Pressmeddelande -

Anmälan om allvarlig misstanke om organiserade självmord

Rörelsen #vistårinteut har idag gjort en anmälan om allvarlig misstanke om organiserade självmord bland ensamkommande flyktingbarn och unga. Den är bland annat ställd till Barnombudsmannen Fredrik Malmberg, Migrationsverkets tf generaldirektör Mikael Ribbenvik och jurist Fredrik Beijer samt Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell och chefen för generaldirektörens stab Annika Nordlander Finn.

Vi har tagit del av tre skrivelser från Skyddsvärnet i Göteborg, som på ett tidigt stadium pekade på riskerna och konsekvenserna av nu rådande praxis och lagstiftning. Vi kan konstatera att sedan slutet av oktober 2016 då Skyddsvärnet sammanställde sina skrivelser har läget ytterligare förvärrats. Vi har under den senaste tvåveckorsperioden fått information om två fullbordade självmord. Det senaste skedde natten till söndag 5 februari. Under natten till måndag 6 februari gjorde ytterligare en ung pojke ett försök som hann avbrytas och han är nu intagen för vård.

Under dagen har det framför allt på Facebook gått som en löpeld att ett flertal unga uttryckt en så stor desperation att de är beredda att ta sitt liv. Ett antal personer inom vår rörelse har under dagen lokaliserat de som tyckts varit närmast ett sammanbrott och öppnat personlig chatt med dem för att stoppa ytterligare incidenter. Boenden och socialtjänst på de aktuella orterna fick snabbt larm om förloppet.

Vi ser att barnens situation; den långa väntan med nu väldigt oviss utgång efter de nya lagarna, Migrationsverkets nya praxis och återvändandeavtalet med Afghanistan är en stor orsak till det växande antalet unga med suicidtankar, misslyckade självmordsförsök, och också genomförda självmord med dödlig utgång. Många har väntat i närmare två år och tänker nu att de kommer att få avslag, något de uppfattar som en dödsdom.

Rörelsen #vistårinteut är djupt kritiska till regeringens förda politik. Vi menar att regeringen kallt har kalkylerat med risker som ovan nämnts.

Idag begår barn självmord på grund av en rättsosäker asylprocess. De väljer självmord framför att bli utvisade till livsfarliga länder i konflikt. #vistårinteut vill kraftigt understryka allvaret i situationen. Vi hoppas att vår anmälan tas på djupaste allvar och leder till omedelbara åtgärder.

Kontakt #vistårinteut:

Kinna Skoglund, 0708-494732 

Sara Edvardson Ehrnborg, 0733-969418

https://www.facebook.com/vistarinteut/

www.vistarinteut.org

Ämnen

  • Juridik

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har lång erfarenhet av att jobba med gruppen ensamkommande. Vi ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn.

Rörelsen #vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen. De ska behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga.

Målet för rörelsen #vistårinteut är att alla ensamkommande barn och unga ska garanteras rättssäker utredning och bedömning av sina ärenden.

Vi kräver:

1. Att barnkonventionen efterlevs och blir lag.

2. Att åldersbedömningar utförs på ett etiskt och tillförlitligt sätt samt att de åldersuppskrivningar som gjorts omprövas.

3. Att moratorium i asylprocessen för unga införs tills dess att den är rättssäker och ser till barns och ungas bästa.

4. Att barn och unga som väntat mer än ett år på beslut får uppehållstillstånd.

5. Att ingen utvisas till land där det råder väpnad konflikt.

Kontakter

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732