Pressmeddelande -

Pressmeddelande – Kick off för Norrbotniabanans planeringsarbete

Norrbotniabanan AB har bjudit in de deltagare som tillsammans ska arbeta med planeringen av den nya Norrbotniabanan. Ett uppstartsmöte äger rum i Umeå den 26 november.

Planeringsarbetet för Norrbotniabanans första etapp mellan Umeå och Skellefteå är redan påbörjat, men alla nyckelpersoner har ännu inte träffats. Därför har deltagarna bjudits in till Umeå den 26:e november för att tillsammans med Norrbotniabanan ABs (NBBAB) styrelsen få en introduktion till arbetet.

Det var i februari i år som NBBABs ansökan, med stöd av den svenska regeringen, gick in till EU. I slutet av juni kom beskedet att samtliga instanser hade godkänt ansökan och i oktober skrevs ett avtal under mellan NBBAB/Trafikverket och EU. Ansökan är totalt på ca 200 miljoner SEK varav hälften kommer från regionen, 20 miljoner från Norrbottens län och 80 miljoner från Västerbottens län. Den andra hälften kommer från EU.

– Trafikverket har nu börjat med att ta fram järnvägsplaner för sträckan Umeå-Skellefteå samt bygghandlingar för Umeå-Dåva, banans första tio kilometer, säger Arnold Vonkavaara, regional direktör för Trafikverket. Det känns väldigt spännande att arbetet har dragit igång igen! Den nya kustjärnvägen är hett efterlängtad för att öka kapaciteten, konkurrenskraften och kompetensförsörjningen. Idag saknas omledningsmöjligheter till ett annat elektrifierat spår vid trafikstörningar, men med Norrbotniabanan och den gamla Stambanan genom övre Norrland erhålls nu en dubbelspårsfunktion.

 – Framför oss ligger nu ett omfattande arbete med en tajt tidsplan, men vi är taggade, säger Gusten Granström, VD på Norrbotniabanan AB

Samtidigt som planeringsarbetet startar driver NBBAB frågan vidare om förhandlingsperson för hela projektet.

– Vi behöver en förhandlingspart från regeringen för att komma vidare i finansieringsfrågan, säger Granström, och vi hoppas att vi kan få detta löst inom en snar framtid. Förhandlingarna om ansvarsfördelningen mellan staten och regionen rörande hela bansträckningen måste komma igång för att säkra en byggstart 2018, avslutar Granström.

Vidare kommer NBBAB att vara beredd inför nästa EU ansökan då det blir möjligt att dels söka pengar för den återstående planeringen mellan Skellefteå och Luleå och dels bygghandling från Dåva och norrut. Det blir även möjligt att söka pengar för själva bygget av banans första delsträcka mellan Umeå och Skellefteå.

Presskonferensen börjar 10.50 på Umeå Östra i Umeå. Foton från kick offen kommer att finnas tillgängligt under eftermiddagen den 26:e november på MyNewsdesk under Norrbotniabanan.


Kontaktpersoner

Gusten Granström, VD Norrbotniabanan AB, mobil 070-665 5785
Arnold Vonkavaara, regional Direktör Trafikverket, 070-526 50 36
Elisabeth Sinclair, projektledare Norrbotniabanegruppen, mobil 0730-59 60 10

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Norrbotten

Bakgrundsfakta
Norrbotniabanan AB
2008 bildade Landstinget i Norrbotten och Region Västerbotten samt kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda ett gemensamt bolag, Norrbotniabanan AB, för att:
- ge det fortsatta arbetet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform
- tydligt markeraallvaret i regionens egen ambition och engagemang för att genomföra projektet


Norrbotniabanegruppen
Norrbotniabanegruppen är en partipolitiskt obunden intressegrupp som verkar för Norrbotniabanans förverkligande. Norrbotniabanegruppens arbete finansieras av kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda, landstinget och länsstyrelsen i Norrbotten, Landstinget i Västerbotten, Region Västerbotten samt näringslivet –Boliden Mineral AB, Smurfit Kappa, SSAB EMEA AB, SCA Munksund, Norrbottens Byggmästare förening och BILLERUDKORSNÄS.

Norrbotniabanegruppen arbetar med information, opinionsbildning och lobbying i syfte att förankra projektet hos beslutsfattande aktörer. Norrbotniabanan AB och Norrbotniabanegruppen har ett fortlöpande samarbete.

Norrbotniabanan – den sista länken i den Botniska korridoren
Norrbotniabanan är en 27 mil lång planerad järnväg mellan Umeå och Luleå som ansluter till Botniabanan, Malmbanan, Stambanan, Haparandabanan och det finska järnvägsnätet. Den nya kustjärnvägen binder ihop Sverige med Finland och nordvästra Ryssland, med sina enorma råvarutillgångar.

2013 beslöt EU att Botniska korridoren, inklusive Norrbotniabanan, skall ingå i det strategiska Europeiska stomnätet för järnväg, Core network. Det innebär att EU kan medfinansiera projektet med upp till 30% av byggkostnaden.

Banan kommer att innebära att tyngre och längre tåg kan användas på en kortare och snabbare bana som ger driftsäkerhet i kombination med stambanan genom övre Norrland.

Mer än hälften av Norrbotniabanans nyttor kommer från effektivare godstransporter för befintliga företag. Norra Sverige har många och tunga industrier som står för en stor del av landets nettoexportvärde, både direkt och indirekt via vidareförädling i mellersta och södra Sverige.

För persontrafiken kommer Norrbotniabanan att medföra halverade restider mellan kuststäderna. Det ger bättre rekryteringsmöjligheter för företag och ökad valfrihet för människor.

Varje dag fraktas stål motsvarande ett Eiffeltorn från norra Sverige. Vi vill frakta två.
byggnorrbotniabanan.nu

Presskontakt

Elisabeth Sinclair

Presskontakt Project leader 0911-696010

Relaterat material