Pressmeddelande -

ÅRSSTÄMMAN FLYTTAD TILL DEN 16 JUNI - NY KALLELSE

Aktieägarna i Nordic Holding Sverige AB (publ) (556523-0801) kallas härmed till årsstämma kl 12.00 fredagen den 16 juni 2006 i bolagets lokaler, Västra Trädgårdsgatan 11A, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 9 juni 2006, - dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 9 april 2006 kl 16.00 under adress: Nordic Holding AB (publ), Box 7313, 103 90 Stockholm, eller per e-post info@nordicholding.se, varvid antalet biträden skall uppges. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före bolagsstämman. Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 9 juni 2006 bör aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering. Förslag till dagordning: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av justeringsman. 4. Godkännande av förslag till dagordning. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. 8. Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om eventuell avstämningsdag i det fall stämman fattar beslut om vinstutdelning. 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer. 12. Val till styrelse. 13. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen på grund av ny aktiebolagslag. 14. Stämmans avslutande. Styrelsen För ytterligare information kontakta: Nordic Holding AB (publ) 08-440 01 58 info@nordicholding.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans