Pressmeddelande -

ÅRSSTÄMMA 2006

Årsstämma i Nextlink AB:s hölls den 3 maj 2006 på Mannheimer Swartling Advokatbyrå i Stockholm. På årsstämman beslutades bland annat - Att till styrelseordförande omvälja Christian Paulsson, till styrelseledamot omvälja Jan Werne samt till nya styrelseledamöter välja Ole Oftedal och Fredrik Sandelin. - Att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 500 000 kronor, varav 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till envar övrig ledamot. - Att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005. Stämman beslutade att bolagets ansamlade förlust skulle överföras i ny räkning. Vidare beslutade stämman att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall emittera sammanlagt 340 000 teckningsoptioner, till det helägda dotterbolaget Nextlink IPR AB, samt att överlåtelse skall ske av sammanlagt högst 340 000 teckningsoptioner till de personer som valts/omvalts till styrelseledamöter vid årsstämma 2006 och som vid tidpunkten för överlåtelsen alltjämt är styrelseledamöter, varvid styrelsens ordförande skall erbjudas möjlighet att förvärva högst 100 000 teckningsoptioner och övriga ledamöter i styrelsen högst 80 000 teckningsoptioner per person. Överlåtelse av teckningsoptioner skall ske till marknadspris beräknat av oberoende expert med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med den 30 juni 2007 till och med den 30 juni 2008 till en teckningskurs om 125 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktie i bolaget på NGM Nordic OTC under perioden från och med den 18 april 2006 till och med den 2 maj 2006. Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i syfte bland annat att anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen. Styrelsen återkallade förslaget till bolagsstämman avseende inrättandet ett långsiktigt incitamentsprogram för 2006 avseende anställda i bolaget. I syfte att möjliggöra eventuella företagsförvärv, stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov eller för att sprida ägandet i bolaget, beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner eller emission av konvertibler, varvid sammanlagt högst 1 270 000 aktier kunna ges ut. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Teckningskursen skall ansluta till aktiens marknadsvärde med eventuellt avdrag för av styrelsen bedömd erforderlig rabatt för att kunna genomföra emissionen. För att bolaget skall kunna förvärva de återstående minoritetsaktierna i bolagets dotterföretag Nextlink.to A/S beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier att tecknas enbart av aktieägare i Nextlink.to A/S. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission med betalning av apportegendom i form av aktier i Nextlink.to A/S eller i övrigt med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall högst 90 000 aktier kunna emitteras. Teckningskursen skall ansluta till aktiens marknadsvärde. Nextlink AB (publ) Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta: Christian Paulsson, styrelsens ordförande, tel. 0702-11 00 10

Ämnen

  • Ekonomi, finans