Pressmeddelande -

Kommuniké från NeoNets årsstämma

Den 4 maj 2006 hölls NeoNet AB:s (publ) årsstämma i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga besluten. Vinstdisposition Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 25 öre per aktie för verksamhetsåret 2005. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 9 maj 2006. Utdelningen beräknas att sändas ut genom VPC:s försorg fredagen den 12 maj 2006. I enlighet med villkor för optionsrätter TO5 2004/2007 medför aktier som har nytecknats senare än den 30 december 2005 inte rätt till utdelning för 2005. Ansvarsfrihet Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. Val av styrelse och ersättning till styrelse Till styrelseledamöter omvaldes Staffan Persson, Hans Karlsson, Kari Lotsberg, Nils-Robert Persson, Gerard Versteegh och Thord Wilkne, med Staffan Persson som ordförande. Årsstämman fastställde styrelsens arvode till ett totalbelopp inklusive ersättning för utskottsarbete om 730 000 kronor att fördelas efter styrelsens beslut. Ändring av bolagsordningen Årsstämman beslutade att godkänna ändringar av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, med följande tillägg: orden ”med högst 10 suppleanter” ströks i § 6 i bolagsordningen. Första meningen, första stycket i § 6 beslutades således lyda: ”Styrelsen skall bestå av 3-10 ledamöter.”. Förvärv och överlåtelse av egna aktier eller teckningsoptioner Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier och teckningsoptioner i bolaget. Såsom likvid för aktier eller teckningsoptioner i bolaget får erläggas totalt högst 22.000.000 kronor. Förvärv av aktier i bolaget skall ske på Stockholmsbörsen och för förvärvade aktier skall betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs. Årsstämman beslutade vidare att styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, bemyndigas att besluta om överlåtelse av det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse skall få ske genom överlåtelse på Stockholmsbörsen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. De teckningsoptioner som återköps enligt bemyndigandet avses att hållas i bolagets förvar till dess att de har förfallit. VD-presentation Verkställande direktör Simon Nathansons presentation för aktieägarna återfinns på www.neonet.biz under Investor Relations / AGM – Årsstämma / In Swedish. För mer information kontakta: Simon Nathanson VD för NeoNet Tel. 08-454 15 51 simon.nathanson@neonet.biz NeoNet är en oberoende och neutral aktiemäklare som erbjuder kunder mycket snabb direktmarknadshandel på världens ledande börser. Direktmarknadshandeln kan kombineras med handel som utförs av NeoNets mäklare på kundens uppdrag. Dessutom kan banker och mäklarhus handla i eget börsmedlemskap genom NeoNets system och infrastruktur. NeoNet är noterat på Stockholmsbörsen och har kunder i 20 länder. Kontor och säljrepresentation finns i Frankrike, Italien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. (www.neonet.biz)

Ämnen

  • Ekonomi, finans