Pressmeddelande -

OFFENTLIGGÖRANDE AV PROSPEKT

Styrelsen för New Science Svenska AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende nyemission med företrädesrätt för befintliga ägare. Prospektet finns från och med idag tillgängligt på bolagets kontor samt på bolagets (www.newscience.se) och Finansinspektionens (www.fi.se) respektive hemsidor. Prospektet innehåller information som tidigare inte är offentliggjord. Denna sammanfattas nedan efter erbjudandet i sammandrag. Erbjudandet i sammandrag New Science genomför, med företräde för aktieägarna, nyemission av 22 127 665 aktier. Fem (5) aktier i Bolaget ger rätt att teckna tre (3) nyemitterade aktier till teckningskursen 1,00 SEK per aktie. Emissionen är garanterad till 100 procent av ett garantikonsortium under ledning av Michael Östlund & Company Fondkommission AB. Teckningstiden löper från den 5 - 19 maj 2006. Handel med teckningsrätter äger rum 5 - 16 maj 2006. Avstämningsdag var den 25 april 2006. Genom nyemissionen tillförs Bolaget 22 127 665 SEK före garanti- och emissionskostnader. Kapitaltillskottet skall användas bland annat för förvärv av rörelsedrivande företag samt för eventuella ytterligare investeringar i befintliga portföljbolag. Flera potentiella förvärvskandidater finns identifierade och New Science kommer att utvärdera och analysera dessa under sommaren och hösten 2006. Kvittningsemission I samband med företrädesemissionen kommer styrelsen att utnyttja tidigare givet bemyndigande för att via en riktad nyemission kvitta del av revers erhållen i samband med förvärvet av Quickels Systems och tecknande av aktier i IPAB till ett belopp om 5 MSEK mot 5 000 000 aktier till en kurs om 1,00 SEK per aktie. Investering i IPAB I slutet av april genomförde New Science en kompletterande investering i IPAB inom ramen för en av huvudägaren, Karolinska Investment Fund, garanterad företrädesemission om cirka 65 MSEK. New Science tecknade aktier för 4,2 MSEK i emissionen. Kapitalet skall användas för att finansiera Fas II-studier under de närmaste 1,5 åren. Bedömning av finansiella effekter av förvärvet av Quickels Systems AB Den 21 april förvärvade New Science Quickels Systems AB för en köpeskilling om 3,5 MSEK. I prospektet har upprättats en proformaredovisning för New Science Svenska AB (publ) och Quickels Systems AB för 2005. Proforman har upprättats för att visa hur New Science skulle ha påverkats om förvärvet av Quickels skett per 2005-01-01. Proformaräkenskaperna visar att omsättningen skulle ha uppgått till 21,8 MSEK med ett rörelseresultat om -4,7 MSEK. Koncernens finansiella ställning per 28 februari 2006 Det egna kapitalet uppgick till 40,5 MSEK per den 28 februari 2006. Förändringen sedan 2005-12-31 är 0,5 MSEK och förklaras i allt väsentligt av förlust från verksamheten i holdingbolaget. Räntebärande skulder uppgick till 2,5 MSEK. Borgen eller säkerhet är inte uttagen för någon av Bolagets skulder. Under perioden 2005-12-31 till 2006-02-28 har investeringar gjorts i inventarier med 36 KSEK. Inga kassaflödes-påverkande investeringar i portföljbolag har gjorts. Inga väsentliga förändringar i koncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden har inträffat. New Science Svenska AB (publ.) Styrelsen ............................................................. För vidare information vänligen kontakta: Sverker Littorin, VD New Science tel. 0708-755 309 eller 08-34 71 10 Ingemar Kihlström, Styrelseordförande New Science tel. 0733-82 11 02, Se även www.newscience.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans