Pressmeddelande -

NET INSIGHT DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2006

*Försäljningen för första kvartalet uppgick till 20,2 MSEK (21,0) *Minskad förlust jämfört med samma kvartal förra året, resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -14,4 MSEK (-18,6) *Resultat per aktie för kvartalet uppgick till 0,04 SEK (-0,06) *Förbättrad bruttomarginal uppgår till 70% (62%) för kvartalet som resultat av ökat bidrag från mjukvaru- och tjänsteintäkter *Fortsatt framgång inom segmentet för DVB-T med order från Nozema Services avseende första fasen i det nationella digitala marksända TV-nätet i Nederländerna *Flera nya kundorder från ledande medie- och TV-operatörer Efter periodens utgång: *Tilläggsorder på över 10 miljoner kronor från Nozema Services för det nationella digitala marksända TV-nätet (DVB-T) i Nederländerna *Första högkapacitetsväxeln Nimbra 680 levererad till kund VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET Försäljning och implementationer Försäljningen för första kvartalet uppgick till 20,2 MSEK (21,0). Cirka 80% av försäljningen kom från Europa följt av USA och Asien. Net Insight fortsätter att fokusera på de prioriterade marknadssegmentet för den professionella medieindustrin inklusive digital marksänd TV (DVB-T and DVB-H) i såväl Europa, USA som Asien. Net Insight har tidigare vunnit affärer för att bygga DVB-T-nät i Danmark, Finland och Tyskland vilket bekräftar Net Insights starka lösning för DVB-T-nät. Under kvartalet har Net Insight haft fortsatt framgång inom detta segment med ett antal vunna affärer och implementationer inklusive: Nozema Services för det nationella digitala marksända TV-nätet (DVB-T) i Nederländerna. Detta är den första fasen i DVB-T-nätet som kommer att användas för att transportera digitala marksända TV-strömmar parallellt med kontribution. Nozema Services är ett bolag som sänder ut och transporterar radio- och TV-signaler. Danska digitala TV-nätet byggt på Net Insights Nimbra-plattform invigdes med framgång den 31 mars. Broadcast Service Danmark (BSD) är ansvarigt för den analoga och digitala distributionen av TV och radio i Danmark och lade denna order hos Net Insight i april 2005. Nätet täcker mer än 30 städer runt om i Danmark och förser 5,5 miljoner människor med digital-TV. Vidare inkluderade försäljningen ett antal ordrar från nya kunder inom den professionella medieindustrin från flera operatörer: Corus Entertainment för utrustning för att bygga ett medienät för att transportera video, tal och data mellan sina TV-stationer. Nexion, en japansk medieoperatör för ett nät som skall transportera realtidskritisk video mellan New York och London. Europeisk medieoperatör för Nimbra 340 med HD-gränssnitt för ett medienät i Europa som transporterar okomprimerad HDTV, SDI- och datatjänster. Dessutom erhöll Net Insight viktiga affärer från existerande kunder som expanderar eller uppgraderar sina nät såsom: European Broadcasting Union (EBU) för en kapacitetsuppgradering av sitt fiberbaserade medienät som transporterar högkvalitativ TV och medietrafik. Telenor Satellite Broadcasting (TSBc) för ett medienät i Bulgarien med cirka 10 platser i Sofia som transporterar ASI- och Ethernettjänster till TV- och medieoperatörer. Broadwing, en medieoperatör i USA, för ytterligare utrustning avseende sitt 44-städers medienät som går från kust till kust i USA. Midwest Telnet för en uppgradering av mjukvara för att användas i ett triple play-nät som är i framgångsrik drift sedan 2003. Bolaget upplevde en ökad efterfrågan på mjukvara, support, utbildning och andra tjänster under kvartalet. Net Insight har även affärsmöjligheter inom de högintressanta marknadssegmenten för triple play och core-nät. Med högkapacitetsväxeln Nimbra 680 är Net Insight mycket väl positionerat på dessa marknader. Samarbeten Net Insight fortsätter att söka samarbeten för att kunna erbjuda en helhetslösning till kunden. Inom segmentet för den professionella medieindustrin har Net Insight möjligheten att vinna betydande affärer antingen med dess etablerade partners eller på egen hand. I triple play-segmentet har Net Insight etablerat lösningspartners som möjliggör för bolaget att effektivt vara med i upphandlingar för triple play-projekt. Dock är det så i större triple play-lanseringar att en stark regional eller global partner behövs för delaktighet i affären. Net Insight är fortfarande beslutsamma att etablera ett framgångsrikt partnersamarbete för att kunna vinna triple play-affärer i framtiden. Ny VD utsedd I januari annonserade Net Insight att styrelsen hade utsett Fredrik Trägårdh till ny VD från och med den 17 februari då tidigare VD Tomas Duffy tillträdde som VD för Teligent AB. Fredrik Trägårdh har varit CFO för Net Insight under 3,5 år. Samtidigt utsågs Anders Persson till Executive Vice President inklusive fortsatt ansvar för teknisk utveckling. Förstärkt säljkår i Europa Net Insight har förstärkt sin säljkår i Europa med två nya seniora regionansvariga säljare som kommer att fokusera på medie-, TV- och telekomoperatörer samt öka Net Insights potential för ytterligare framgångsrika affärer i Europa. De nya regionansvariga säljarna kommer att täcka Italien, Iberia, Storbritannien och Irland. Mässor Net Insight har deltagit på ett flertal mässor under första kvartalet inom olika områden: triple play-mässan TVoDSL i Paris, NTCA Annual Meeting & Expo i San Antonio, CSTB International Exhibition and Conference i Moskva, DVB World 2006 i Dublin samt TechNet Baltic 2006. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Tilläggsorder för DVB-T-nät i Nederländerna Net Insight erhöll en tilläggsorder från Nozema Services på över 10 MSEK för att bygga den andra fasen i det nationella digitala marksända TV-nätet (DVB-T) i Nederländerna. Nätet kommer att baseras på Net Insights Nimbra-plattform för att transportera digital marksänd TV. Utrustningen kommer att levereras under 2006. Nya styrelsemedlemmar utsedda på årsstämman Årsstämman beslutade att välja om Lars Berg till styrelsens ordförande samt att även välja om styrelsemedlemmarna Clifford H. Friedman, Birgitta Stymne Göransson och Bernt Magnusson. Vidare valdes Ragnar Bäck och Marco Limena in som nya ledamöter i styrelsen, båda med gedigen erfarenhet från försäljning av stora system samt stora partners inom medie- och/eller telekombranschen: Ragnar Bäck är för närvarande ordförande för Ericssons verksamhet i CEMA. Bäck har innehaft flera ledande befattningar på Ericsson såsom VD i Italien och Nederländerna, i Hong-Kong som ansvarig för Sydostasien samt i London som ansvarig för Västeuropa. Marco Limena var senast på Hewlett-Packard (HP) som Vice President Solution Organization för nätverks- och tjänsteleverantörsverksamheten vilken inkluderar infrastrukturlösningar, mobila tjänster samt digitala medietjänster. Limena var ansvarig för HP:s strategier, partnerskap och övergripande lösningserbjudanden för tjänsteleverantörer. Första Nimbra 680 levererad till kund Net Insights produktutveckling fokuserar på att utveckla marknadsledande produkter för kundgrupper med stor efterfrågan. Net Insight har fortsatt utvecklingen av nästa generations produkt, Nimbra 680. Med Nimbra 680 har Net Insight en större möjlighet att nå en bredare marknad både geografiskt och vad gäller segment och kunder. Produkten är också mycket väl anpassad för högkapacitetsnät i utvecklingen av nätverksutrustning för nästa generations kommunikationstjänster. Förbindelse med Verizon Business på mediemässa i USA Net Insight deltog på mediemässan NAB 2006, National Association of Broadcasters, i Las Vegas där ca 1.400 bolag inom den professionella medieindustrin ställer ut. Net Insight hade en egen monter där en aktiv demo av alla bolagets produkter visades. Vidare använde Verizon, en av världens största telekomoperatörer, ett demo-nät som är baserat på Net Insights utrustning. Demo-nätet har visat att Nimbra 340-HD kan transportera okomprimerad HD-video över väldigt stora avstånd samt att nätet är interoperabelt med Verizons nationella nät. Demo-nätet användes under NAB för att transportera direktsända strömmar till Net Insights och Verizons respektive montrar. MARKNADS- OCH FRAMTIDSUTSIKTER En specifik resultatprognos lämnas ej utan styrelsen koncentrerar sig i nuläget istället på att ge väl avvägda indikationer. Styrelsen bedömer att bolaget kommer att väsentligt öka försäljningen samt väsentligt förbättra det finansiella resultatet under 2006. Försäljningen kan dock fluktuera mellan kvartalen på grund av försäljningsprocesserna i samband med större upphandlingar. RESULTATUTVECKLING Nettoförsäljningen uppgick totalt till 20,2 MSEK (21,0) under kvartalet. Totala kostnader uppgick till 28,8 MSEK (32,0). Bolaget uppvisar en minskning av förlusten jämfört med motsvarande kvartal förra året med en rörelseförlust på -14,8 MSEK (-18,9) och en förlust efter finansiella poster på -14,4 MSEK (-18,6). Det finansiella nettot uppgick till 0,4 MSEK (0,3). Bruttomarginal Bolagets bruttomarginal ökade ytterligare och uppgick till 70% (62%) under kvartalet. Den ökade bruttomarginalen beror främst på en ökning av försäljning av mjukvara och tjänster. Kostnader De totala kostnaderna uppgick till 28,8 MSEK (32,0) vilket är något lägre än samma kvartal förra året trots att marknadsföringskostnaderna har ökat. Personal Vid slutet av perioden hade Net Insight 78 (69) anställda varav moderbolaget Net Insight AB hade 71 (64) anställda och det amerikanska dotterbolaget Net Insight Inc. hade 7 (5) anställda. Likviditet Likvida medel uppgick i slutet av perioden till 75,2 MSEK (49,9). Investeringar Investeringar i instrument, utrustning och lokalförbättringar uppgick till 0,2 MSEK (0). Under perioden har 10,1 MSEK (7,0) av bolagets utvecklingskostnader aktiverats. Dessa kostnader redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 27,8 MSEK (30,2). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10,1 MSEK (-12,2). Likvida medel uppgick till 74,2 MSEK (49,0). Det beräknade ackumulerade skattemässiga underskottet av näringsverksamhet i moderbolaget uppgår till 1.060,9 MSEK. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och IAS 34. Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande rapport från Net Insight Delårsrapport för januari - juni: 22 augusti 2006 Stockholm den 3 maj 2006 Fredrik Trägårdh, VD Net Insight AB För mer information kontakta: Fredrik Trägårdh, VD Net Insight AB Tel. 08 685 04 00, e-post: fredrik.tragardh@netinsight.net Net Insight AB (publ) Box 42093 126 14 Stockholm Telefon 08-685 04 00 www.netinsight.net Org nr. 556533-4397

Ämnen

  • Ekonomi, finans