Gå direkt till innehåll
Hur Europas detalj- och grossisthandel kan minska Scope 3-utsläppen

Pressmeddelande -

Hur Europas detalj- och grossisthandel kan minska Scope 3-utsläppen

Kontaktperson: Sanna Göransson, Marketing Coordinator, Oliver Wyman. E-mail: sanna.goransson@oliverwyman.com

STOCKHOLM, 11 JULI 2024 - Oliver Wyman, en del av Marsh McLennan (NYSE: MMC), lägger i en ny omfattande rapport fram en plan för företag att minska koldioxidutsläppen i detalj- och grossisthandel sektorns värdekedja.

Företag inom den europeiska detalj- och grossistsektorn har unika förutsättningar att koppla samman hundratusentals producenter och tillverkare med miljontals konsumenter och på så sätt ta itu med en betydande del av regionens koldioxidavtryck. Denna rapport, "Net Zero Game Changer: Tackling The Hidden Carbon Footprint In European Retail And Wholesale Value Chains" är ett resultat av vårt samarbete med EuroCommerce för att hjälpa sektorn att prioritera åtgärder som kommer att stödja sektorns värdekedja i utvecklingen mot netto noll.

Produkter som säljs genom den europeiska detalj- och grossistsektorn släpper årligen ut 1,6 gigaton (Gt) koldioxidekvivalenter (CO2e), vilket motsvarar en tredjedel av de totala utsläppen i Europa. Endast cirka 2% är Scope 1- och Scope 2-utsläpp som produceras av enskilda detaljhandlare och grossister och den energi de förbrukar. Majoriteten, cirka 98%, utgörs av Scope 3-utsläpp som härrör från sektorns omfattande värdekedjor, inklusive transport av råvaror och produkter till marknaden, samt utsläpp som skapas när konsumenterna använder produkterna. Detalj- och grossistsektorn, som är navet i detta ekosystem, är avgörande för att underlätta den typ av livsstils- och affärsmodellförändringar som kommer att minska koldioxidutsläppen.

Eftersom detalj- och partihandeln ofta interagerar med konsumenterna kan den utbilda dem om hur det påverkar dem att välja produkter med mindre koldioxidavtryck. Den kan också omforma värdekedjorna genom att ge incitament till producenter, tillverkare och transportleverantörer att använda mer hållbara råvaror och metoder. Många ledande detaljister och grossister har gjort betydande framsteg i denna riktning, både på egen hand och i samarbete med andra intressenter i sina värdekedjor. De goda exempel som har börjat dyka upp kommer att ge mindre företag och många intressenter värdefulla lärdomar om effektiva strategier.

Trots detta kommer sektorn sannolikt inte att nå upp till de krav som ställs, särskilt när det gäller Scope 3-utsläpp. EU har som mål att minska sina nettoutsläpp av växthusgaser med 55% till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Fram till 2022 hade dock endast en 33-procentig minskning uppnåtts. För att nå sitt mål måste EU omedelbart öka takten i arbetet med att minska koldioxidutsläppen.

Hur detalj- och grossisthandeln kan minska Scope 3-utsläppen
Från och med 2024 står detalj- och partihandeln inför betydande utmaningar när ny klimatrelaterad lagstiftning, inklusive CSRD-direktivet (Corporate Sustainability Reporting Directive), träder i kraft i EU och Storbritannien. Utöver Scope 1- och Scope 2-utsläpp kräver CSRD redovisning av Scope 3-utsläpp som produceras av leverantörer uppströms och konsumenter nedströms, ett krav som sannolikt kommer att omforma sektorn över tid.

De grundläggande principerna för Scope 3-ansvar syftar till att öka transparensen och främja dialog och samarbete mellan leverantörer uppströms och användare nedströms, så att de kan närma sig målet om minskade koldioxidutsläpp. De grundläggande ramverk som krävs för att ta itu med utfasningen av fossila bränslen i hela sektorn är dock fortfarande ofullständiga.

Avancerade detaljhandels- och grossistföretag har börjat implementera sofistikerade metoder för att kvantifiera Scope 3-utsläpp. Med tanke på att mätning av Scope 3 är relativt nytt har den europeiska sektorn dock börjat tillämpa en mängd olika metoder och emissionsfaktorer, vilket undergräver produkternas jämförbarhet och flyttar fokus från minskningsaktiviteter till mätmetodik.

CSRD kommer att kräva standardiserade metoder för att räkna utsläpp
Dessutom ser vi betydande variationer i hur väl branschaktörer förstår och kvantifierar Scope 3-utsläpp. Medan vissa ledande företag uppvisar en imponerande skicklighet i hanteringen av Scope 3-utsläpp, har många andra, särskilt små och medelstora företag, svårt att effektivt övervaka sina utsläpp. Med tanke på den nya CSRD-rapporteringen är det på tiden att ge vägledning om de mest exakta metoderna.

Vår forskning visar att skillnader mellan tillämpade metoder och beräkningssätt ibland kan ha större inverkan på utvalda åtgärder för minskade koldioxidutsläpp än på elimineringen av utsläpp. Denna inkonsekvens kan äventyra sektorns arbete med att minska koldioxidutsläppen. Det understryker behovet av ytterligare standardisering och insatser för att säkerställa att redovisningsdata är både mer jämförbara och tillförlitliga.

För närvarande liknar de nya datapraxiserna många av de metoder för produktmasterdata som användes för flera decennier sedan, vilket sannolikt leder till liknande problem och ineffektivitet. Samtidigt finns det en växande oro bland företagsledarna för att deras företag fokuserar mer på att mäta utsläppen än på att implementera strategier för att minska dem.

Bilaga: Procentuell fördelning av de totala utsläppen i den europeiska detalj- och partihandeln för de fyra viktigaste undersektorerna 2022

Källa: Oliver Wyman analys

En plan för att påskynda utfasningen av fossila bränslen inom detalj- och partihandeln
Vilka insatser för att minska utsläppen bör sektorn prioritera? I den här studien har vi tagit fram en plan på medellång sikt för detalj- och grossisthandeln med en lista över prioriteringar för att påskynda utvecklingen. Här är fyra viktiga överväganden:

1. STANDARDISERING AV KOLDIOXIDAVTRYCK

Branschen måste lösa utmaningen med transparens och behovet av standardisering i kvantifieringsarbetet, så att koldioxidavtrycken från produkter och aktiviteter i hela värdekedjan kan jämföras och minskas på ett effektivt sätt. Öppenhet och standardisering måste uppnås konsekvent av alla intressenter, vilket möjliggör effektiv datadelning och hantering av utsläpp.

2. TÄPPA TILL LUCKOR I UTFASNINGEN AV FOSSILA BRÄNSLEN

Detaljister och grossister måste minska skillnaderna mellan sina nuvarande prestationer och sina åtaganden om minskade koldioxidutsläpp genom att aktivt främja och genomföra förbättringar i hela värdekedjan.

3. LEDARSKAP MED STOR EFFEKT FÖR MINSKADE KOLDIOXIDUTSLÄPP

Den europeiska detalj- och grossistsektorn kan visa vägen genom att fokusera på områden med störst inverkan på utfasningen av fossila bränslen, t.ex. aktörer i värdekedjan med lägre hållbarhetsstandarder och verksamheter som boskapsuppfödning.

4. KONSUMENTINFLYTANDE OCH KOLDIOXIDTRANSPARENS
Om sektorn kan säkerställa transparens och standardisering kommer den att stärka konsumenterna genom att ge dem information om koldioxidkonsekvenserna av deras val. Konsumenterna kommer då att kunna fatta mer välgrundade beslut som i slutändan kan leda till minskade koldioxidavtryck för hushållen.

Uppnå samarbete i värdekedjan kring klimatförändringar
Att bygga den här typen av solid grund idag är av yttersta vikt - inte bara för att det inte går att minska koldioxidutsläppen utan också för att åtgärder i rätt tid är avgörande för att undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna. Ju längre tid det tar, desto allvarligare kommer klimatförändringarna att bli för företagen. I den här rapporten undersöker vi både befintliga lösningar och behovet av nya angreppssätt.

Framför allt är denna rapport en uppmaning till samarbete kring nya klimatinitiativ mellan företag, länder, sektorer och värdekedjor. Föreningar på både EU-nivå och nationell nivå som sammanför branschkollegor och företag i hela sektorn och längs värdekedjan kan spela en viktig roll för att överbrygga olika perspektiv och uppmuntra pågående anpassningar.

Den europeiska detalj- och grossistsektorn har ett stort ansvar för att uppnå målen för utsläppsminskningar. Även om sektorn har visat sitt engagemang för att investera i vår planets framtid, är dess framgång beroende av en bredare samordning och mobilisering mellan olika intressentgrupper. Denna kollektiva ansträngning är nödvändig för att komma till rätta med de ihållande utsläppen i de omfattande och komplexa delarna av sektorns värdekedja och från konsumtionen av dess produkter.

Läs och ladda ned orginalrapporten här.

Författare Sirko Siemssen, Rainer Münch, Valeria Pantusenko, Maxim Bochkov, Sarah Adelfang, och Mikel Liu

  Relaterade länkar

  Ämnen


  Oliver Wyman is a global leader in management consulting. With offices in more than 70 cities across 30 countries, Oliver Wyman combines deep industry knowledge with specialized expertise in strategy, operations, risk management, and organization transformation. The firm has 7,000 professionals around the world who work with clients to optimize their business, improve their operations and risk profile, and accelerate their organizational performance to seize the most attractive opportunities. Oliver Wyman is a business of Marsh McLennan [NYSE: MMC].

  For more information, visit www.oliverwyman.com. Follow Oliver Wyman on X @OliverWyman.

  Kontakter

  Sanna Göransson

  Sanna Göransson

  Presskontakt Marketing Coordinator 0733172737
  Oliver Wyman AB - Media Kontakt

  Oliver Wyman AB - Media Kontakt

  Presskontakt Media Contact

  Impact-Driven Strategy Advisors

  Oliver Wyman is a global leader in management consulting. With offices in more than 70 cities across 30 countries, Oliver Wyman combines deep industry knowledge with specialized expertise in strategy, operations, risk management, and organization transformation. The firm has 7,000 professionals around the world who work with clients to optimize their business, improve their operations and risk profile, and accelerate their organizational performance to seize the most attractive opportunities. Oliver Wyman is a business of Marsh McLennan [NYSE: MMC].

  Oliver Wyman

  Birger Jarlsgatan 4
  114 34 Stockholm
  Sweden