Pressmeddelande -

NeoNets delårsrapport 1 januari – 31 mars 2006

Första kvartalet i sammandrag: · Rörelseintäkterna ökade med 53% och uppgick till 89,0 Mkr (58,1 Mkr). · Resultatet efter skatt ökade med 79% och uppgick till 7,5 Mkr (4,2 Mkr). · Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,15 kr (0,08 kr). · Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto, EBITDA, ökade med 51% och uppgick till 19,5 Mkr (12,9 Mkr). · Det underliggande kassaflödet stärktes och uppgick till 14,6 Mkr (8,5 Mkr). Väsentliga händelser: · Erbjudandet har utökats med handel på Wienbörsen och den schweiziska börsen SWX. NeoNet erbjuder nu handel på 20 av världens ledande börser. · NeoNets styrelse föreslår årsstämman att mandat ges att återköpa aktier och teckningsoptioner i NeoNet AB (publ) till ett värde uppgående till maximalt 22 Mkr. · Ytterligare ett kundavtal har tecknats avseende den nya system- och mjukvarutjänsten NeoNet XG. NeoNet under första kvartalet 2006 Året har inletts starkt och intäkterna har ökat med hela 53% jämfört med första kvartalet 2005. Rörelseresultatet på EBITDA-nivå ökar med 51% och resultat före skatt med 160% för första kvartalet. Rörelsemarginalen uppgår till 22%. Vi ser att fler institutionella kunder värderar NeoNets styrkor. Kunderna uppskattar den mycket snabba och stabila handelsplattformen som erbjuder access till många marknader. Ytterligare en uppskattad aspekt är tryggheten att NeoNet inte handlar för egen räkning vilket eliminerar risken för intressekonflikter. Resultatet är att NeoNets marknadsandelar ökar på flera börser. Under kvartalet har både Wienbörsen och den schweiziska börsen SWX adderats till NeoNets kunderbjudande. Med de senaste två tilläggen kan professionella investerare handla genom NeoNet på 20 ledande börser i Europa och Nordamerika. Ett starkt intresse kan noteras för de nya marknadsplatserna och ett flertal kunder anlitar redan NeoNet för handel på dessa börser. Nästa steg är att lägga till Eurexbörsen där kunderna ges tillgång till handel i terminer, bland annat de mycket likvida Euro Stoxx- och DAX-terminerna vilka för många kunder är viktiga produkter som komplement till aktiehandeln. Det finns ett tydligt kundintresse för de system- och mjukvarutjänster som 2005 lanserades under namnet NeoNet XG (NeoNet eXchange Gateway). Under kvartalet har ytterligare ett avtal tecknats. Potentialen för denna produkt är god. Fler banker och mäklare efterfrågar system som är säkra och beprövade samt har kort implementationstid. Möjligheten för kunden att i ett och samma system kombinera handel i eget medlemskap med handel genom NeoNet visar sig vara attraktiv. NeoNets diversifiering blir allt tydligare i form av ökande handel spridd på fler marknadsplatser, ett växande antal kunder i många länder samt nya intäktsströmmar från NeoNet XG. Sammantaget förväntas detta på sikt ge stabilare intäkter som i mindre utsträckning än tidigare påverkas av korta fluktuationer på aktiemarknaden. För mer information kontakta: Simon Nathanson Verkställande direktör Tel. 08-454 15 00 simon.nathanson@neonet.biz NeoNet är en oberoende och neutral aktiemäklare som erbjuder kunder mycket snabb direktmarknadshandel på världens ledande börser. Direktmarknadshandeln kan kombineras med handel som utförs av NeoNets mäklare på kundens uppdrag. Dessutom kan banker och mäklarhus handla i eget börsmedlemskap genom NeoNets system och infrastruktur. NeoNet är noterat på Stockholmsbörsen och har kunder i 20 länder. Kontor och säljrepresentation finns i Frankrike, Italien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. (www.neonet.biz)

Ämnen

  • Ekonomi, finans