Gå direkt till innehåll
Pressmeddelande  angående BOs granskning 170215

Pressmeddelande -

Pressmeddelande angående BOs granskning 170215

Barnombudsmannen granskar just nu den allvarliga situationen i Sverige för ensamkommande barn och unga. BO har under lång tid samlat och fått information om självskador, självmordsförsök och fullbordade självmord. 6 februari inkom även en anmälan från rörelsen #vistårinteut om det allvarliga läget för gruppen.

BO anför att det är mottagandet av ensamkommande barn och unga som har brustit och som brister. Bland annat menar BO att skolans elevhälsa borde utrett barnen mer utförligt hösten 2015 och att det är svårt för barnen att få tillgång till psykiatrisk vård. BO resonerar vidare om en möjlig lösning på problemet; skola och elevhälsa bör ta ett större ansvar för att utreda barnens hälsotillstånd och man behöver samarbeta på ett bättre sätt mellan professioner som arbetar med gruppen ensamkommande. BO föreslår även att stöd och info till personal och unga ska finnas översatta på olika språk.

Rörelsen #vistårinteut håller med om att det fanns brister i mottagandet av asylsökande barn och unga hösten 2015. Vi håller också med om att elevhälsan och skolan ska ta ansvar för sin del av uppdraget kring barn och unga liksom övriga professioner som arbetar nära gruppen. Det är även en bra idé att ha översatt material om till exempel Barnkonventionen, Bris med flera organisationer.

Rörelsen #vistårinteut, vars medlemmar innefattar de professionella BO syftar på, vill dock problematisera och fördjupa samtalet kring den allvarliga situationen för de ensamkommande.

Vi har tagit del av Socialstyrelsens pressmeddelande kring den rundringning som gjordes 13-14 februari till 55 kommuner och stadsdelar där man fick svar av 51 kommuner. Enligt Socialstyrelsen uppger en stor mängd av informanterna att det är asylprocessen som är orsaken till att ensamkommandes psykiska ohälsa kraftigt har förvärrats.

Rörelsen #vistårinteut drar slutsatsen att det vi ser av allvarlig psykisk ohälsa i gruppen ensamkommande är konsekvensen av den, enligt BO själv, barnfientliga asyllagstiftningen och tillämpningen av samma lag som trädde i kraft 20 juli 2016. Förslagen kunde enligt BO inte beskrivas “på annat sätt än att de är barnfientliga och står i bjärt kontrast mot de åtaganden Sverige har enligt barnkonventionen”.

Det främsta skälet till att den psykiska ohälsan ökar lavinartat hos ensamkommande barn och unga mår är att de system som byggts upp kring ensamkommande barn och unga, den samverkan som skapats, de utredningar som gjorts och det stöd som getts, fullständigt slagits i spillror av denna nya lag och tillämpning av lagen. Det ger ett glapp i hela systemet. För barnen blir konsekvensen kaos, splittring, hopplöshet och ett fullständigt förödande utanförskap. Vi har numera många barn som helt står utanför våra trygghetssystem och som saknar bostad, skolgång och kontakt med trygga vuxna.

Rörelsen #vistårinteut menar att det är ett logiskt felslut att lägga ansvaret för den rådande situationen på oss professioner som sedan ett år tillbaka signalerat oro kring konsekvenserna av den förda asylpolitiken. Det är inte vårt arbete och hur vi sköter vårt uppdrag som är orsaken till ensamkommande barns psykiska ohälsa. Det stora problemet är att vi nu inte räcker till för att förmedla hopp och framtidstro till våra ensamkommande unga som tappat allt hopp på grund av lagstiftaren sätt att hantera frågan. Dessutom är vi tveksamma till hur elevhälsan ska kunna användas som stöd för våra ensamkommande unga och att översatt material ska finnas till hands när barn och unga med rask fart blir uppskrivna i ålder och i samma stund blir flyttade från skolan till annan ort? Den röda tråden av sammanhang uteblir och skolgången avbryts.

Rörelsen #vistårinteut menar att det som är orsaken till att ensamkommande barn och unga är i sämre psykiskt skick än någonsin beror på

1. godtyckliga och rättsosäkra åldersuppskrivningar

2. avslag trots klara skyddsbehov. Vi har mängder med exempel på barn som blivit kidnappade och tillfångatagna av Al Shabaab, hotade till livet, misshandlade, tillfångatagna av taliban, våldtagna och svårt misshandlade, oskyldigt satta i fängelse som 13-14-åringar, misshandlade, våldtagna. Innan de nya lagarna trädde i kraft var detta klara asylskäl. Men nu räcker det inte att ha blivit torterad och våldtagen av en terrorist i Afghanistan för att ett barn ska få trygghet i Sverige. Detta är helt emot Sveriges åtaganden vad gäller Barnkonventionen. Som vi sagt från den dag rörelsen #vistårinteut startade: systemkollapsen sker nu.

3. en kraftig känsla av ovisshet och otrygghet och total avsaknad av hopp inför framtiden.

4. ett ansvarsglapp mellan stat och kommun när det gäller ensamkommande som blir åldersuppskrivna och även fyller 18 år och som är kvar i asylprocess. Vem ska stötta och hjälpa och ta ansvar för barns och ungas psykiska hälsa när gode mannen, boendepersonal och socialtjänst försvinner? 

Kontakt #vistårinteut:

Kinna Skoglund, 0708-494732 Sara Edvardson Ehrnborg, 0733-969418

https://www.facebook.com/vistarinteut/

www.vistarinteut.org

Ämnen


Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har lång erfarenhet av att jobba med gruppen ensamkommande. Vi ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn.

Rörelsen #vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av sina rättigheter enligt barnkonventionen och de ska behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga.

Målet för rörelsen #vistårinteut är att alla ensamkommande barn och unga ska garanteras rättssäker utredning och bedömning av sina ärenden.

Vi kräver:

1. Att barnkonventionen efterlevs och blir lag.

2. Att åldersbedömningar utförs på ett etiskt och tillförlitligt sätt samt att de åldersuppskrivningar som gjorts omprövas.
3. Att moratorium i asylprocessen för unga införs tills dess att den är rättssäker och ser till barns och ungas bästa.

4. Att barn och unga som väntat mer än ett år på beslut får uppehållstillstånd.

5. Att ingen utvisas till land där det råder väpnad konflikt.Pressmeddelande från #vistårinteut 170212

Rörelsen #vistårinteut samlar just nu data kring självmord, självmordsförsök samt omfattande och vårdkrävande självskador när det gäller ensamkommande barn och unga under 2016. Vi vill poängtera att vi ser allvarligt på alla självmord och självmordsförsök, inte bara i gruppen asylsökande ensamkommande barn och unga. Men vi menar att den psykiska ohälsan hos just denna grupp, extra utsatt på grund av trauman, oviss framtid, förluster och sviter efter själva migrationen, inte tas på allvar av myndigheter och politiker. 

Presskontakt

Linus Eriksson

Linus Eriksson

Presskontakt Talesperson #vistårinteut Stockholm
Anders Göransson

Anders Göransson

Presskontakt Talesperson #vistårinteut Göteborg +4670 690 77 23
Cecilia Herdenstam

Cecilia Herdenstam

Presskontakt Talesperson #vistårinteut Gotland +46706975306