Pressmeddelande -

Årsstämma i New Wave Group AB (publ)

Vid årsstämma i New Wave Group beslutades idag bland annat följande: - Utdelning till aktieägarna om 90 öre per aktie med den 1 juni 2006 som avstämningsdag. - Omval av Håkan Thylén, Torsten Jansson och Hans Johansson som styrelseledamöter samt nyval av Maria Andark som styrelseledamot. - Bolagsordningsändringar innebärande dels att bolagsstämma kan hållas på flera orter, dels anpassning till de nya regler som gäller i och med ikraftträdandet av den nya aktiebolagslagen - Bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om emission av högst 6.000.000 aktier av serie B i bolaget, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § 6 p aktiebolagslagen. - Bemyndigande av styrelsen att uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kap 11 § aktiebolagslagen. Fullständiga handlingar avseende nämnda ärenden finns att tillgå hos bolaget. Borås den 29 maj 2006 New Wave Group AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Torsten Jansson VD i New Wave Group Tele: 0708-99 80 50, 0303-24 65 01 Göran Härstedt vVD i New Wave Group Tele: 0708-99 80 17, 0303-24 65 02 New Wave Group i korthet New Wave är ett klädföretag inriktat på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn. New Wave är verksamt inom två affärsområden, dels på marknaden för profilkläder genom försäljning till oberoende profilföretag, dels på detaljhandelsmarknaden via återförsäljare i främst sport- och skofackhandeln. Genom att verka inom båda dessa marknadssegment, får koncernen en bättre riskspridning och uppnår samordningsfördelar.

Ämnen

  • Skönhet