Idogen AB

Information om Teckningsoptioner av serie TO 1 med teckning under perioden 8‒29 september

Nyhet   •   Aug 15, 2016 08:34 CEST

I samband med Idogen AB:s listningsemission emitterades, utöver 2 500 000 aktier, 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO vederlagsfritt. TO1 är noterad på AktieTorget och nedan följer en sammanfattning av villkoren för dessa teckningsoptioner av serie TO 1.

 Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Idogen till en kurs om 6,85 – 10,25 SEK per aktie.

 Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under en period om 20 handelsdagar. Perioden för beräkning av genomsnittskursen är den 10 augusti till 6 september 2016. Teckningskursen kommer att offentliggöras genom pressmeddelande den 7 september.

 Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 8‒9 september 2016. Anmälningssedel kommer att sändas ut till teckningsoptionsinnehavare och kommer att finnas på Idogens webbplats www.idogen.com. Sista handelsdag för teckningsoptionerna är 27 september.

Två räkneexempel på teckningskursen:

 Exempel 1: Genomsnittskursen är lika med 17 SEK. 70 procent av 17 SEK är lika med 11,90 SEK. 11,90 SEK hamnar över den översta gränsen i kursintervallet enligt villkoren för teckningsoptionerna, vilka säger att innehavare av teckningsoptioner äger rätt att teckna en ny aktie till en kurs inom intervallet 6,85 – 10,25 SEK per aktie. Detta medför att kursen, i detta exempel, blir 10,25 SEK per aktie.

 Exempel 2: Genomsnittskursen är lika med 10 SEK. 70 procent av 10 SEK är lika med 7 SEK. 7 SEK hamnar inom det kursintervall som angivits i villkoren för teckningsoptionerna. Detta medför att kursen, i detta exempel, blir 7 SEK per aktie. Lägre än 6,85 SEK kan kursen inte bli.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen "tolerogen" kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.