommande verksamhetsår fastställdes till totalt 1.460.000 kr, varav 500.000 kr till styrelsens ordförande, 100.000 kr vardera till huvudägarrepresentanterna samt 190.000 kr till övriga ledamöter förutom VD som inte erhåller styrelsearvode. Fyllnadsval av revisorssuppleant Då bolagets revisorssuppleant Linus Brandt har lämnat sin anställning vid Deloitte, valdes auktoriserade revisorn Jan Nilsson till revisorssuppleant för tiden intill nästa årsstämma. Nomineringsförfarande Årsstämman fattade beslut om nomineringförfarande vid val av styrelseledamöter och revisorer. Förslaget innebär att nomineringskommittén årligen formeras med ägandet per 31 maj som grund. De tre största ägarna i bolaget väljer var sin ledamot i kommittén. En avstämning sker per 30 september för att tillse att kommittén fortfarande utgörs av representanter för de tre största ägarna. Eventuell förändring i kommitténs sammansättning görs om så är erforderligt. Mandatperioden för nomineringskommittén gäller till dess ny kommitté formerats. Förändring av bolagsordningen Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Förändringarna är föranledda av den nya aktiebolagslagen. Ekonomisk information Delårsrapport januari – juni 2006 16 augusti 2006 Delårsrapport januari – september 2006 31 oktober 2006 Bokslutskommuniké 2006 14 februari 2007 För ytterligare information, kontakta VD Lars-Åke Rydh, tel 070-592 45 70, e-mail lars-ake.rydh@nefab.se eller finans- och ekonomidirektör Anna Stålenbring, tel 070-814 23 44, e-mail anna.stalenbring@nefab.se Alfta 2006-05-18 Lars-Åke Rydh VD och Koncernchef Bilaga: VDs tal till årssstämman Fakta om Nefab Nefab levererar kompletta förpackningslösningar till internationella industrikoncerner, inom främst teleutrustnings- och fordonsindustrin. Nefab har egna bolag i Europa, Nord- och Sydamerika samt i Asien. Faktureringen uppgick 2005 till cirka 1,5 miljarder kr. Nefab-aktien är noterad på Stockholmsbörsen. VD:s tal vid Nefabs Årsstämma 2006 Herr ordförande, aktieägare och stämmodeltagare: Nefab-aktien noterades på Stockholms Fondbörs våren 1996 – alltså för 10 år sedan. Sedan dess har faktureringen ökat från 0,5 till 1,5 miljarder kronor, vilket motsvarar en årlig tillväxt på cirka 11 %. Under det gångna året var tillväxten 14 % och genererades såväl organiskt som via förvärv. Första kvartalet i år var tillväxten hela 28 %. Denna tillväxt har också genererat ett resultat som räknat i vinst per aktie ökat från 1,27 1996 till 3,15 år 2005. För aktieägarna har det inneburit en värdestegring från introduktionskursen på 10,25 till dagens 61,50 kr. Vad är det då som gjort att vi uppnått dessa resultat? Basen är den vision vi tidigt enades om, nämligen: Den globala partnern för kompletta förpackningslösningar. Denna vision har gjort att vi målmedvetet, år efter år, byggt globalitet, partnerskap och ett komplett produkterbjudande. Nog om historik, låt oss istället titta på nuläget. Vårt intresse att förvärva kompletterande enheter ökar över tiden. Vi har skaffat oss en bra bild över vilka objekt som finns på marknaden och vi har också hunnit få erfarenhet av att genomföra förvärven på ett professionellt sätt. Under den senaste 12 månadersperioden har vi förvärvat fem enheter, i Holland, Österrike, Norge, Ungern och nu senast i Spanien. Sammantaget innebär dessa förvärv en tillkommande fakturering på ca 150 Mkr. De nya enheterna tillför dessutom produktkompetens och leverantörsrelationer som kommer att vara värdefulla för Nefabgruppen i sin helhet. Vi fortsätter vårt förvärvsarbete och hoppas att under det kommande året kunna införliva nya passande pusselbitar. I strategiresonemang nämner vi ofta vår särskilda fokus på telekom- och fordonsindustrin. Dessa två branscher är mycket viktiga. Vår ambition är att bibehålla vårt marknadsledarskap när det gäller transportförpackningar till infrastruktursidan inom telekomindustrin, där Nefab har mer än halva världsmarknaden. Faktum är emellertid att vi växer snabbast inom den kundgrupp vi benämner Industri, dit drygt halva faktureringen sker. Min bedömning är att denna andel kommer att öka ytterligare de närmaste åren, både genom organisk tillväxt och via förvärv. Nefab har under ett antal år utvecklats från att vara ett produktionsorienterat företag till en leverantör av kompletta lösningar. Detta innebär att våra egenproducerade produkter kompletteras med produkter från underleverantörer. Konsekvensen blir att andelen handelsverksamhet ökar och uppgick förra året till ca 35 %. I takt med att volymerna ökar blir vi en allt intressantare försäljningskanal för viktiga produktleverantörer. Detta ger oss fördelar såväl prismässigt som i form av produkterbjudande. Den ökande handelsverksamheten gör emellertid att vår nettomarginal över tiden riskerar sjunka något. Å andra sidan innebär det att vi kan växa snabbt med bra avkastning och det är just avkastningen på det egna kapitalet som är vårt övergripande finansiella mål. Under kvartal ett i år förstärkte vi emellertid bruttomarginalen något. Anledningen är att vi börjar få effekter av att produktionen i Europa omstrukturerats samtidigt som vi får skalfördelar vid anskaffning av kompletterande förpackningsprodukter från underleverantörer. När det gäller vår egenproduktion har vår tillverkning av skivmaterialbaserade transportförpackningar kompletterats med tillverkning av stötdämpningsmaterial av olika plastmaterial. Produkterna används inuti en ytterförpackning och har till uppgift att skydda godset från de påkänningar som uppstår under hanteringen. Faktureringsvärdet av denna verksamhet uppgår just nu till cirka 75 Mkr på årsbasis och förväntas öka ytterligare de kommande åren. Vi har resurser att tillverka denna typ av produkter i inte mindre än sju av våra anläggningar. Stötdämpningsmaterial blir ett allt viktigt inslag i Nefabs produktkoncept. Verksamheten har fortsatt att utvecklas positivt i Europa och Kina. I Kina, som utgör 15% av vår fakturering, har vi nu tre fabriker. Under det senaste året har vi byggt ut vår marknadsorganisation kraftigt och vi ser nu fram emot fortsatt tillväxt på denna spännande marknad. Det går alltså bra i Europa och Kina. Vad som emellertid är än roligare är att trenden har vänt även i Brasilien och Nordamerika. Dessa båda enheter har under en längre tid belastat vårt resultat men bidrar numera positivt till resultatet. Vår vision är ju att vara den globala partnern som levererar kompletta förpackningslösningar. Den globala organisationen är vår viktigaste tillgång och den största skillnaden gentemot den typiske konkurrenten. Att kunna finansiera den globala närvaron genom lokal intjäning stärker vår övertygelse om att strategin är rätt. Året som gått har präglats av omstrukturering av produktionen i Europa. Vi har avvecklat en fabrik i Tyskland samtidigt som vi startat en ny i Slovakien. Dessutom har produktionssammansättningen förändrats i övriga enheter. De arbetsintensiva momenten görs i lågkostnadsländer medan den mera automatiserade produktionen sker mera kundnära i västra delarna av Europa. Av kapaciteten att tillverka exportförpackningar har vi nu ca 40 % i s.k. lågkostnadsländer. Omstruktureringen av produktionen har belastat 2005 års resultat med 18 Mkr. Detta innebär att vårt resultat har minskat från 122 Mkr 2004 till 117 Mkr 2005. Vi är emellertid övertygade om att denna satsning snabbt betalar sig. Redan under kvartal ett 2006 kunde vi se effekter då resultat blev 35 Mkr att jämföra med 24 förra året. Nefab har idag ca 1500 anställda i 25 länder. Vi är medvetna om att det är våra lokala medarbetares kunnande som oftast är avgörande när kunden väljer oss som leverantör. För att stärka denna kompetens ytterligare arbetar vi intensivt med webbaserad intern utbildningsverksamhet och med traineeprogram. Under det gångna året har vi dessutom skapat tre europeiska designcentra, i Sverige, Portugal och Ungern. Vart och ett av dessa centra har en egen specialitet som man bistår övriga Nefabbolag med. Redan under det inledande verksamhetsåret har denna nya organisation aktivt bidragit till att skapa lösningar för potentiella kunder och som sedan genererat affärer. Jag inledde dagens anförande med att beskriva Nefabs tillväxt de senaste åren. Nefabs fakturering 1,5 miljarder skall ställas i relation till den globala potentialen inom förpackningsmarknaden på ca 4000 miljarder kronor. Vår andel är alltså försvinnande liten. Förpackningsmarknaden karaktäriseras emellertid av att vara mycket fragmenterad, vilket gör att vi är en av de större aktörerna. Detta blir än tydligare om vi begränsar förpackningsområdet till transportförpackningar och därmed exkluderar konsument- och livsmedelssidan, som ju inte är vår fokus. Sett ur det perspektivet är den globala potentialen knappt 700 miljarder kronor. Antalet aktörer av vår storlek som dessutom har kapacitet att koordinera en affär globalt är ganska begränsat. Som framgått av min beskrivning av marknadspotentialen finns det onekligen fortsatta expansionsmöjligheter för Nefab, såväl organiskt som via förvärv. Med en bra finansiell bas, en stabil global organisation och ett väl genomtänkt kunderbjudande finns det anledning att ha en positiv syn på framtiden. Aktieägare, därmed avslutar jag min presentation av Nefab koncernens verksamhet 2005. Tack för er uppmärksamhet !

Ämnen

  • Ekonomi, finans