Pressmeddelande -

Netrevelation stämmokommuniké

Årsstämman i Netrevelation AB (publ) beslöt att ge styrelsen ett bemyndigande att fatta beslut om nyemission, med eller utan aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet är begränsat till högst 11 000 000 aktier och innebär en ökning av bolagets aktiekapital med högst 550 000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om ca tio procent. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske i den situation då en riktad emission, på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl, är mer fördelaktigt för Bolaget. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas på marknadsmässiga villkor. Beslutet motiverades av att möjliggöra en beredskap, för bl a säkerställd rörelse-finansiering, då större kundavtal kan komma att tecknas. Till styrelseledamöter omvalde stämman Roger Blomquist, Roland Bengtsson, Lennart Svanberg samt Ulf Melin. Johan H Larsson, som avböjt omval, avtackades för sitt arbete i styrelsen. Till ny styrelseledamot valdes Anders Holts. Anders Holst (f 1958) har tidigare bl a varit VD/koncernchef för Fritidsgruppen/TUI Nordic samt VD/koncernchef i Ticket Travel Group AB. VD, Roger Blomquist, framhöll i sitt anförande att bolaget har en positiv trend med positivt rörelseresultat (Ebitda) med goda möjligheterna att teckna fler kundavtal på affärsresemarknaden. Vidare beskrev VD att bolagets mål är att öka omsättningen med minst 25% i genomsnitt över en femårsperiod, samt att nå en bruttomarginalen om 18% och en nettomarginal om 10%. För ytterligare information: Roger Blomquist, VD, Epost: roger.blomquist@netrevelation.se Netrevelation AB (publ). Box 1152, 25111 Helsingborg Telefon: 042-208700, Fax: 042-208701. Hemsida: www.netrevelation.se Netrevelation AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik inom reseindustrin. Netrevelation förädlar traditionella taxiresor till reseprodukter som ger företag och organisationer ett kvalitetssäkrat, förenklat och mer kostnadseffektivt resande. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Bland Netrevelations kunder finns TeliaSonera, SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är listat på Nya Marknaden.

Ämnen

  • Ekonomi, finans