Stockholms evenemang

Vanliga frågor kring avbruten föreställning med Aquanauts och Cirkus Cirkör på Kulturfestivalen

Nyhet   •   Aug 17, 2018 17:05 CEST

For information in English, scroll down.


Kommer föreställningen att göras ikväll fredag?
Föreställningen kommer att genomföras ikväll fredag kl. 21.45-22.15 i Strömmen.

Vad har hänt?
Under torsdagskvällen fick föreställningen Aquanauts med Cirkus Cirkör avbrytas när en ställning på en ponton i vattnet, format som ett torn, välte.
Sex personer från föreställningen befann sig i tornet, och samtliga hamnade i vattnet.

Finns det några skadade?
Alla plockades ur vattnet av festivalens säkerhetsorganisation och en av personerna fick ett mindre skärsår, övriga är helt oskadda. Ingen har behövt uppsöka sjukhus.

Kommer festivalen att försätta pågå?
Kulturfestivalens övriga scener kommer att pågå som vanligt.

Vilka var de sex personerna som befann sig i tornet som välte ner i vattnet?
Personerna som var i tornet som välte och hamnade i vattnet var produktionspersonal, tre stycken och artister, tre stycken.

Varför välte tornet?
En utredning kring varför tornet välte pågår, till dess kan vi inte svara på det.

Vem ansvarar för byggnationen av tornet som välte?
Vi som arrangör är ytterst ansvariga.

Är det samma leverantör/ansvarig för andra delar av festivalens scener?
Nej, vi har olika och andra leverantörer för festivalens scener.

Har ni säkrat alla andra torn/konstruktioner på spelplatsen?
Alla torn och byggnationer som rör föreställningen är säkrade och besiktigade.

Vem har säkrat/besiktigat tornet och andra konstruktioner som rör föreställning?
En extern certifierad besiktningsman anlitad av festivalen har besiktigat konstruktionerna.

Hur har ni arbetat med säkerheten inför den här föreställningen?
Vi har rutiner för hur vi planerar och genomför säkerhetsarbetet men kommenterar inga detaljer kring detta.

Hur kan ni vara helt säkra på att det inte finns någon mer risk för ras?
Vi har utfört dubbelkontroller på samtliga byggnationer och alla uppfyller kraven gällande regler och byggnormer.

Är publiken säker?
Festivalen är en öppen tillställning i gatumiljö med trafik i vissa områden. Vi kan aldrig garantera att besökare och publik som rör sig i området är 100% säkra.

Har händelsen polisanmälts?
Ja, vid denna typ av händelser görs en polisanmälan.

Vem har gjort polisanmälan?
Polisen i samråd med festivalens säkerhetsledning. 

IN ENGLISH
___________________________________________________________________________

Will the show with Aquanauts and Cirkus Cirkör be shown tonight?
Yes, the show will start Friday 9.45 pm – 10.15 pm in Strömmen.

What has happened?
On Thursday night, the show Aquanauts with Cirkus Cirkör had to be canceled due to a pontoon that fell over the water. Six people from the show were in the tower at the time, and all ended up in the water.

Are there any injured?
Everyone was picked up from the water by the festival's security organization and one of the people got a minor scratch, others were completely uninjured. No one needed to visit the hospital.

Will the festival go ahead?
The Culture Festival's other stages will continue as planned.

Which were the six persons who were in the tower that fell into the water?
The people who were in the tower were three production staff and three artists.

Why did the tower fall?
An investigation of why the tower fell is currently underway, we are awaiting the result.

Who is responsible for the construction of the tower that fell over?
Us as an organizer are outermost responsible.

Is the same supplier of the tower responsible for other parts of the festival's scenes?
No, we have different and other suppliers for the festival's scenes.

Have you secured any other tower / constructions on the venue?
All constructions related to the performance are secured and inspected.

Who has secured / inspected the tower and other constructions related to performance?
An external certified inspector appointed by the festival has inspected the constructions.

How have you worked with security for this performance?
We have procedures for how we plan and implement the security work but do not comment on any details about this.

How can you be absolutely sure that there is no more risk of collapses?
We have performed double checks on all construction sites and all comply with applicable regulations and building standards.

Is the audience safe?
The festival is an open event in street environments with traffic in certain areas.We can never guarantee that visitors and audiences moving in the area are 100% safe.

Has the event been reported to police?
Yes.

Who has made the police report?
The police in consultation with the festival's security management.