Pressmeddelande -

Delårsrapport 2006 för Netwise AB (publ.)

Januari – Mars 2006 • Omsättningen för kvartalet uppgick till 38,3 MSEK (28,8) • Rörelseresultatet uppgick till 1,6 MSEK (2,7) • Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 6,5 MSEK (3,9) • Omsättning utanför Sverige uppgår till 54 procent (35) av kvartalets omsättning • Beslut har tagits om att starta dotterbolag i USA Fortsatt internationell expansion Under det första kvartalet uppgick omsättningen utanför Sverige till 54 procent (35). Denna förändring ligger helt i linje med förväntad utveckling under året. Den mobila lösning som Netwise utvecklade under 2005, NetSwitch, har rönt stort intresse både i Sverige och internationellt. NetSwitch ersätter den fasta företagsväxeln och möjliggör för mobiloperatörer att erbjuda telefonistfunktionalitet i mobiltelefonen samt ett komplett hänvisningssystem. Slutkunderna blir mer och mer mobila och mobiloperatörerna har behov av att förstärka sina tjänster för företagsmarknaden där intäkterna är större per användare än på privatmarknaden. Vi deltog i 3GSM-mässan i Barcelona i februari då NetSwitch-lösningen presenterades och flera konkreta affärsdiskussioner förs nu inom det mobila området genom vår partner och säljkanal. Den första installationen är i drift sedan november 2005, och operatören har redan ett stort antal företagskunder som använder Netwise NetSwitch. Ytterligare två system kommer att driftsättas under det andra kvartalet. Vidare har en större order avseende testinstallation hos en europeisk mobiloperatör erhållits i kvartalet för installation i det tredje kvartalet. Intresset för hostade lösningar, dvs att hyra telefoni som tjänst är stort på flera marknader. Lösningen innebär att kunderna hyr IP-telefonilösningen av en operatör. Kunden slipper härigenom upphandling, drift och underhåll av den tekniska infrastrukturen. Affärsmodellen för hostade lösningar skiljer sig från sk kundplacerade lösningar. Kunderna tecknar ett flerårigt avtal och betalar löpande månadsavgifter. Under kvartalet har bl.a. den första kunden i TeliaSoneras lösning Managed Voice driftsatts, där Netwise levererar hänvisningssystemet och Cisco telefoniplattformen. I Sverige är marknaden för hänvisningssystem fortsatt stabil och intresset för IP-telefonilösningar stort. Befintliga kunder utökar och uppgraderar sina system när de går över till IP-telefoni, samtidigt som ett antal nya kunder har valt Netwise lösningar. I Sverige erhöll Netwise i kvartalet en order från WM-data om ca 1 MSEK. I övriga Norden fortsätter den starka efterfrågan på våra hänvisningssystem. Ett antal system för hostad telefoni har installerats både i Norge och i Finland. Försäljningen är fortsatt stabil i hela regionen och implementationerna av IP-telefonilösningar fortsätter. I kvartalet har bl. a vårt danska bolag erhållit en IP-telefoniorder från Carlsberg om ca 1 MSEK. Övriga Europa har haft ett starkt kvartal. Efterfrågan för hänvisningssystem är stort och vårt produktutbud, som breddats genom förvärvet av Telesnap, passar bra in på denna marknad. Investeringen i Frankrike, som gjordes i andra kvartalet 2005, börjar nu bära frukt och flera intressanta affärer har erhållits. Omsättningen i Tyskland fortsätter att öka, där vi levererar både IP-telefonilösningar och traditionella s.k. CTI-lösningar. I Tyskland har en stor order erhållits på ett multimedia callcenter. Ordern avser Netwise MMX och lösningen innebär att operatören erbjuder tolktjänster för döva och hörselskadade. Initiala ordervärdet är 3 MSEK. I kvartalet har order erhållits även utanför Europa och beslut har tagits om att starta dotterbolag i USA. I Asien har Netwise erhållit en initial order om 1,7 MSEK från en större teleoperatör. Ordern avser Contact managementsystem och telefonistplatser hos en av Indiens största operatörer. Tillväxtpotentialen i Asien är stor och vi ser stora möjligheter att få repetitiva order i den regionen. Annikki Schaeferdiek, CEO, Netwise AB Tel: 0706-675214 Mail. annikki.schaeferdiek@netwise.se Netwise utvecklar och marknadsför programvaror inom det växande området PM (Presence Management), integration av mobiltelefoner, IP-telefoni, och multimedia. Konceptet ger kunder ett kommunikationsstöd för att kunna ge snabb och korrekt service, samt erbjuder ett moduluppbyggt och växeloberoende system för framtidens telefoni. Netwise grundades 1992 och har i dag 140 anställda. Ca 2.000 kunder finns idag i nära 20 länder. Netwise är idag marknadens ledande leverantörer i norra Europa och bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Frankrike. Netwise aktie är noterad på handelsplatsen Nya Marknaden, där bolagets aktier handlas via Stockholms handelssystem. www.netwise.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans